BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ozeki Y, Hirasawa K, Kobayashi R, Sato C, Tateishi Y, Sawada A, Ikeda R, Nishio M, Fukuchi T, Makazu M, Taguri M, Maeda S. Histopathological validation of magnifying endoscopy for diagnosis of mixed-histological-type early gastric cancer. World J Gastroenterol 2020; 26(36): 5450-5462 [PMID: 33024396 DOI: 10.3748/wjg.v26.i36.5450]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i36/5450.htm
Number Citing Articles
1
Zhen Yang, Jin Yan, Hai-Sheng Qian, Zi-Hang Zhong, Ruo-Yun Yang, Ke-Dong Li, Han Chen, Yu-Han Zhao, Xin Gao, Zi-Hao Kong, Guo-Xin Zhang, Yun Wang. Endoscopic Submucosal Dissection Criteria for Differentiated-type Early Gastric Cancer Are Applicable to Mixed-type Differentiated PredominantJournal of Clinical Gastroenterology 2024;  doi: 10.1097/MCG.0000000000001997
2
Feng Sun, Yibo Huang, Yan Sun, Xingzhou Wang, Shichao Ai, Wenxian Guan, Meng Wang. Risk factors of additional surgery after non-curative endoscopic submucosal dissection for early gastric cancerBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-03006-9
3
Shufan Yang, Xin Gu, Rui Tao, Jiahui Huo, Zhen Hu, Fei Sun, Jinbin Ni, Xiaoyun Wang, Girijesh Kumar Patel. Relationship between histological mixed-type early gastric cancer and lymph node metastasis: A systematic review and meta-analysisPLOS ONE 2022; 17(4): e0266952 doi: 10.1371/journal.pone.0266952
4
Huang Junjun, Jiang Yujie. Image Recognition and Diagnosis System of Early Gastric Cancer Based on Artificial Intelligence Algorithm2023 3rd Asia-Pacific Conference on Communications Technology and Computer Science (ACCTCS) 2023; : 77 doi: 10.1109/ACCTCS58815.2023.00068