BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Kingo Hirasawa, Chiko Sato, Makomo Makazu, Hiroaki Kaneko, Ryosuke Kobayashi, Atsushi Kokawa, Shin Maeda 
World J Gastrointest Endosc 7(12):1055-1061. Published online Sep 10, 2015. doi: 10.4253/wjge.v7.i12.1055
Minireviews
Jesús Espinel, Eugenia Pinedo, Vanesa Ojeda, Maria Guerra del Rio 
World J Gastrointest Endosc 7(12):1062-1069. Published online Sep 10, 2015. doi: 10.4253/wjge.v7.i12.1062
Retrospective Study
Jiro Watari, Toshihiko Tomita, Hisatomo Ikehara, Masato Taki, Tomohiro Ogawa, Takahisa Yamasaki, Takashi Kondo, Fumihiko Toyoshima, Jun Sakurai, Tomoaki Kono, Katsuyuki Tozawa, Yoshio Ohda, Tadayuki Oshima, Hirokazu Fukui, Seiichi Hirota, Hiroto Miwa 
World J Gastrointest Endosc 7(12):1070-1077. Published online Sep 10, 2015. doi: 10.4253/wjge.v7.i12.1070
Clinical Trials Study