BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Guo Y, Wei W, Chen JD. Effects and mechanisms of acupuncture and electroacupuncture for functional dyspepsia: A systematic review. World J Gastroenterol 2020; 26(19): 2440-2457 [PMID: 32476804 DOI: 10.3748/wjg.v26.i19.2440]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i19/2440.htm
Number Citing Articles
1
Hongcai Wang, Kaile Zhao, Ning Shi, Qiong Niu, Chengxia Liu, Yan Chen. Electroacupuncture Regularizes Gastric Contraction and Reduces Apoptosis of Interstitial Cells of Cajal in Diabetic RatsFrontiers in Physiology 2021; 12 doi: 10.3389/fphys.2021.560738
2
Qiufu Ma. Somatotopic organization of autonomic reflexes by acupunctureCurrent Opinion in Neurobiology 2022; 76: 102602 doi: 10.1016/j.conb.2022.102602
3
Na-Na Yang, Chun-Xia Tan, Lu-Lu Lin, Xin-Tong Su, Yue-Jie Li, Ling-Yu Qi, Yu Wang, Jing-Wen Yang, Cun-Zhi Liu. Potential Mechanisms of Acupuncture for Functional Dyspepsia Based on PathophysiologyFrontiers in Neuroscience 2022; 15 doi: 10.3389/fnins.2021.781215
4
Huaiyu Li, Yun Chen, Ziyi Hu, Ying Yi, Jing Ye, Yuliang Zhou, Zhiying Yu, Haiyi Tang. Comparison of acupuncture and pinaverium bromide in the treatment of irritable bowel syndromeMedicine 2021; 100(16): e25604 doi: 10.1097/MD.0000000000025604
5
Jiajie Zhu, Jicheng Li, Liangjun Yang, Shan Liu. Acupuncture, from the ancient to the currentThe Anatomical Record 2021; 304(11): 2365 doi: 10.1002/ar.24625
6
Dan Wang, Jinling Zhang, Daye Yang, Junying Wang, Jia Li, Yongli Han, Zhaoxia Kang, Hongxing Zhang. Electroacupuncture restores intestinal mucosal barrier through TLR4 / NF‐κB p65 pathway in functional dyspepsia‐like rats The Anatomical Record 2021;  doi: 10.1002/ar.24800
7
Xiaoli Chen, Xin Chen, Binrui Chen, Lijun Du, Yu Wang, Zhihui Huang, Ning Dai, Jiande D. Z. Chen, Qian Cao. Electroacupuncture Enhances Gastric Accommodation via the Autonomic and Cytokine Mechanisms in Functional DyspepsiaDigestive Diseases and Sciences 2022;  doi: 10.1007/s10620-022-07495-8
8
Jihang Du, Yinhao Feng, Qiang Yuan, Haiping Gong, Jie An, Liu Wu, Qian Dai, Bojun Xu, Haozhong Wang, Jian Luo, Fu Wang. Efficacy of Acupuncture Treatment for Postprandial Distress Syndrome: A Systematic Review and Meta-AnalysisJournal of Immunology Research 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6969960
9
Gezhi Zhang, Tao Zhang, Zeng Cao, Zijing Tao, Tianhao Wan, Mengxi Yao, Xiaolan Su, Wei Wei. Effects and Mechanisms of Acupuncture on Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome: A Systematic ReviewFrontiers in Neuroscience 2022; 16 doi: 10.3389/fnins.2022.918701
10
Ning Sun, Yuan-Fang Zhou, Jie Zhou, Wen-Wei Zuo, Xiang-Yin Ye, Xiao-Dong Deng, Zheng-Jie Li, Shi-Rui Cheng, Yu-Zhu Qu, Jun Zhou, Rui-Rui Sun, Fan-Rong Liang. The cerebral mechanism underlying the acupoints with specific effect for gallbladder stone disease: protocol for a randomized controlled task-fMRI trialTrials 2021; 22(1) doi: 10.1186/s13063-021-05356-9
11
Jie Liu, Gengqing Song, Yizhou Huang, Chaolan Lv, Ying Wang, Dandan Wu, Chenyu Sun, Meng Jing, Yue Yu. Placebo Response Rates in Acupuncture Therapy Trials for Functional DyspepsiaJournal of Clinical Gastroenterology 2022; 56(4): 299 doi: 10.1097/MCG.0000000000001679
12
Chan-Young Kwon, Seok-Jae Ko, Boram Lee, Jae Myung Cha, Jin Young Yoon, Jae-Woo Park. Acupuncture as an Add-On Treatment for Functional Dyspepsia: A Systematic Review and Meta-AnalysisFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.682783
13
Yuan Chen, Ying Zhao, Robert Yu-Sheng Tan, Pu-yue Zhang, Tao Long, Yu Shi, Hua-bin Zheng, Mi Liu. The Influence of Stomach Back-Shu and Front-Mu Points on Insular Functional Connectivity in Functional Dyspepsia Rat ModelsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/2771094
14
Xiang Li, Shan Liu, Hao Liu, Jia‐jie Zhu. Acupuncture for gastrointestinal diseasesThe Anatomical Record 2022;  doi: 10.1002/ar.24871
15
Boram Lee, O.-Jin Kwon, Joo-Hee Kim, Jung Won Kang, Tae-Hun Kim, Seunghoon Lee, Jungeun Kim, Ae-Ran Kim, So Young Jung, Hyo-Ju Park, Sun-Mi Choi, Jing-Yu (Benjamin) Tan. Saam Acupuncture for Treating Functional Dyspepsia: A Feasibility Randomized Controlled TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2581041
16
Chan-Young Kwon, Seok-Jae Ko, Boram Lee, Jae Myung Cha, Jae-Woo Park. Acupuncture as add-on treatment for functional dyspepsiaMedicine 2021; 100(7): e24403 doi: 10.1097/MD.0000000000024403
17
Pan Zhang, Tao Yin, Yang-Ke Mao, Zhao-Xuan He, Sha Yang, Si-Qin Huang, Rui-Rui Sun, Fang Zeng. Therapeutic effects and central mechanism of acupuncture and moxibustion for treating functional dyspepsia: study protocol for an fMRI-based randomized controlled trialTrials 2022; 23(1) doi: 10.1186/s13063-022-06411-9