BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li Y, Yuan SL, Yin JY, Yang K, Zhou XG, Xie W, Wang Q. Differences of core genes in liver fibrosis and hepatocellular carcinoma: Evidence from integrated bioinformatics and immunohistochemical analysis. World J Gastrointest Oncol 2022; 14(7): 1265-1280 [PMID: 36051101 DOI: 10.4251/wjgo.v14.i7.1265]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v14/i7/1265.htm
Number Citing Articles
1
Xiaodan Xu, Jayinaxi Musha, Xueting Wang, Yilin Zhao, Zhiru Wang, Rongjuan Sun, Haojie Wang, Hui Ma, Li Zhao, Jianghua Zhan. The value of serum MMP-7 and SOX9 levels in the diagnosis and prognosis of biliary atresiaJournal of Pediatric Surgery Open 2024; 6: 100135 doi: 10.1016/j.yjpso.2024.100135
2
Yanqing Su, Yao Lu, Honglin An, Jinhong Liu, Feimin Ye, Jiayu Shen, Zhuona Ni, Bin Huang, Jiumao Lin. MicroRNA-204-5p Inhibits Hepatocellular Carcinoma by Targeting the Regulator of G Protein Signaling 20ACS Pharmacology & Translational Science 2023; 6(12): 1817 doi: 10.1021/acsptsci.3c00114
3
Ren Yoshitomi, Motofumi Kumazoe, Kwan-Woo Lee, Yuki Marugame, Yoshinori Fujimura, Hirofumi Tachibana. Regulatory effect of Epigallocatechin-3-O-gallate on circular RNA expression in mouse liverThe Journal of Nutritional Biochemistry 2024; 124: 109506 doi: 10.1016/j.jnutbio.2023.109506