BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bahrehbar K, Rezazadeh Valojerdi M, Esfandiari F, Fathi R, Hassani SN, Baharvand H. Human embryonic stem cell-derived mesenchymal stem cells improved premature ovarian failure. World J Stem Cells 2020; 12(8): 857-878 [PMID: 32952863 DOI: 10.4252/wjsc.v12.i8.857]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v12/i8/857.htm
Number Citing Articles
1
Xin-Miao Lin, Miao Chen, Qiao-Ling Wang, Xiao-Min Ye, Hao-Fan Chen. Clinical observation of Kuntai capsule combined with Fenmotong in treatment of decline of ovarian reserve functionWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(28): 8349-8357 doi: 10.12998/wjcc.v9.i28.8349
2
Chuan Tian, Jie He, Yuanyuan An, Zailing Yang, Donghai Yan, Hang Pan, Guanke Lv, Ye Li, Yanying Wang, Yukun Yang, Gaohong Zhu, Zhixu He, Xiangqing Zhu, Xinghua Pan. Bone marrow mesenchymal stem cells derived from juvenile macaques reversed ovarian ageing in elderly macaquesStem Cell Research & Therapy 2021; 12(1) doi: 10.1186/s13287-021-02486-4
3
Xinning Li, Xuelan Li, Ling Deng. Chrysin reduces inflammation and oxidative stress and improves ovarian function in D-gal-induced premature ovarian failureBioengineered 2022; 13(4): 8291 doi: 10.1080/21655979.2021.2005991
4
Khadijeh Bahrehbar, Sedigheh Gholami, Zahra Nazari, Mostafa Khanjarpoor Malakhond. Embryonic stem cells-derived mesenchymal stem cells do not differentiate into ovarian cells but improve ovarian function in POF miceBiochemical and Biophysical Research Communications 2022; 635: 92 doi: 10.1016/j.bbrc.2022.10.014
5
Wenfeng Hu, Jiali Yang, Jing Xue, Jia Ma, Shuang Wu, Jing Wang, Ranran Xu, Jun Wei, Yujiong Wang, Shuyan Wang, Xiaoming Liu. Secretome of hESC-Derived MSC-like Immune and Matrix Regulatory Cells Mitigate Pulmonary Fibrosis through Antioxidant and Anti-Inflammatory EffectsBiomedicines 2023; 11(2): 463 doi: 10.3390/biomedicines11020463
6
Khadijeh Bahrehbar, Mostafa Khanjarpoor Malakhond, Sedigheh Gholami. Tracking of human embryonic stem cell-derived mesenchymal stem cells in premature ovarian failure model miceBiochemical and Biophysical Research Communications 2021; 577: 6 doi: 10.1016/j.bbrc.2021.08.063
7
Deepa Bhartiya, Pushpa Singh, Ankita Kaushik, Diksha Sharma. Stem Cells in Reproductive Tissues and OrgansStem Cell Biology and Regenerative Medicine 2022; 70: 263 doi: 10.1007/978-3-030-90111-0_12
8
Nahideh Nazdikbin Yamchi, Reza Rahbarghazi, Alberto Miranda Bedate, Mahdi Mahdipour, Mohammad Nouri, Ramazan Khanbabaee. Menstrual blood CD146 + mesenchymal stem cells reduced fibrosis rate in the rat model of premature ovarian failure Cell Biochemistry and Function 2021; 39(8): 998 doi: 10.1002/cbf.3669
9
Yan Zhang, Xiaomei Zhou, Ye Zhu, Hanbin Wang, Juan Xu, Yiping Su. Current mechanisms of primordial follicle activation and new strategies for fertility preservationMolecular Human Reproduction 2021; 27(2) doi: 10.1093/molehr/gaab005
10
Jing Wang, Wanru Liu, Dehai Yu, Zongxing Yang, Sijie Li, Xiguang Sun. Research Progress on the Treatment of Premature Ovarian Failure Using Mesenchymal Stem Cells: A Literature ReviewFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.749822
11
