BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Dai W, Dai JL, Tang MH, Ye MS, Fang S. lncRNA-SNHG15 accelerates the development of hepatocellular carcinoma by targeting miR-490-3p/ histone deacetylase 2 axis. World J Gastroenterol 2019; 25(38): 5789-5799 [PMID: 31636472 DOI: 10.3748/wjg.v25.i38.5789]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i38/5789.htm
Number Citing Articles
1
Tae-Su Han, Keun Hur, Hyun-Soo Cho, Hyun Seung Ban. Epigenetic Associations between lncRNA/circRNA and miRNA in Hepatocellular CarcinomaCancers 2020; 12(9): 2622 doi: 10.3390/cancers12092622
2
Xiaoliang Wang, Hongru Feng, Wei Dong, Feng Wang, Gengshen Zhang, Jianliang Wu. Hsa_circ_0008225 inhibits tumorigenesis of glioma via sponging miR-890 and promoting ZMYND11 expressionJournal of Pharmacological Sciences 2020; 143(2): 74 doi: 10.1016/j.jphs.2020.02.008
3
Bernadette Neve, Nicolas Jonckheere, Audrey Vincent, Isabelle Van Seuningen. Long non-coding RNAs: the tentacles of chromatin remodeler complexesCellular and Molecular Life Sciences 2021; 78(4): 1139 doi: 10.1007/s00018-020-03646-0
4
Niu Zhang, Tianyao Lei, Tianwei Xu, Xiaoteng Zou, Zhaoxia Wang. Long noncoding RNA SNHG15: A promising target in human cancersFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1108564
5
Dan Wang, Fengjiao Chen, Tao Zeng, Qingxia Tang, Bing Chen, Ling Chen, Yan Dong, Xiaosong Li. Comprehensive biological function analysis of lncRNAs in hepatocellular carcinomaGenes & Diseases 2021; 8(2): 157 doi: 10.1016/j.gendis.2019.12.013
6
Anmei Wang, Junhua Lei. Identification of an 11-lncRNA signature with high performance for predicting the prognosis of hepatocellular carcinoma using bioinformatics analysisMedicine 2021; 100(5): e23749 doi: 10.1097/MD.0000000000023749
7
Huizhe Wu, Wenyan Qin, Senxu Lu, Xiufang Wang, Jing Zhang, Tong Sun, Xiaoyun Hu, Yalun Li, Qiuchen Chen, Yuanhe Wang, Haishan Zhao, Haiyan Piao, Rui Zhang, Minjie Wei. Long noncoding RNA ZFAS1 promoting small nucleolar RNA-mediated 2′-O-methylation via NOP58 recruitment in colorectal cancerMolecular Cancer 2020; 19(1) doi: 10.1186/s12943-020-01201-w
8
Christos Damaskos, Nikolaos Garmpis, Dimitrios Dimitroulis, Anna Garmpi, Evangelos Diamantis, Panagiotis Sarantis, Vasiliki E. Georgakopoulou, Alexandros Patsouras, Markos Despotidis, Dionysios Prevezanos, Athanasios Syllaios, Georgios Marinos, Evangelos Koustas, Christos Vallilas, Efstathios A. Antoniou, Konstantinos Kontzoglou, Spyridon Savvanis, Gregory Kouraklis. The Role of SNHG15 in the Pathogenesis of Hepatocellular CarcinomaJournal of Personalized Medicine 2022; 12(5): 753 doi: 10.3390/jpm12050753
9
Ahmad Khan, Xiaobo Zhang. Function of the Long Noncoding RNAs in Hepatocellular Carcinoma: Classification, Molecular Mechanisms, and Significant Therapeutic PotentialsBioengineering 2022; 9(8): 406 doi: 10.3390/bioengineering9080406
10
Omkar Suhas Vinchure, Ritu Kulshreshtha. miR‐490: A potential biomarker and therapeutic target in cancer and other diseasesJournal of Cellular Physiology 2021; 236(5): 3178 doi: 10.1002/jcp.30119
11
Qian-qian Zhu, Ming-chun Lai, Tian-chi Chen, Xun Wang, Lu Tian, Dong-lin Li, Zi-heng Wu, Xiao-hui Wang, Yun-yun He, Yang-yan He, Tao Shang, Yi-lang Xiang, Hong-kun Zhang. LncRNA SNHG15 relieves hyperglycemia-induced endothelial dysfunction via increased ubiquitination of thioredoxin-interacting proteinLaboratory Investigation 2021; 101(9): 1142 doi: 10.1038/s41374-021-00614-5
