BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Tong S, Wang H, A LS, Bai TN, Gong JH, Jin WJ, Dai LL, Ba GN, Cho SB, Fu MH. Protective effect and mechanisms of action of Mongolian medicine Sulongga-4 on pyloric ligation-induced gastroduodenal ulcer in rats. World J Gastroenterol 2021; 27(16): 1770-1784 [PMID: 33967556 DOI: 10.3748/wjg.v27.i16.1770]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-9366/full/v27/i16/1770.htm
Number Citing Articles
1
圆圆 吴. Research Progress on Clinical Treatment and Mechanism of Action of Peptic Ulcer with Mongolian MedicineTraditional Chinese Medicine 2022; 11(01): 26 doi: 10.12677/TCM.2022.111006
2
Ze Qu, Dong Jiang, Yan Liu, Mingxing Hou. Liuwei Anxiao San protects gastric mucosa from gastric ulcer in rats by regulating the JAK2/STAT3 pathwayTissue and Cell 2023; 83: 102145 doi: 10.1016/j.tice.2023.102145
3
Terigele Bao, Lan Feng, Sungbo Cho, Hongzhen Yu, Wenjie Jin, Lili Dai, Junqing Zhang, Laxinamujila Bai, Minghai Fu, Yongsheng Chen. RNA-Seq Reveals Protective Mechanisms of Mongolian Medicine Molor-Dabos-4 on Acute Indomethacin-Induced Gastric Ulcers in RatsGenes 2022; 13(10): 1740 doi: 10.3390/genes13101740
4
Houpan Song, Jingyue Qiu, Chang Yu, Meng Xiong, Chen Ou, Baoping Ren, Meiqi Zhong, Meiyan Zeng, Qinghua Peng. Traditional Chinese Medicine prescription Huang-Qi-Jian-Zhong-Tang ameliorates indomethacin-induced duodenal ulcers in rats by affecting NF-κB and STAT signaling pathwaysBiomedicine & Pharmacotherapy 2022; 156: 113866 doi: 10.1016/j.biopha.2022.113866
5
Lan Feng, Terigele Bao, Laxinamujila Bai, Xiyele Mu, Na Ta, Minglan Bao, Yonghui Li, Junqing Zhang, Minghai Fu, Yongsheng Chen. Mongolian medicine formulae Ruda-6 alleviates indomethacin-induced gastric ulcer by regulating gut microbiome and serum metabolomics in ratsJournal of Ethnopharmacology 2023; 314: 116545 doi: 10.1016/j.jep.2023.116545
6
Minghui Zhou, Yajun Chen, Xue Fang, Li Wu, Yan Zhang. Isolation and identification of pigment-producing filamentous fungus DBFL05 and its pigment characteristics and chemical structureCyTA - Journal of Food 2023; 21(1): 374 doi: 10.1080/19476337.2023.2207613
7
Ruijuan Gao, Chunjie Wang, Aricha Han, Yanping Tian, Shunan Ren, Wenting Lv, Aorigele Chen, Jian Zhang. Emodin Improves Intestinal Health and Immunity through Modulation of Gut Microbiota in Mice Infected by Pathogenic Escherichia coli O1Animals 2021; 11(11): 3314 doi: 10.3390/ani11113314