BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li H, Zhao XK, Cheng YJ, Zhang Q, Wu J, Lu S, Zhang W, Liu Y, Zhou MY, Wang Y, Yang J, Cheng ML. Gasdermin D-mediated hepatocyte pyroptosis expands inflammatory responses that aggravate acute liver failure by upregulating monocyte chemotactic protein 1/CC chemokine receptor-2 to recruit macrophages. World J Gastroenterol 2019; 25(44): 6527-6540 [PMID: 31802832 DOI: 10.3748/wjg.v25.i44.6527]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i44/6527.htm
Number Citing Articles
1
Weixin Hou, Xiaoyi Wei, Jiajun Liang, Peng Fang, Chongyang Ma, Qiuyun Zhang, Yanbin Gao. HMGB1-Induced Hepatocyte Pyroptosis Expanding Inflammatory Responses Contributes to the Pathogenesis of Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF)Journal of Inflammation Research 2021; : 7295 doi: 10.2147/JIR.S336626
2
Dapeng Su, Weike Jiang, Qingsong Yuan, Lanping Guo, Qin Liu, Mengmeng Zhang, Chuangzhi Kang, Chenghong Xiao, Changgui Yang, Liangyuan Li, Chunyun Xu, Tao Zhou, Jinqiang Zhang. Chronic exposure to aflatoxin B1 increases hippocampal microglial pyroptosis and vulnerability to stress in miceEcotoxicology and Environmental Safety 2023; 258: 114991 doi: 10.1016/j.ecoenv.2023.114991
3
Dan Xie, Shi Ouyang. The role and mechanisms of macrophage polarization and hepatocyte pyroptosis in acute liver failureFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1279264
4
Benedikt Kaufmann, Andrea D. Kim, Ariel E. Feldstein. Inflammasome Biology2023; : 355 doi: 10.1016/B978-0-323-91802-2.00017-7
5
Liqiao Huang, Jie Liu, Caiqun Bie, Helu Liu, Yichun Ji, Dongfeng Chen, Meiling Zhu, Weihong Kuang. Advances in cell death - related signaling pathways in acute-on-chronic liver failureClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2022; 46(2): 101783 doi: 10.1016/j.clinre.2021.101783
6
Wen Chai, Ji Zhang, Zhengbing Xiang, Honglian Zhang, Zhujun Mei, Hongbing Nie, Renxu Xu, Ping Zhang. Potential of nobiletin against Alzheimer’s disease through inhibiting neuroinflammationMetabolic Brain Disease 2022; 37(4): 1145 doi: 10.1007/s11011-022-00932-7
7
Danmei Zhang, Chunxia Shi, Qingqi Zhang, Yukun Wang, Jin Guo, Zuojiong Gong. Inhibition of GSK3β activity alleviates acute liver failure via suppressing multiple programmed cell deathJournal of Inflammation 2023; 20(1) doi: 10.1186/s12950-023-00350-1
8
Wan-feng Xu, Quan Zhang, Chu-jie Ding, Hui-yong Sun, Yuan Che, Hai Huang, Yun Wang, Jia-wei Wu, Hai-ping Hao, Li-juan Cao. Gasdermin E-derived caspase-3 inhibitors effectively protect mice from acute hepatic failureActa Pharmacologica Sinica 2021; 42(1): 68 doi: 10.1038/s41401-020-0434-2
9
Natalia A. Osna, Irina Tikhanovich, Martí Ortega-Ribera, Sebastian Mueller, Chaowen Zheng, Johannes Mueller, Siyuan Li, Sadatsugu Sakane, Raquel Carvalho Gontijo Weber, Hyun Young Kim, Wonseok Lee, Souradipta Ganguly, Yusuke Kimura, Xiao Liu, Debanjan Dhar, Karin Diggle, David A. Brenner, Tatiana Kisseleva, Neha Attal, Iain H. McKillop, Shilpa Chokshi, Ram Mahato, Karuna Rasineni, Gyongyi Szabo, Kusum K. Kharbanda. Alcohol-Associated Liver Disease Outcomes: Critical Mechanisms of Liver Injury ProgressionBiomolecules 2024; 14(4): 404 doi: 10.3390/biom14040404
10
Jiao Yang, JingWen Liang, Cai Huang, ZaiCheng Wu, YanChang Lei. Hyperactivation of succinate dehydrogenase promotes pyroptosis of macrophage via ROS-induced GSDMD oligomerization in acute liver failureMolecular Immunology 2024; 169: 86 doi: 10.1016/j.molimm.2024.02.004
