BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Si-Si Li, Wei-Liang Jiang, Wen-Qin Xiao, Kai Li, Ye-Fei Zhang, Xing-Ya Guo, Yi-Qi Dai, Qiu-Yan Zhao, Ming-Jie Jiang, Zhan-Jun Lu, Rong Wan 
World J Gastrointest Oncol 11(8):599-621. Published online Aug 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i8.599
Retrospective Study