BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li N, Yang F, Liu DY, Guo JT, Ge N, Sun SY. Scoparone inhibits pancreatic cancer through PI3K/Akt signaling pathway. World J Gastrointest Oncol 2021; 13(9): 1164-1183 [PMID: 34616521 DOI: 10.4251/wjgo.v13.i9.1164]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v13/i9/1164.htm
Number Citing Articles
1
Hongping Shen, Yiting Wei, Qunying Yang, Yili Cai, Keqi Zhu, Xueqin Chen. Scoparone induces both apoptosis and ferroptosis via multiple mechanisms in non-small-cell lung cancer cellsToxicology in Vitro 2023; 91: 105627 doi: 10.1016/j.tiv.2023.105627
2
Yilei Che, Hui Zhang, Hui Li, Xiaozhen Wu. CIP2A interacts with AKT1 to promote the malignant biological behaviors of oral squamous cell carcinoma by upregulating the GSK‑3β/β‑catenin pathwayExperimental and Therapeutic Medicine 2023; 26(5) doi: 10.3892/etm.2023.12213
3
Ming Gu, Yang Liu, Peng Xin, Wei Guo, Zimo Zhao, Xu Yang, Ruiyang Ma, Taiwei Jiao, Wenhui Zheng. Fundamental insights and molecular interactions in pancreatic cancer: Pathways to therapeutic approachesCancer Letters 2024; 588: 216738 doi: 10.1016/j.canlet.2024.216738
4
Yumin Wang, Joshua S. Fleishman, Tongda Li, Yulin Li, Zhao Ren, Jichao Chen, Mingchao Ding. Pharmacological therapy of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease-driven hepatocellular carcinomaFrontiers in Pharmacology 2024; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1336216
5
Seung-Woo Kim, Chan Woo Kim, Hong Seok Kim. Scoparone attenuates PD-L1 expression in human breast cancer cells by MKP-3 upregulationAnimal Cells and Systems 2024; 28(1): 55 doi: 10.1080/19768354.2024.2315950
6
Christian Bailly. Ruta angustifolia Pers. (Narrow-Leaved Fringed Rue): Pharmacological Properties and Phytochemical ProfilePlants 2023; 12(4): 827 doi: 10.3390/plants12040827
7
Yuhao Zhou, Zhenying Han, Zilong Zhao, Jianning Zhang. Scoparone attenuates glioma progression and improves the toxicity of temozolomide by suppressing RhoA/ROCK1 signalingEnvironmental Toxicology 2024; 39(2): 562 doi: 10.1002/tox.23882
8
Bowen Zheng, Weichen Song, Chunlong Liu, Xiaohong Kou, Yue Yu, Yumeng Wang, Juan Ma, Yazhou Liu, Jingyu Jiang, Zhaohui Xue. Scoparone from Artemisia capillaris Thunb. induces apoptosis in HepG2 cells via activation of both intracellular and extracellular pathways Natural Product Research 2023; : 1 doi: 10.1080/14786419.2023.2298383
9
Li Zheng, Yu Wu, Fu Wang, Hui Shi, Bo Xu, Aihua Yang, Wei long Zhong. 6,7-Dimethoxycoumarin Influences the Erythroid Differentiation of Human Chronic Myelogenous Leukemia K562 Cells through Regulating FOXO3/p27 Signal PathwayJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1138851
10
Cunbing Xia, Dexuan Chen, Gaoyuan Wang, Haijian Sun, Jingran Lin, Chen Chen, Tong Shen, Hui Cheng, Chao Pan, Dong Xu, Hongbao Yang, Yongkang Zhu, Hong Zhu, Min Tang. Identification of Molecular Targets and Underlying Mechanisms of Xiaoji Recipe against Pancreatic Cancer Based on Network PharmacologyComputational and Mathematical Methods in Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4640849
11
Xiaoying Wu, Xiaobo Li, Jing Li, Xinrui Zhao, Yongyuan Cui, Chaolu Eerdun. Scoparone inhibits breast cancer cell viability through the NF‑κB signaling pathwayExperimental and Therapeutic Medicine 2023; 26(1) doi: 10.3892/etm.2023.12027
12
Yuezhu Wang, Chao Song, Jun Zhao, Yuexin Zhang, Xilong Zhao, Chenchen Feng, Guorui Zhang, Jiang Zhu, Fan Wang, Fengcui Qian, Liwei Zhou, Jian Zhang, Xuefeng Bai, Bo Ai, Xinyu Liu, Qiuyu Wang, Chunquan Li. SEdb 2.0: a comprehensive super-enhancer database of human and mouseNucleic Acids Research 2023; 51(D1): D280 doi: 10.1093/nar/gkac968
13
Bhavna Sharma, Bhavya Sethi, Shashank Raj, Raju Poddar, Amit Prasad, Shubha Rani Sharma. Exploration of molecular interactions between scoparone and associated compounds with Constitutive androstane receptor (CAR) leading to gallstone prevention: an in silico investigationJournal of Biomolecular Structure and Dynamics 2024; 42(2): 960 doi: 10.1080/07391102.2023.2198010
14
Sha Huang, Luping Lin, Yifei Ma, Qing Zhu, Ningna Weng. Scoparone induces autophagic cell death via the PAK1/AKT axis in colorectal cancerEuropean Journal of Pharmacology 2023; 959: 176091 doi: 10.1016/j.ejphar.2023.176091
15
Wenjiang Zheng, Ting Wang, Peng Wu, Qian Yan, Chengxin Liu, Hui Wu, Shaofeng Zhan, Xiaohong Liu, Yong Jiang, Hongfa Zhuang. Host Factor Interaction Networks Identified by Integrative Bioinformatics Analysis Reveals Therapeutic Implications in COPD Patients With COVID-19Frontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.718874
16
Jingwei Xu, Di Xue, Yang Li, Jianwen Zhou, Hongyue Chen, Li Fan. Mechanisms of vemurafenib-induced anti-tumor effects in ATC FRO cellsHeliyon 2024; 10(6): e27629 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e27629