BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang YJ, Li YX, Liu XQ, Yang M, Liu K. Pancreatic tuberculosis mimicking pancreatic carcinoma during anti-tuberculosis therapy: A case report. World J Clin Cases 2014; 2(5): 167-169 [PMID: 24868519 DOI: 10.12998/wjcc.v2.i5.167]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v2/i5/167.htm
Number Citing Articles
1
Reiko Yamada, Hiroyuki Inoue, Naohiko Yoshizawa, Takashi Kitade, Shunsuke Tano, Takashi Sakuno, Tetsuro Harada, Misaki Nakamura, Masaki Katsurahara, Yasuhiko Hamada, Kyosuke Tanaka, Noriyuki Horiki, Yoshiyuki Takei. Peripancreatic Tuberculous Lymphadenitis with Biliary Obstruction Diagnosed by Endoscopic Ultrasound-guided Fine-needle Aspiration BiopsyInternal Medicine 2016; 55(8): 919 doi: 10.2169/internalmedicine.55.6123
2
Pi-Jiang Sun, Yan Lin, Xi-Jun Cui. Isolated pancreatic tuberculosis with elevated CA 19-9 levels masquerading as a malignancyMedicine 2018; 97(52): e13858 doi: 10.1097/MD.0000000000013858
3
Akhil Ansary. The Misdiagnosis Casebook in Clinical Medicine2023; : 293 doi: 10.1007/978-3-031-28296-6_41
4
Meng Zhu, Ning Zhang, Wei Tao, Zhitao Wang, Shuixiang He. Pancreatic Tuberculosis with Vascular Involvement and Peritoneal Dissemination in a Young ManCase Reports in Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/4396759
5
Yajun Zhang, Yuhong Tao. Pediatric Pancreatic Tuberculosis: A Case Report and Review of the LiteratureCase Reports in Pediatrics 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/5215128
6
Yufan Xiang, Chen Huang, Yan He, Qin Zhang. Cancer or Tuberculosis: A Comprehensive Review of the Clinical and Imaging Features in Diagnosis of the Confusing MassFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.644150
7
N. N. Krylov, E. A. Pyatenko, A. V. Alekberzade, I. E. Kupriyanov. Pancreatic tuberculosisKhirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova 2018; (12): 122 doi: 10.17116/hirurgia2018121122
8
Tian-Xing Hang, Gang Fang, Yan Huang, Chun-Mei Hu, Wei Chen. Misdiagnosis of a multi-organ involvement hematogenous disseminated tuberculosis as metastasis: a case report and literature reviewInfectious Diseases of Poverty 2020; 9(1) doi: 10.1186/s40249-020-00681-8
9
Rodrigo Duarte-Chavez, LaurenE Stone, MarkW Fegley, Avani Amin, Ayaz Matin, Santo Longo, Sudip Nanda. Pancreatic mass in a 95-year-old male: A rare presentation of tuberculosisInternational Journal of Academic Medicine 2017; 3(2): 285 doi: 10.4103/2455-5568.222477
10
Xi Liang, Xuequan Huang, Qian Yang, Jianming He. Calcified peripancreatic lymph nodes in pancreatic and hepatic tuberculosis mimicking pancreatic malignancyMedicine 2018; 97(36): e12255 doi: 10.1097/MD.0000000000012255