BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Observation
Review
Brief Article
Nobuhiro Aizawa, Hirayuki Enomoto, Hiroyasu Imanishi, Masaki Saito, Yoshinori Iwata, Hironori Tanaka, Naoto Ikeda, Yoshiyuki Sakai, Tomoyuki Takashima, Takashi Iwai, Ei-ichiro Moriwaki, Soji Shimomura, Hiroko Iijima, Hideji Nakamura, Shuhei Nishiguchi 
World J Hepatol 4(1):11-17. Published online Jan 27, 2012. doi: 10.4254/wjh.v4.i1.11