BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Retrospective Study
Kanefumi Yamashita, Hironari Shiwaku, Toshihiro Ohmiya, Hideki Shimaoka, Hiroki Okada, Ryo Nakashima, Richiko Beppu, Daisuke Kato, Takamitsu Sasaki, Seiichiro Hoshino, Satoshi Nimura, Ken Yamaura, Yuichi Yamashita 
World J Gastrointest Endosc 8(13):466-471. Published online Jul 10, 2016. doi: 10.4253/wjge.v8.i13.466
Case Report