BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen YH, Li CL, Chen WJ, Liu J, Wu HT. Diverse roles of FOXO family members in gastric cancer. World J Gastrointest Oncol 2021; 13(10): 1367-1382 [PMID: 34721771 DOI: 10.4251/wjgo.v13.i10.1367]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v13/i10/1367.htm
Number Citing Articles
1
Yihan Yang, Xu Shu, Chuan Xie. An Overview of Autophagy in Helicobacter pylori Infection and Related Gastric CancerFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.847716
2
Tengyang Ni, Zewen Chu, Li Tao, Yang Zhao, Miao Zhu, Yuanyuan Luo, Masataka Sunagawa, Haibo Wang, Yanqing Liu. PTBP1 drives c-Myc-dependent gastric cancer progression and stemnessBritish Journal of Cancer 2023; 128(6): 1005 doi: 10.1038/s41416-022-02118-5
3
Suryaa Manoharan, Kunjkumar Prajapati, Ekambaram Perumal. Natural bioactive compounds and FOXO3a in cancer therapeutics: An updateFitoterapia 2024; 173: 105807 doi: 10.1016/j.fitote.2023.105807
4
Zheng Zhang, Nanfang Huang, Feng Xv, Sida Zhao, Juan Guo, Youshan Zhao, Chunkang Chang. Decreased FOXO1 Expression Is Correlated with Poor Prognosis in Myelodysplastic SyndromesCurrent Oncology 2022; 29(10): 6933 doi: 10.3390/curroncol29100545
5
Wenxin Feng, Chunxiao Ma, Hanyu Rao, Wei Zhang, Changwei Liu, Yue Xu, Rebiguli Aji, Ziyi Wang, Jin Xu, Wei-Qiang Gao, Li Li. Setd2 deficiency promotes gastric tumorigenesis through inhibiting the SIRT1/FOXO pathwayCancer Letters 2023; 579: 216470 doi: 10.1016/j.canlet.2023.216470
6
Ying Liu, Xiang Ao, Yi Jia, Xiaoge Li, Yu Wang, Jianxun Wang. The FOXO family of transcription factors: key molecular players in gastric cancerJournal of Molecular Medicine 2022; 100(7): 997 doi: 10.1007/s00109-022-02219-x
7
Kun Chen, Peng Gao, Zongchao Li, Aonan Dai, Ming Yang, Siyu Chen, Jingyue Su, Zhenhan Deng, Liangjun Li. Forkhead Box O Signaling Pathway in Skeletal Muscle AtrophyThe American Journal of Pathology 2022; 192(12): 1648 doi: 10.1016/j.ajpath.2022.09.003
8
Fu Peng, Minru Liao, Rui Qin, Shiou Zhu, Cheng Peng, Leilei Fu, Yi Chen, Bo Han. Regulated cell death (RCD) in cancer: key pathways and targeted therapiesSignal Transduction and Targeted Therapy 2022; 7(1) doi: 10.1038/s41392-022-01110-y
9
Gouranga Saha, Srija Roy, Malini Basu, Mrinal K. Ghosh. USP7 - a crucial regulator of cancer hallmarksBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2023; 1878(3): 188903 doi: 10.1016/j.bbcan.2023.188903
10
Geng Geng, Qinghao Li, Xingqing Guo, Qingbin Ni, Yongtao Xu, Zhaolong Ma, Yongjin Wang, Ming Ming. FOXO3a‑modulated DEPDC1 promotes malignant progression of nephroblastoma via the Wnt/β‑catenin signaling pathwayMolecular Medicine Reports 2022; 26(2) doi: 10.3892/mmr.2022.12788
11
Bruno F. Santos, Inês Grenho, Paulo J. Martel, Bibiana I. Ferreira, Wolfgang Link. FOXO family isoformsCell Death & Disease 2023; 14(10) doi: 10.1038/s41419-023-06177-1
12
Muhammad Yasir, Jinyoung Park, Wanjoo Chun. EWS/FLI1 Characterization, Activation, Repression, Target Genes and Therapeutic Opportunities in Ewing SarcomaInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(20): 15173 doi: 10.3390/ijms242015173
13
Wen Zhang, Dan Liu, Jian Yi, Jianmin Fan. Downregulation of circAsxl2 Relieves Neuronal Injury Induced by oxygen-glucose deprivation/reperfusionMolecular Neurobiology 2024; 61(2): 812 doi: 10.1007/s12035-023-03532-3
14
Xavier T. R. Moore, Lilia Gheghiani, Zheng Fu. The Role of Polo-Like Kinase 1 in Regulating the Forkhead Box Family Transcription FactorsCells 2023; 12(9): 1344 doi: 10.3390/cells12091344
15
Changfeng Xiao, Xueyao Wu, C. Scott Gallagher, Danielle Rasooly, Xia Jiang, Cynthia Casson Morton. Genetic contribution of reproductive traits to risk of uterine leiomyomata: a large-scale, genome-wide, cross-trait analysisAmerican Journal of Obstetrics and Gynecology 2024; 230(4): 438.e1 doi: 10.1016/j.ajog.2023.12.040
16
Xionghui Rao, Chaojun Zhang, Huixing Luo, Jianbao Zhang, Zhehong Zhuang, Zhihao Liang, Xiaobin Wu. Targeting Gastric Cancer Stem Cells to Enhance Treatment ResponseCells 2022; 11(18): 2828 doi: 10.3390/cells11182828