BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Shen X, Li WQ. High-mobility group box 1 protein and its role in severe acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2015; 21(5): 1424-1435 [PMID: 25663762 DOI: 10.3748/wjg.v21.i5.1424]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i5/1424.htm
Number Citing Articles
1
Yuexian Li, Guoqing Li, Liangyuan Suo, Jin Zhang. Recent advances in studies of molecular hydrogen in the treatment of pancreatitisLife Sciences 2021; 264: 118641 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118641
2
Deepti Sharma, Anju Singh, Mallika Pathak, Lajpreet Kaur, Vinod Kumar, Bal G. Roy, Himanshu Ojha. DNA binding and antiradical potential of ethyl pyruvate: Key to the DNA radioprotectionChemico-Biological Interactions 2020; 332: 109313 doi: 10.1016/j.cbi.2020.109313
3
Xia Chen, Hong-Xian Zhao, Chao Bai, Xiang-Yu Zhou. Blockade of high-mobility group box 1 attenuates intestinal mucosal barrier dysfunction in experimental acute pancreatitisScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-07094-y
4
Daohai Qian, Ge Wei, Chenglei Xu, Zhigang He, Jie Hua, Jian Li, Qili Hu, Shengping Lin, Jian Gong, Hongbo Meng, Bo Zhou, Hongfei Teng, Zhenshun Song. Bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) repair acute necrotized pancreatitis by secreting microRNA-9 to target the NF-κB1/p50 gene in ratsScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-00629-3
5
Hong Xiang, Qingkai Zhang, Bing Qi, Xufeng Tao, Shilin Xia, Huiyi Song, Jialin Qu, Dong Shang. Chinese Herbal Medicines Attenuate Acute Pancreatitis: Pharmacological Activities and MechanismsFrontiers in Pharmacology 2017; 8 doi: 10.3389/fphar.2017.00216
6
Jian-De Gong, Xu-Fei Qi, Yi Zhang, Hong-Liang Li. Increased admission serum cold-inducible RNA-binding protein concentration is associated with prognosis of severe acute pancreatitisClinica Chimica Acta 2017; 471: 135 doi: 10.1016/j.cca.2017.06.002
7
Can Yu, Xiao Yu, Hong-Wei Zhu, Xia Li, Li-Hua Huang, Zhi-Qiang Li, Duo Han, Hui Huang. Expression pattern of HMGB1 and its association with autophagy in acute necrotizing pancreatitisMolecular Medicine Reports 2016; 14(6): 5507 doi: 10.3892/mmr.2016.5945
8
Michael J. Glade, Michael M. Meguid. A glance at…antioxidant and antiinflammatory properties of dietary cobaltNutrition 2018; 46: 62 doi: 10.1016/j.nut.2017.08.009
9
Runkuan Yang, Jyrki Tenhunen, Tor Inge Tonnessen. HMGB1 and Histones Play a Significant Role in Inducing Systemic Inflammation and Multiple Organ Dysfunctions in Severe Acute PancreatitisInternational Journal of Inflammation 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/1817564
10
Jeong-Hwa Lee, Woo-Jin Song, Ju-Hyun An, Hyung-Kyu Chae, Su-Min Park, Qiang Li, Hwa-Young Youn. Role of serum high-motility group box-1 (HMGB1) concentration as a prognostic factor in canine acute pancreatitis: A pilot studyResearch in Veterinary Science 2021; 141: 26 doi: 10.1016/j.rvsc.2021.09.013
11
Hakhyun Kim, Hyung-Jin Kim, Ji-Houn Kang, Byeong-Teck Kang, Mhan-Pyo Yang. Evaluation of serum C-reactive protein and high mobility group box 1 concentrations in 22 dogs with acute pancreatitis: a pilot studyVeterinary Quarterly 2019; 39(1): 122 doi: 10.1080/01652176.2019.1655178
12
