BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lei GL, Fan HX, Wang C, Niu Y, Li TL, Yu LX, Hong ZX, Yan J, Wang XL, Zhang SG, Ren MJ, Yang PH. Long non-coding ribonucleic acid W5 inhibits progression and predicts favorable prognosis in hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2021; 27(1): 55-68 [PMID: 33505150 DOI: 10.3748/wjg.v27.i1.55]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v27/i1/55.htm
Number Citing Articles
1
Guang-Lin Lei, Yan Niu, Si-Jie Cheng, Yuan-Yuan Li, Zhi-Fang Bai, Ling-Xiang Yu, Zhi-Xian Hong, Hu Liu, Hong-Hong Liu, Jin Yan, Yuan Gao, Shao-Geng Zhang, Zhu Chen, Rui-Sheng Li, Peng-Hui Yang. Upregulation of long noncoding RNA W42 promotes tumor development by binding with DBN1 in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(20): 2586-2602 doi: 10.3748/wjg.v27.i20.2586