BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kövecsi A, Gurzu S, Szentirmay Z, Kovacs Z, Bara TJ, Jung I. Paradoxical expression pattern of the epithelial mesenchymal transition-related biomarkers CD44, SLUG, N-cadherin and VSIG1/Glycoprotein A34 in gastrointestinal stromal tumors. World J Gastrointest Oncol 2017; 9(11): 436-443 [PMID: 29204252 DOI: 10.4251/wjgo.v9.i11.436]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v9/i11/436.htm
Number Citing Articles
1
Simona Gurzu, Ioan Jung. Gastrointestinal Cancers: An Interdisciplinary ApproachInterdisciplinary Cancer Research 2022; 4: 45 doi: 10.1007/16833_2022_61
2
Simona Gurzu, Tivadar Bara, Mihaela Sincu, Szilard Gabos, Daniela Madalina Vlad, Tivadar Bara, Hanga Beres, Ioan Jung. Solid pseudopapillary neoplasm of pancreasMedicine 2019; 98(29): e16455 doi: 10.1097/MD.0000000000016455
3
Chaoyong Shen, Chengshi Wang, Yuan Yin, Huijiao Chen, Xiaonan Yin, Zhaolun Cai, Zhixin Chen, Bo Zhang, Zongguang Zhou. Tenascin-C expression is significantly associated with the progression and prognosis in gastric GISTsMedicine 2019; 98(2): e14045 doi: 10.1097/MD.0000000000014045
4
Zhenlin Wang, Chenting Ying, Anke Zhang, Houshi Xu, Yang Jiang, Meiqing Lou. HCK promotes glioblastoma progression by TGFβ signalingBioscience Reports 2020; 40(6) doi: 10.1042/BSR20200975
5
Xia Zhou, Sohail Khan, Dabing Huang, Lu Li. V-Set and immunoglobulin domain containing (VSIG) proteins as emerging immune checkpoint targets for cancer immunotherapyFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.938470
6
Yue Mei, Dong Liang, Bin Ai, Tengjiao Wang, Shiwei Guo, Gang Jin, Dong Yu. Genome-wide identification of A-to-I RNA editing events provides the functional implications in PDACFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1092046
7
Simona Gurzu, Haruhiko Sugimura, Janos Szederjesi, Rita Szodorai, Cornelia Braicu, Laszlo Kobori, Decebal Fodor, Ioan Jung. Interaction between cadherins, vimentin, and V-set and immunoglobulin domain containing 1 in gastric-type hepatocellular carcinomaHistochemistry and Cell Biology 2021; 156(4): 377 doi: 10.1007/s00418-021-02006-8
8
Simona Gurzu, Ioan Jung. Handbook of Cancer and Immunology2022; : 1 doi: 10.1007/978-3-030-80962-1_128-1
9
Guang-Sheng Du, Yuan Qiu, Wen-Sheng Wang, Ke Peng, Zhi-Cao Zhang, Xiang-Sheng Li, Wei-Dong Xiao, Hua Yang. Knockdown on aPKC-ι inhibits epithelial-mesenchymal transition, migration and invasion of colorectal cancer cells through Rac1-JNK pathwayExperimental and Molecular Pathology 2019; 107: 57 doi: 10.1016/j.yexmp.2018.11.007
10
Song Chen, Chuanming Dong, Jinyun Zhang, Baohua Tang, Zhengrong Xi, Fei Cai, Yachi Gong, Jianru Xu, Longju Qi, Qinghua Wang, Jian Chen. Human menstrual blood–derived stem cells protect H9c2 cells against hydrogen peroxide–associated apoptosisIn Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal 2019; 55(2): 104 doi: 10.1007/s11626-018-0311-1
11
Weibo Liu, Teng Li, Wenhao Hu, Quanbo Ji, Fanqi Hu, Qi Wang, Xiaoqing Yang, Dengbin Qi, Hui Chen, Xuesong Zhang. Hematopoietic cell kinase enhances osteosarcoma development via the MEK/ERK pathwayJournal of Cellular and Molecular Medicine 2021; 25(18): 8789 doi: 10.1111/jcmm.16836
12
Kevin Dzobo, Musalula Sinkala. Cancer Stem Cell Marker CD44 Plays Multiple Key Roles in Human Cancers: Immune Suppression/Evasion, Drug Resistance, Epithelial–Mesenchymal Transition, and MetastasisOMICS: A Journal of Integrative Biology 2021; 25(5): 313 doi: 10.1089/omi.2021.0025