Ana Ferrero-Andrés, Arnau Panisello-Roselló, Joan Roselló-Catafau, Emma Folch-Puy. NLRP3 Inflammasome-Mediated Inflammation in Acute PancreatitisInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(15): 5386 doi: 10.3390/ijms21155386
13
Shang-Qing Huang, Yi Wen, Hong-Yu Sun, Jie Deng, Yao-Lei Zhang, Qi-Lin Huang, Bing Wang, Zhu-Lin Luo, Li-Jun Tang. Abdominal paracentesis drainage attenuates intestinal inflammation in rats with severe acute pancreatitis by inhibiting the HMGB1-mediated TLR4 signaling pathwayWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(9): 815-834 doi: 10.3748/wjg.v27.i9.815
14
Jian-Zhe Li, Mei-Qing Xie, Dan Mo, Xiao-Fang Zhao, Shu-Yi Yu, Li-Juan Liu, Cheng Wu, Yang Yang. Picroside II protects myocardium from ischemia/reperfusion-induced injury through inhibition of the inflammatory responseExperimental and Therapeutic Medicine 2016; 12(6): 3507 doi: 10.3892/etm.2016.3841
15
Shixiang Zheng, Qinyong Weng, Wenwei Wu, Guohua Ding. Blood purification treatment initiated at the time of sepsis diagnosis effectively attenuates serum HMGB1 upregulation and improves patient prognosisExperimental and Therapeutic Medicine 2017; 14(4): 3029 doi: 10.3892/etm.2017.4854
16
Dong Xu, Hongying Zhu, Qingdong Fu, Songxiao Xu, Wen Sun, Guoxiao Chen, Xiaoli Lv. Ketamine delays progression of oxidative and damaged cataract through regulating HMGB-1/NF-κB in lens epithelial cellsImmunopharmacology and Immunotoxicology 2018; 40(4): 303 doi: 10.1080/08923973.2018.1478851
17
AGEs, RAGEs and s-RAGE; friend or foe for cancerSeminars in Cancer Biology 2018; 49: 44 doi: 10.1016/j.semcancer.2017.07.001
18
Chang-Ju Zhu, Wan-Guang Yang, De-Jian Li, Yao-Dong Song, San-Yang Chen, Qiao-Fang Wang, Yan-Na Liu, Yan Zhang, Bo Cheng, Zhong-Wei Wu, Zong-Chao Cui. Calycosin attenuates severe acute pancreatitis-associated acute lung injury by curtailing high mobility group box 1 - induced inflammationWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(44): 7669-7686 doi: 10.3748/wjg.v27.i44.7669
19
Yam Nath Paudel, Bridgette D. Semple, Nigel C. Jones, Iekhsan Othman, Mohd. Farooq Shaikh. High mobility group box 1 (HMGB1) as a novel frontier in epileptogenesis: from pathogenesis to therapeutic approachesJournal of Neurochemistry 2019; 151(5): 542 doi: 10.1111/jnc.14663
20
Marwa E. Abdelmageed, Manar A. Nader, Marwa S. Zaghloul. Targeting HMGB1/TLR4/NF-κB signaling pathway by protocatechuic acid protects against l-arginine induced acute pancreatitis and multiple organs injury in ratsEuropean Journal of Pharmacology 2021; 906: 174279 doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174279
21
Shu Wang, Yuguang Guan, Tianfu Li. The Potential Therapeutic Role of the HMGB1-TLR Pathway in EpilepsyCurrent Drug Targets 2021; 22(2): 171 doi: 10.2174/1389450121999200729150443
22
Yishuang Tang, Jing Kong, Bingduo Zhou, Xiaosu Wang, Xiaowen Liu, Yi Wang, Shengliang Zhu. Mesenteric Lymph Duct Ligation Alleviates Acute Lung Injury Caused by Severe Acute Pancreatitis Through Inhibition of High Mobility Group Box 1-Induced Inflammation in RatsDigestive Diseases and Sciences 2021; 66(12): 4344 doi: 10.1007/s10620-020-06801-6
23
