BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Andrea Crosignani, Pier Maria Battezzati, Pietro Invernizzi, Carlo Selmi, Elena Prina, Mauro Podda 
World J Gastroenterol 14(21):3313-3327. Published online Jun 7, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.3313
Ana Lleo, Pietro Invernizzi, Ian R Mackay, Harry Prince, Ren-Qian Zhong, M Eric Gershwin 
World J Gastroenterol 14(21):3328-3337. Published online Jun 7, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.3328
Review
Basic Research
Cem Gencay, Sibel Serin Kilicoglu, Kemal Kismet, Bulent Kilicoglu, Serap Erel, Sabahattin Muratoglu, Asli Elif Sunay, Esra Erdemli, Mehmet Ali Akkus 
World J Gastroenterol 14(21):3410-3415. Published online Jun 7, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.3410
Rapid Communication
Case Report
Antonella De Ceglie, Claudio Bilardi, Sabrina Blanchi, Massimo Picasso, Marcello Di Muzio, Alberto Trimarchi, Massimo Conio 
World J Gastroenterol 14(21):3430-3434. Published online Jun 7, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.3430
Qian-Lin Zhu, Min-Hua Zheng, Bo Feng, Ai-Guo Lu, Min-Liang Wang, Jian-Wen Li, Wei-Guo Hu, Lu Zang, Zhi-Hai Mao, Feng Dong, Jun-Jun Ma, Ya-Ping Zong 
World J Gastroenterol 14(21):3435-3437. Published online Jun 7, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.3435
Letters To The Editor