BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu BJ, Gao S, Zhu X, Guo JH, Zhang X, Chen H, Wang XD, Yang RJ. Sorafenib combined with embolization plus hepatic arterial infusion chemotherapy for inoperable hepatocellular carcinoma. World J Gastrointest Oncol 2020; 12(6): 663-676 [PMID: 32699581 DOI: 10.4251/wjgo.v12.i6.663]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v12/i6/663.htm
Number Citing Articles
1
Bao-Jiang Liu, Song Gao, Xu Zhu, Jian-Hai Guo, Fu-Xin Kou, Shao-Xing Liu, Xin Zhang, Xiao-Dong Wang, Guang Cao, Hui Chen, Peng Liu, Lin-Zhong Zhu, Hai-Feng Xu, Ren-Jie Yang, Rong Liu. Combination Therapy of Chemoembolization and Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy in Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombosis Compared with Chemoembolization Alone: A Propensity Score-Matched AnalysisBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6670367
2
Bao-Jiang Liu, Song Gao, Xu Zhu, Jian-Hai Guo, Fu-Xin Kou, Shao-Xing Liu, Xin Zhang, Xiao-Dong Wang, Guang Cao, Hui Chen, Peng Liu, Hai-Feng Xu, Qin-Zong Gao, Ren-Jie Yang. Real-world study of hepatic artery infusion chemotherapy combined with anti-PD-1 immunotherapy and tyrosine kinase inhibitors for advanced hepatocellular carcinomaImmunotherapy 2021; 13(17): 1395 doi: 10.2217/imt-2021-0192
3
Chao An, Mengxuan Zuo, Wang Li, Qifeng Chen, Peihong Wu. Infiltrative Hepatocellular Carcinoma: Transcatheter Arterial Chemoembolization Versus Hepatic Arterial Infusion ChemotherapyFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.747496
4
Guang Cao, Xiaodong Wang, Hui Chen, Song Gao, Jianhai Guo, Peng Liu, Haifeng Xu, Liang Xu, Xu Zhu, Renjie Yang. Hepatic arterial infusion chemotherapy plus regorafenib in advanced colorectal cancer: a real-world retrospective studyBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02344-4
5
Luca Rinaldi, Erica Vetrano, Barbara Rinaldi, Raffaele Galiero, Alfredo Caturano, Teresa Salvatore, Ferdinando Carlo Sasso. HCC and Molecular Targeting Therapies: Back to the FutureBiomedicines 2021; 9(10): 1345 doi: 10.3390/biomedicines9101345
6
Binkui Li, Jiliang Qiu, Yun Zheng, Yunxing Shi, Ruhai Zou, Wei He, Yichuang Yuan, Yuanping Zhang, Chenwei Wang, Zhiyu Qiu, Kai Li, Chengrui Zhong, Yunfei Yuan. Conversion to Resectability Using Transarterial Chemoembolization Combined With Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy for Initially Unresectable Hepatocellular CarcinomaAnnals of Surgery Open 2021; 2(2): e057 doi: 10.1097/AS9.0000000000000057
7
Abdul Rehman Khan, Xuyong Wei, Xiao Xu. Portal Vein Tumor Thrombosis and Hepatocellular Carcinoma – The Changing TidesJournal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 1089 doi: 10.2147/JHC.S318070