BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen KB, Lu YQ, Chen JD, Shi DK, Huang ZH, Zheng YX, Jin XL, Wang ZF, Zhang WD, Huang Y, Wu ZW, Zhang GP, Zhang H, Jiang YH, Chen L. Transcutaneous electroacupuncture alleviates postoperative ileus after gastrectomy: A randomized clinical trial. World J Gastrointest Surg 2018; 10(2): 13-20 [PMID: 29492186 DOI: 10.4240/wjgs.v10.i2.13]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-9366/full/v10/i2/13.htm
Number Citing Articles
1
Guotong Qiu, Tao Huang, Yang Lu, Lipeng Zhang, Yajie Zhao, Yong Yuan, Hu Ren, Jun An, Jincao Zhou, Rongjun Li, Yongxing Du, Tuoran Wang, Peng Wang, Fang He, Yunqing Ding, Jianwei Zhang, Bin Han, Zhongmin Lan, Shulan Qi, Zongze Li, Jianyong Gao, Zongting Gu, Yuemin Sun, Xiaofeng Bai, Saderbieke Aimaiti, Yunmian Chu, Chengfeng Wang, Abraham Wall Medrano. Perioperative Electroacupuncture Can Accelerate the Recovery of Gastrointestinal Function in Cancer Patients Undergoing Pancreatectomy or Gastrectomy: A Randomized Controlled TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5594263
2
Kai-Bo Chen, Yi Huang, Xiao-Li Jin, Guo-Feng Chen. Electroacupuncture or transcutaneous electroacupuncture for postoperative ileus after abdominal surgery: A systematic review and meta-analysisInternational Journal of Surgery 2019; 70: 93 doi: 10.1016/j.ijsu.2019.08.034
3
Kai-Bo Chen, Zhi-Wei Wu, Jun Wang, Ling-Hua Zhu, Xiao-Li Jin, Guo-Feng Chen, Mu-Xing Kang, Yi Huang, Hang Zhang, Le-Le Lin, Di-Ke Shi, Dan Wu, Jian-Feng Chen, Jian Chen, Zhi-Qing Zhao. Efficacy and safety of long-term transcutaneous electroacupuncture versus sham transcutaneous electroacupuncture for delayed gastric emptying after distal gastrectomy: study protocol for a randomized, patient-assessor blinded, controlled trialTrials 2022; 23(1) doi: 10.1186/s13063-022-06108-z
4
Zi Ye, Xuqiang Wei, Shouquan Feng, Qunhao Gu, Jing Li, Le Kuai, Yue Luo, Ziqi Xi, Ke Wang, Jia Zhou, Sandro Pasquali. Effectiveness and safety of acupuncture for postoperative ileus following gastrointestinal surgery: A systematic review and meta-analysisPLOS ONE 2022; 17(7): e0271580 doi: 10.1371/journal.pone.0271580
5
Tianyi Zhou, Siwei Huang, Chongying Gu, Wenjia Wang, Qunhao Gu, Shouquan Feng, Xuqiu Sun, Ke Wang, Jing Li, Jia Zhou. Effect of electroacupuncture at different time points on the recovery of gastrointestinal function after surgery for gastrointestinal malignant neoplasmsJournal of Acupuncture and Tuina Science 2022; 20(5): 392 doi: 10.1007/s11726-022-1338-0
6
Jie Yang, Libing Huang, Juan Zhu, Siying Liu, Fangbing Ji, Weiqian Tian, Zhen Zheng, Man Zheng. Effects of perioperative electroacupuncture on postoperative gastrointestinal recovery after thoracoscopic lung surgeryEXPLORE 2023;  doi: 10.1016/j.explore.2023.11.004
7
Shuangning Song, Jing An, Shi Liu. Electroacupuncture accelerates the delayed intestinal transit in POI by suppressing M1 like muscularis macrophages and IL6 secretionNeurogastroenterology & Motility 2021; 33(6) doi: 10.1111/nmo.14066
8
Hye-ri Bae, Eun-ji Kim, Hyun-sik Seo, Nam-hun Lee. The Effectiveness of Traditional Korean Medicine for Treating Postoperative Ileus in Gastric Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-AnalysisThe Journal of Internal Korean Medicine 2022; 43(4): 625 doi: 10.22246/jikm.2022.43.4.625
9
Tingting Jiang, Jianli Li, Lei Meng, Jing Wang, Huanhuan Zhang, Meinv Liu. Effects of transcutaneous electrical acupoint stimulation on gastrointestinal dysfunction after gastrointestinal surgery: A meta-analysisComplementary Therapies in Medicine 2023; 73: 102938 doi: 10.1016/j.ctim.2023.102938