11
Yunyu Yin, Lu Tang, Kui Liu, Xuefeng Ding, Daqing Wang, Li Chen. Attenuation of Lipopolysaccharide-induced Liver Injury by Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells via Inhibiting the NLRP3 Inflammasome and Hepatocyte PyroptosisCurrent Stem Cell Research & Therapy 2022; 17(4): 361 doi: 10.2174/1574888X17666220407103441
12
Menghua Lyu, Xuyang Shi, Yang Liu, Hongyan Zhao, Yue Yuan, Run Xie, Ying Gu, Yuliang Dong, Meiniang Wang. Single-Cell Transcriptome Analysis of H5N1-HA-Stimulated Alpaca PBMCsBiomolecules 2022; 13(1): 60 doi: 10.3390/biom13010060
13
Layla Shojaie, Andrea Iorga, Lily Dara. Cell Death in Liver Diseases: A ReviewInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(24): 9682 doi: 10.3390/ijms21249682
14
Adrian S. Siregar, Marie Merci Nyiramana, Eun-Jin Kim, Soo Buem Cho, Min Seok Woo, Dong Kun Lee, Seong-Geun Hong, Jaehee Han, Sang Soo Kang, Deok Ryong Kim, Yeung Joon Choi, Dawon Kang. Oyster-Derived Tyr-Ala (YA) Peptide Prevents Lipopolysaccharide/D-Galactosamine-Induced Acute Liver Failure by Suppressing Inflammatory, Apoptotic, Ferroptotic, and Pyroptotic SignalsMarine Drugs 2021; 19(11): 614 doi: 10.3390/md19110614
15
Zhaodi Zheng, Guorong Li. Mechanisms and Therapeutic Regulation of Pyroptosis in Inflammatory Diseases and CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(4): 1456 doi: 10.3390/ijms21041456
16
Duo Fu, Mengjia Wang, Tao Yang, Min Li, Zhihui Liang, Chen Chen, Lei Zhang, Changying Xue, Bingbing Sun, Chuanbin Mao. Self-assembled flagella protein nanofibers induce enhanced mucosal immunityBiomaterials 2022; 288: 121733 doi: 10.1016/j.biomaterials.2022.121733
17
Zhen-Zhen Liu, Yong-Jun Yang, Feng-Hua Zhou, Ke Ma, Xiao-Qi Lin, Shi-Qing Yan, Yu Gao, Wei Chen. GSDMD contributes to host defence against Staphylococcus aureus skin infection by suppressing the Cxcl1–Cxcr2 axisVeterinary Research 2021; 52(1) doi: 10.1186/s13567-021-00937-7
18
Kaicen Wang, Wenrui Wu, Xianwan Jiang, Jiafeng Xia, Longxian Lv, Shengjie Li, Aoxiang Zhuge, Zhengjie Wu, Qiangqiang Wang, Shuting Wang, Lanjuan Li, Lei Zhang. Multi-Omics Analysis Reveals the Protection of Gasdermin D in Concanavalin A-Induced Autoimmune HepatitisMicrobiology Spectrum 2022; 10(5) doi: 10.1128/spectrum.01717-22
19
Gustavo de Sousa Arantes Ferreira, André Luis Conde Watanabe, Natália de Carvalho Trevizoli, Fernando Marcus Felippe Jorge, Luiz Gustavo Guedes Diaz, Carolina de Fatima Couto, Laura Viana de Lima, Deborah Roberta Liduario Raupp, Barbara Elis de Araujo. Acute Liver Failure Caused by Use of Fat Burner: A Case ReportTransplantation Proceedings 2020; 52(5): 1409 doi: 10.1016/j.transproceed.2020.01.072
20
Weiwen Zhu, Jiayi Zhang, Mengyao Wang, Rundong Zhai, Yanbin Xu, Jie Wang, Mengqi Wang, Hang Zhang, Laikui Liu. Development of a prognostic pyroptosis-related gene signature for head and neck squamous cell carcinoma patientCancer Cell International 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12935-022-02476-3
21
Xing-Nian Zhou, Quan Zhang, Hong Peng, Yu-Jie Qin, Yu-Hong Liu, Lu Wang, Ming-Liang Cheng, Xin-Hua Luo, Hong Li. Silent information regulator sirtuin 1 ameliorates acute liver failure <i>via</i> the p53/glutathione peroxidase 4/gasdermin D axisWorld Journal of Gastroenterology 2024; 30(11): 1588-1608 doi: 10.3748/wjg.v30.i11.1588