Lourdes Arriaga-Pizano, Ilka Boscó-Gárate, José Luis Martínez-Ordaz, Isabel Wong-Baeza, Mireille Gutiérrez-Mendoza, Patricio Sánchez-Fernandez, Constantino López-Macías, Armando Isibasi, Mario Pelaez-Luna, Arturo Cérbulo-Vázquez, Rubén Torres-González, Eduardo Ferat-Osorio. High Serum Levels of High-Mobility Group Box 1 (HMGB1) and Low Levels of Heat Shock Protein 70 (Hsp70) are Associated with Poor Prognosis in Patients with Acute PancreatitisArchives of Medical Research 2018; 49(7): 504 doi: 10.1016/j.arcmed.2019.02.003
24
Yuhei Irie, Maho Tsubota, Hiroyasu Ishikura, Fumiko Sekiguchi, Yuka Terada, Toshifumi Tsujiuchi, Keyue Liu, Masahiro Nishibori, Atsufumi Kawabata. Macrophage-derived HMGB1 as a Pain Mediator in the Early Stage of Acute Pancreatitis in Mice: Targeting RAGE and CXCL12/CXCR4 AxisJournal of Neuroimmune Pharmacology 2017; 12(4): 693 doi: 10.1007/s11481-017-9757-2
25
Yi Wen, Hong-Yu Sun, Zhen Tan, Ruo-Hong Liu, Shang-Qing Huang, Guang-Yu Chen, Hao Qi, Li-Jun Tang. Abdominal paracentesis drainage ameliorates myocardial injury in severe experimental pancreatitis rats through suppressing oxidative stressWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(1): 35-54 doi: 10.3748/wjg.v26.i1.35
26
Runkuan Yang, Shengtao Zhu, Tor Inge Tonnessen. Ethyl pyruvate is a novel anti-inflammatory agent to treat multiple inflammatory organ injuriesJournal of Inflammation 2016; 13(1) doi: 10.1186/s12950-016-0144-1
27
Shabanali Alizadeh, Ali Ghazavi, Ali Ganji, Ghasem Mosayebi. Diagnostic Value of High-Mobility Group Box 1 (HMGB1) Protein in Acute and Perforated AppendicitisJournal of Investigative Surgery 2018; 31(1): 9 doi: 10.1080/08941939.2016.1257667
28
Junying Ding, Xuran Cui, Qingquan Liu. Emerging role of HMGB1 in lung diseases: friend or foeJournal of Cellular and Molecular Medicine 2017; 21(6): 1046 doi: 10.1111/jcmm.13048
29
Guoliang Wang, Yan Liu, Danhua Dui, Liang Bai, Yao Liu, Fei Tian, Wei Wei. Trypsinogen activation peptide induces HMGB1 release from rat pancreatic acinar cellsOpen Medicine 2017; 12(1): 293 doi: 10.1515/med-2017-0043
30
Luqiao Huang, Dianliang Zhang, Wenli Han, Chunbao Guo. High-mobility group box-1 inhibition stabilizes intestinal permeability through tight junctions in experimental acute necrotizing pancreatitisInflammation Research 2019; 68(8): 677 doi: 10.1007/s00011-019-01251-x
31
Martin H. Bernardi, Harald Rinoesl, Klaus Dragosits, Robin Ristl, Friedrich Hoffelner, Philipp Opfermann, Christian Lamm, Falk Preißing, Dominik Wiedemann, Michael J. Hiesmayr, Andreas Spittler. Effect of hemoadsorption during cardiopulmonary bypass surgery – a blinded, randomized, controlled pilot study using a novel adsorbentCritical Care 2016; 20(1) doi: 10.1186/s13054-016-1270-0
32
Ying Li, Yu Ye, Mei Yang, Haiying Ruan, Yuan Yu. Application of semi-automated ultrasonography on nutritional support for severe acute pancreatitisComputerized Medical Imaging and Graphics 2018; 67: 40 doi: 10.1016/j.compmedimag.2018.04.006
33
Hailan Zhao, Jingzhuang Zhang, Jie Yu. HMGB-1 as a Potential Target for the Treatment of Diabetic RetinopathyMedical Science Monitor 2015; 21: 3062 doi: 10.12659/MSM.894453
34
Ryuichi Tsujita, Maho Tsubota, Fumiko Sekiguchi, Atsufumi Kawabata. Role of high‐mobility group box 1 and its modulation by thrombomodulin/thrombin axis in neuropathic and inflammatory painBritish Journal of Pharmacology 2021; 178(4): 798 doi: 10.1111/bph.15091