BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhou PC, Sun LQ, Shao L, Yi LZ, Li N, Fan XG. Establishment of a pattern recognition metabolomics model for the diagnosis of hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2020; 26(31): 4607-4623 [PMID: 32884220 DOI: 10.3748/wjg.v26.i31.4607]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v26/i31/4607.htm
Number Citing Articles
1
Huiqin Jiang, Wenjing Yang, Anli Jin, Hao Wang, Tong Li, Jingrong Xian, Wei Chen, Ling Ding, Beili Wang, Wei Guo. Liquid Biopsy for Early Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma: Current State and Future PerspectivesCurrent Chinese Science 2023; 3(6): 420 doi: 10.2174/2210298103666230410105139
2
Wenjun Pu, Xi Wang, Xiaoni Zhong, Dong Zhao, Zhipeng Zeng, Wanxia Cai, Yafang Zhong, Jianrong Huang, Donge Tang, Yong Dai. Dysregulation of lipid metabolism in the pseudolobule promotes region-specific autophagy in hepatitis B liver cirrhosisHepatology Communications 2023; 7(8) doi: 10.1097/HC9.0000000000000187
3
Lin-Lin Cao, Yi Han, Lin Pei, Zhi-Hong Yue, Bo-Yu Liu, Jing-Wen Cui, Mei Jia, Hui Wang. A Serum Metabolite Classifier for the Early Detection of Type 2 Diabetes Mellitus-Positive Hepatocellular CancerMetabolites 2022; 12(7): 610 doi: 10.3390/metabo12070610
4
Xingyun Wu, Zihao Wang, Li Luo, Dan Shu, Kui Wang. Metabolomics in hepatocellular carcinoma: From biomarker discovery to precision medicineFrontiers in Medical Technology 2023; 4 doi: 10.3389/fmedt.2022.1065506
5
Aihua Zhang, Hui Sun, Xijun Wang. Mass Spectrometry‐Based Metabolomics in Clinical and Herbal Medicines2021; : 113 doi: 10.1002/9783527835751.ch8
6
Nguyen Hoang Anh, Nguyen Phuoc Long, Young Jin Min, Yujin Ki, Sun Jo Kim, Cheol Woon Jung, Seongoh Park, Sung Won Kwon, Seul Ji Lee. Molecular and Metabolic Phenotyping of Hepatocellular Carcinoma for Biomarker Discovery: A Meta-AnalysisMetabolites 2023; 13(11): 1112 doi: 10.3390/metabo13111112
7
Bing-yao Pang, Yan Leng, Xiaoli Wang, Yi-qiang Wang, Li-hong Jiang. A meta-analysis and of clinical values of 11 blood biomarkers, such as AFP, DCP, and GP73 for diagnosis of hepatocellular carcinomaAnnals of Medicine 2023; 55(1): 42 doi: 10.1080/07853890.2022.2153163
8
Noora Kano, Elizabeth J. Want, Mark J. W. McPhail. Metabolomics in Advanced Liver DiseaseCurrent Treatment Options in Gastroenterology 2021; 19(2): 380 doi: 10.1007/s11938-021-00347-w
9
Mingxin Cui, Fengzhi Qu, Libing Wang, Xiaogang Liu, Jingkun Yu, Zhaoyuan Tang, Daming Cheng. m5C RNA methyltransferase-related gene NSUN4 stimulates malignant progression of hepatocellular carcinoma and can be a prognostic markerCancer Biomarkers 2022; 33(3): 389 doi: 10.3233/CBM-210154
10
Lin-Lin Cao, Yi Han, Yuanxiao Wang, Lin Pei, Zhihong Yue, Li Qin, Boyu Liu, Jingwen Cui, Mei Jia, Hui Wang. Metabolic Profiling Identified a Novel Biomarker Panel for Metabolic Syndrome-Positive Hepatocellular CancerFrontiers in Endocrinology 2022; 12 doi: 10.3389/fendo.2021.816748
11
Wenqian Wang, Shanshan Zhen, Yu Ping, Liping Wang, Yi Zhang. Metabolomic biomarkers in liquid biopsy: accurate cancer diagnosis and prognosis monitoringFrontiers in Oncology 2024; 14 doi: 10.3389/fonc.2024.1331215