BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Yutaka Tsutsumi, Yoshiya Yamamoto, Shinichi Ito, Hiroyuki Ohigashi, Souichi Shiratori, Hirohito Naruse, Takanori Teshima 
World J Hepatol 7(21):2344-2351. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.4254/wjh.v7.i21.2344
Retrospective Cohort Study
Hirayuki Enomoto, Yoshiyuki Sakai, Yoshinori Iwata, Ryo Takata, Nobuhiro Aizawa, Naoto Ikeda, Kunihiro Hasegawa, Chikage Nakano, Takashi Nishimura, Kazunori Yoh, Akio Ishii, Tomoyuki Takashima, Hiroki Nishikawa, Hiroko Iijima, Shuhei Nishiguchi 
World J Hepatol 7(21):2358-2362. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.4254/wjh.v7.i21.2358