BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang HY, Guo JH, Gao S, Chen H, Wang XD, Zhang PJ, Liu P, Cao G, Xu HF, Zhu LZ, Yang RJ, Li J, Zhu X. Effect of primary tumor side on survival outcomes in metastatic colorectal cancer patients after hepatic arterial infusion chemotherapy. World J Gastrointest Oncol 2018; 10(11): 431-438 [PMID: 30487954 DOI: 10.4251/wjgo.v10.i11.431]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v10/i11/431.htm
Number Citing Articles
1
Baojiang Liu, Song Gao, Jianhai Guo, Fuxin Kou, Shaoxing Liu, Xin Zhang, Aiwei Feng, Xiaodong Wang, Guang Cao, Liang Xu, Hui Chen, Peng Liu, Haifeng Xu, Qinzong Gao, Renjie Yang, Xu Zhu. High-dose oxaliplatin induces severe hypersensitivity reactions and high recurrence rates during rechallenge in patients treated with hepatic arterial infusion chemotherapyInternational Immunopharmacology 2024; 130: 111767 doi: 10.1016/j.intimp.2024.111767
2
Zhonghan Wang, He Liu, Wenbin Luo, Tianyang Cai, Zuhao Li, Yuzhe Liu, Weinan Gao, Qian Wan, Xianggang Wang, Jincheng Wang, Yanbing Wang, Xiaoyu Yang. Regeneration of skeletal system with genipin crosslinked biomaterialsJournal of Tissue Engineering 2020; 11: 204173142097486 doi: 10.1177/2041731420974861
3
Guang Cao, Xiaodong Wang, Hui Chen, Song Gao, Jianhai Guo, Peng Liu, Haifeng Xu, Liang Xu, Xu Zhu, Renjie Yang. Hepatic arterial infusion chemotherapy plus regorafenib in advanced colorectal cancer: a real-world retrospective studyBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02344-4