BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang S, Su ML, Liu Y, Huang ZP, Guo N, Chen TJ, Zou ZH. Efficacy of totally laparoscopic compared with laparoscopic-assisted total gastrectomy for gastric cancer: A meta-analysis. World J Clin Cases 2020; 8(5): 900-911 [PMID: 32190626 DOI: 10.12998/wjcc.v8.i5.900]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v8/i5/900.htm
Number Citing Articles
1
Tsz Ngai Mok, Qiyu He, Soundarya Panneerselavam, Huajun Wang, Huige Hou, Xiaofei Zheng, Jinghua Pan, Jieruo Li. Open versus arthroscopic ankle arthrodesis: a systematic review and meta-analysisJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13018-020-01708-4
2
Wei Gan, Zhen-Yu Chen, Li-Ye Liu, Gui-Bing Chen, Jun Zhou, Ya-Ning Song, Yong-Kuan Cao. Comparison of hand-assisted laparoscopic radical gastrectomy and laparoscopic-assisted radical gastrectomy: A systematic review and meta-analysisWorld Journal of Meta-Analysis 2020; 8(6): 471 doi: 10.13105/wjma.v8.i6.471
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
3
Nansheng Liao, Chaowei Xu, Shuang Zheng, Rongguo Wang, Deepak Kumar Jain. Effect of Double-Channel Anastomosis and Esophagojejunal Anastomosis on Postoperative Recovery and Complications of Laparoscopic D2 Radical Gastrectomy for Gastric CancerJournal of Healthcare Engineering 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8281558
4
Yongjia Yan, Daohan Wang, Kelly Mahuron, Xi Wang, Li Lu, Zhicheng Zhao, Laleh Melstrom, Chuan Li, I. Benjamin Paz, Jian Liu, Yuman Fong, Weidong Li, Weihua Fu, Yanghee Woo. Different Methods of Minimally Invasive Esophagojejunostomy After Total Gastrectomy for Gastric Cancer: Outcomes from Two Experienced CentersAnnals of Surgical Oncology 2023; 30(11): 6718 doi: 10.1245/s10434-023-13771-2
5
Lingmin Huang, Jianrong Guo, Bo Yin, Yanqing Zeng, Na Li, Balakrishnan Nagaraj. Clinical Effect Analysis of Laparoscopic Surgery for Gastric Tumor under Data MiningJournal of Healthcare Engineering 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/7779693
6
Wei Gan, Zhen-Yu Chen, Li-Ye Liu, Gui-Bing Chen, Jun Zhou, Ya-Ning Song, Yong-Kuan Cao. Comparison of hand-assisted laparoscopic radical gastrectomy and laparoscopic-assisted radical gastrectomy: A systematic review and meta-analysisWorld Journal of Meta-Analysis 2020; 8(6): 472-481 doi: 10.13105/wjma.v8.i6.472