BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Toru Nakano, Chiaki Sato, Tadashi Sakurai, Takashi Kamei, Atsuhiro Nakagawa, Noriaki Ohuchi 
World J Gastrointest Endosc 8(3):122-127. Published online Feb 10, 2016. doi: 10.4253/wjge.v8.i3.122
Review
Minireviews
Yasuhiro Miyazaki, Shuji Takiguchi, Tsuyoshi Takahashi, Yukinori Kurokawa, Tomoki Makino, Makoto Yamasaki, Kiyokazu Nakajima, Masaki Mori, Yuichiro Doki 
World J Gastrointest Endosc 8(3):165-172. Published online Feb 10, 2016. doi: 10.4253/wjge.v8.i3.165
Retrospective Cohort Study
Tomoyasu Ito, Jin Kan Sai, Hironao Okubo, Hiroaki Saito, Shigeto Ishii, Ryo Kanazawa, Ko Tomishima, Sumio Watanabe, Shuichiro Shiina 
World J Gastrointest Endosc 8(3):180-185. Published online Feb 10, 2016. doi: 10.4253/wjge.v8.i3.180
Retrospective Study
Hiroyuki Imaeda, Kiyokazu Nakajima, Naoki Hosoe, Masanori Nakahara, Shinichiro Zushi, Motohiko Kato, Kazuhiro Kashiwagi, Yasushi Matsumoto, Kayoko Kimura, Rieko Nakamura, Norihito Wada, Masahiko Tsujii, Naohisa Yahagi, Toshifumi Hibi, Takanori Kanai, Tetsuo Takehara, Haruhiko Ogata 
World J Gastrointest Endosc 8(3):186-191. Published online Feb 10, 2016. doi: 10.4253/wjge.v8.i3.186
Case Report