BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Clinical Practice Study
Daisuke Ohki, Yosuke Tsuji, Tomohiro Shinozaki, Yoshiki Sakaguchi, Chihiro Minatsuki, Hiroto Kinoshita, Keiko Niimi, Satoshi Ono, Yoku Hayakawa, Shuntaro Yoshida, Atsuo Yamada, Shinya Kodashima, Nobutake Yamamichi, Yoshihiro Hirata, Tetsuo Ushiku, Mitsuhiro Fujishiro, Masashi Fukayama, Kazuhiko Koike 
World J Gastrointest Oncol 10(3):82-90. Published online Mar 15, 2018. doi: 10.4251/wjgo.v10.i3.82
Case Report
Akihisa Kato, Itaru Naitoh, Hiroyuki Kato, Kazuki Hayashi, Katsuyuki Miyabe, Michihiro Yoshida, Yasuki Hori, Makoto Natsume, Naruomi Jinno, Takeshi Yanagita, Shuji Takiguchi, Satoru Takahashi, Takashi Joh 
World J Gastrointest Oncol 10(3):91-95. Published online Mar 15, 2018. doi: 10.4251/wjgo.v10.i3.91