BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Farbod Rastegar, Deana Shenaq, Jiayi Huang, Wenli Zhang, Bing-Qiang Zhang, Bai-Cheng He, Liang Chen, Guo-Wei Zuo, Qing Luo, Qiong Shi, Eric R Wagner, Enyi Huang, Yanhong Gao, Jian-Li Gao, Stephanie H Kim, Jian-Zhong Zhou, Yang Bi, Yuxi Su, Gaohui Zhu, Jinyong Luo, Xiaoji Luo, Jiaqiang Qin, Russell R Reid, Hue H Luu, Rex C Haydon, Zhong-Liang Deng, Tong-Chuan He 
World J Stem Cells 2(4):67-80. Published online Aug 26, 2010. doi: 10.4252/wjsc.v2.i4.67
Topic Highlight
Review
Brief Article