Zhuo Chang, Hui Zhu, Xueming Zhou, Yang Zhang, Bei Jiang, Shuoxi Li, Lu Chen, Xue Pan, Xiao-ling Feng, Sarnowska Anna. Mesenchymal Stem Cells in Preclinical Infertility Cytotherapy: A Retrospective ReviewStem Cells International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8882368
12
Ying Han, Ruqiang Yao, Zexin Yang, Shuang Li, Wenjia Meng, Yinfeng Zhang, Yunshan Zhang, Haining Luo. Interleukin-4 activates the PI3K/AKT signaling to promote apoptosis and inhibit the proliferation of granulosa cellsExperimental Cell Research 2022; 412(1): 113002 doi: 10.1016/j.yexcr.2021.113002
13
Linlu Cui, Hongchu Bao, Wenqian Zhu, Yu Tang, Qianqian Luo, Yaru Si, Qiang Fu, Zhonglin Jiang. hUMSCs Transplantation Regulates AMPK/NR4A1 Signaling Axis to Inhibit Ovarian Fibrosis in POI RatsStem Cell Reviews and Reports 2022;  doi: 10.1007/s12015-022-10469-y
14
Mingming Gao, Zhaoer Yu, Dan Yao, Yating Qian, Qi Wang, Ruizhe Jia. Mesenchymal stem cells therapy: A promising method for the treatment of uterine scars and premature ovarian failureTissue and Cell 2022; 74: 101676 doi: 10.1016/j.tice.2021.101676
15
Qi Zhang, Chunlei Liu, Ling Yu, Xiaona Wang, Jianxiu Hao. Menstrual blood-derived stem cells and its mitochondrial treatment improve the ovarian condition of aged miceAging 2022; : 3826 doi: 10.18632/aging.204043
16
Tong-Ming Liu. Application of mesenchymal stem cells derived from human pluripotent stem cells in regenerative medicineWorld Journal of Stem Cells 2021; 13(12): 1826-1844 doi: 10.4252/wjsc.v13.i12.1826
17
Jun-Jie Wang, Shao-Jing Tan, Yue Song, Ming-Hao Li, Yan-Qin Feng, Lan Li, Yu-Jiang Sun, Wei Shen. Improvement of ovarian insufficiency from alginate oligosaccharide in miceJournal of Functional Foods 2022; 91: 104995 doi: 10.1016/j.jff.2022.104995
18
Yanjing Huang, Mengdi Zhu, Zhuo Liu, Runan Hu, Fan Li, Yufan Song, Yuli Geng, Wenwen Ma, Kunkun Song, Mingmin Zhang. Bone marrow mesenchymal stem cells in premature ovarian failure: Mechanisms and prospectsFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.997808
19
Wenli Ding, Kexin Zhang, Qinying Li, Linfei Xu, Yanhui Ma, Fang Han, Liang Zhu, Xiaodong Sun. Advances in Understanding the Roles of Mesenchymal Stem Cells in Lung CancerCellular Reprogramming 2023; 25(1): 20 doi: 10.1089/cell.2022.0133
20
Nasim Eslami, Khadijeh Bahrebar, Fereshteh Esfandiari, Faezeh Shekari, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Abdoreza Nazari, Mohammad Pakzad, Hossein Baharvand. Regenerative potential of different extracellular vesicle subpopulations derived from clonal mesenchymal stem cells in a mouse model of chemotherapy-induced premature ovarian failureLife Sciences 2023; : 121536 doi: 10.1016/j.lfs.2023.121536
21
Simin Zafardoust, Somaieh Kazemnejad, Maryam Darzi, Mina Fathi-Kazerooni, Zahra Saffarian, Niloofar Khalili, Haleh Edalatkhah, Ebrahim Mirzadegan, Somayeh Khorasani. Intraovarian Administration of Autologous Menstrual Blood Derived-Mesenchymal Stromal Cells in Women with Premature Ovarian FailureArchives of Medical Research 2023; 54(2): 135 doi: 10.1016/j.arcmed.2022.12.015
22
Irma Virant-Klun. Stem Cells in Reproductive Tissues and OrgansStem Cell Biology and Regenerative Medicine 2022; 70: 25 doi: 10.1007/978-3-030-90111-0_2