BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lei XF, Ke Y, Bao TH, Tang HR, Wu XS, Shi ZT, Lin J, Zhang ZX, Gu H, Wang L. Effect and safety of sorafenib in patients with intermediate hepatocellular carcinoma who received transarterial chemoembolization: A retrospective comparative study. World J Clin Cases 2018; 6(5): 74-83 [PMID: 29774219 DOI: 10.12998/wjcc.v6.i5.74]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v6/i5/74.htm
Number Citing Articles
1
Chiuyen Phan, Ziyang Zheng, Jianwei Wang, Qiwen Wang, Xiurong Hu, Guping Tang, Hongzhen Bai. Enhanced antitumour effect for hepatocellular carcinoma in the advanced stage using a cyclodextrin-sorafenib-chaperoned inclusion complexBiomaterials Science 2019; 7(11): 4758 doi: 10.1039/C9BM01190K
2
Ruihua Duan, Fen Gong, Yan Wang, Caixia Huang, Jiaming Wu, Leihao Hu, Min Liu, Shijun Qiu, Liming Lu, Yisheng Lin. Transarterial chemoembolization (TACE) plus tyrosine kinase inhibitors versus TACE in patients with hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12957-023-02961-7
3
Zhenzhen Zhang, Yanfang Wu, Tanghui Zheng, Xiaochun Chen, Guobin Chen, Hong Chen, Xinkun Guo, Susu Zheng, Xiaoying Xie, Boheng Zhang. Efficacy of Transarterial Chemoembolization Combined with Molecular Targeted Agents for Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Network Meta-AnalysisCancers 2022; 14(15): 3710 doi: 10.3390/cancers14153710
4
Jiaye Long, Baoxiang Chen, Zhaohui Liu. Comparative efficacy and safety of molecular targeted agents combined with transarterial chemoembolization in the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma: a network meta-analysisFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1179431
5
Daniel H. Palmer, Katerina Malagari, Laura M. Kulik. Role of locoregional therapies in the wake of systemic therapyJournal of Hepatology 2020; 72(2): 277 doi: 10.1016/j.jhep.2019.09.023
6
Tao Zhang, Weisen Huang, Haorong Dong, Yijun Chen. Trans-catheter arterial chemoembolization plus Sorafenib, an unsuccessful therapy in the treatment of hepatocellular carcinoma?Medicine 2020; 99(29): e20962 doi: 10.1097/MD.0000000000020962
7
Zhoujing Cheng, Lin He, Yingjie Guo, Yuhua Song, Shasha Song, Lijiu Zhang. The combination therapy of transarterial chemoembolisation and sorafenib is the preferred palliative treatment for advanced hepatocellular carcinoma patients: a meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-02017-0
8
María Hernández‑bule, María Martínez, María Trillo, Lidia Martínez, Elena Toledano‑Macías, Alejandro Úbeda. Response of human cancer cells to simultaneous treatment with sorafenib and radiofrequency currentOncology Letters 2021; 22(5) doi: 10.3892/ol.2021.13068
9
Shanshan Liu, Yunwei Han, Zhihong Zhang, Fei Wu. Effectiveness of c-TACE Combined With Sorafenib Versus c-TACE Monotherapy in Advanced Hepatocellular Carcinoma: A Retrospective StudyClinical Medicine Insights: Oncology 2023; 17: 117955492211466 doi: 10.1177/11795549221146648
10
Ao Huang, Xin-Rong Yang, Wen-Yuan Chung, Ashley R. Dennison, Jian Zhou. Targeted therapy for hepatocellular carcinomaSignal Transduction and Targeted Therapy 2020; 5(1) doi: 10.1038/s41392-020-00264-x