BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Observational Study
Elias Tsiompanidis, Spyros I Siakavellas, Anastasios Tentolouris, Ioanna Eleftheriadou, Stamatia Chorepsima, Anastasios Manolakis, Konstantinos Oikonomou, Nikolaos Tentolouris 
World J Gastrointest Pathophysiol 9(1):28-36. Published online Feb 15, 2018. doi: 10.4291/wjgp.v9.i1.28