12
Pengfei Han, Jia Zhao, Lun Gao. Increased serum exosomal long non‐coding RNA SNHG15 expression predicts poor prognosis in non‐small cell lung cancerJournal of Clinical Laboratory Analysis 2021; 35(11) doi: 10.1002/jcla.23979
13
Soudeh Ghafouri-Fard, Mahdi Gholipour, Bashdar Mahmud Hussen, Mohammad Taheri. The Impact of Long Non-Coding RNAs in the Pathogenesis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.649107
14
Wenying Jiang, Yunxing Wang, Changtao Yu, Deling Sui, Gang Du, Youchun Li. Prognostic Analysis and Biomarkers Identification of Immune Infiltration in Early and Late Stage Hepatocellular Carcinoma Based on TCGA DataInternational Journal of General Medicine 2023; : 2519 doi: 10.2147/IJGM.S420458
15
Yin Li, Dongmei Tian, Hao Chen, Yuanting Cai, Sang Chen, Shiwei Duan. MicroRNA‑490‑3p and ‑490‑5p in carcinogenesis: Separate or the same goal? (Review)Oncology Letters 2021; 22(3) doi: 10.3892/ol.2021.12939
16
Irina V. Bure, Marina V. Nemtsova. Mutual Regulation of ncRNAs and Chromatin Remodeling Complexes in Normal and Pathological ConditionsInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(9): 7848 doi: 10.3390/ijms24097848
17
Wei Chen, Li Huang, Junhua Liang, Yingjian Ye, Sihao Yu, Yijing Zhang. Long noncoding RNA small nucleolar RNA host gene 15 deteriorates liver cancer via microRNA‐18b‐5p/LIM‐only 4 axisIUBMB Life 2021; 73(2): 349 doi: 10.1002/iub.2431
18
Morvarid Saeinasab, Yaser Atlasi, Maryam M. Matin. Functional role of lncRNAs in gastrointestinal malignancies: the peculiar case of small nucleolar RNA host gene familyThe FEBS Journal 2024; 291(7): 1353 doi: 10.1111/febs.16668
19
Xiaolong Liu, Zhongyang Shen. LncRNA TMPO-AS1 Aggravates the Development of Hepatocellular Carcinoma via miR-429/GOT1 AxisThe American Journal of the Medical Sciences 2020; 360(6): 711 doi: 10.1016/j.amjms.2020.08.010
20
Guang-Lin Lei, Yan Niu, Si-Jie Cheng, Yuan-Yuan Li, Zhi-Fang Bai, Ling-Xiang Yu, Zhi-Xian Hong, Hu Liu, Hong-Hong Liu, Jin Yan, Yuan Gao, Shao-Geng Zhang, Zhu Chen, Rui-Sheng Li, Peng-Hui Yang. Upregulation of long noncoding RNA W42 promotes tumor development by binding with DBN1 in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(20): 2586-2602 doi: 10.3748/wjg.v27.i20.2586
21
Shizuka Uchida, Sakari Kauppinen. Long Non-Coding RNAs in Liver Cancer and Nonalcoholic SteatohepatitisNon-Coding RNA 2020; 6(3): 34 doi: 10.3390/ncrna6030034
22
Qian-qian Zhu, Ming-chun Lai, Tian-chi Chen, Xun Wang, Lu Tian, Dong-lin Li, Zi-heng Wu, Xiao-hui Wang, Yun-yun He, Yang-yan He, Tao Shang, Yi-lang Xiang, Hong-kun Zhang. WITHDRAWN: LncRNA SNHG15 relieves hyperglycemia-induced endothelial dysfunction via increasing ubiquitination of thioredoxin-interacting proteinLife Sciences 2021; : 119255 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119255
23
Yuan Li, Xinxin Wang, Shiyong Chen, Biao Wu, Yu He, Xueqin Du, Xiaojun Yang. Long non-coding RNA small nucleolar RNA host genes: functions and mechanisms in hepatocellular carcinomaMolecular Biology Reports 2022; 49(3): 2455 doi: 10.1007/s11033-021-07018-0
24
Kunjie Wang, Lin An, Aimin Zang, Yumiao Li, Yue Huo. Linc00958 Promotes Lung Cancer Proliferation and Migration Through Regulating microRNA-490-3pJournal of Biomedical Nanotechnology 2024; 20(4): 667 doi: 10.1166/jbn.2024.3817