BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Peng SY, Wang XA, Huang CY, Li JT, Hong DF, Wang YF, Xu B. Better surgical treatment method for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus. World J Gastroenterol 2018; 24(40): 4527-4535 [PMID: 30386102 DOI: 10.3748/wjg.v24.i40.4527]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v24/i40/4527.htm
Number Citing Articles
1
Zi-Wen Tao, Bao-Quan Cheng, Tao Zhou, Yan-Jing Gao. Management of hepatocellular carcinoma patients with portal vein tumor thrombosis: A narrative reviewHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2022; 21(2): 134 doi: 10.1016/j.hbpd.2021.12.004
2
Jie Ji, Dandan Jin, Minxue Xu, Yujie Jiao, Yue Wu, Tong Wu, Renjie Lin, Wenjie Zheng, Zhaoxiu Liu, Feng Jiang, Yihui Fan, Mingbing Xiao. AKR1B1 promotes pancreatic cancer metastasis by regulating lysosome-guided exosome secretionNano Research 2022; 15(6): 5279 doi: 10.1007/s12274-022-4167-z
3
Yinming Zhong, Sicen Pan, Shunji Zhi, Yue Li, Zhiping Xiu, Changran Wei, Jiesi Luo. Construction and Investigation of circRNA-associated ceRNA Regulatory Network in Molecular Subtypes of Breast CancerCurrent Computer-Aided Drug Design 2022; 18(3): 185 doi: 10.2174/1573409918666220615151614
4
Guang Sheng Zhao, Song Liu, Ying Liu, Chuang Li, Ruo Yu Wang, Jie Bian, Yue Wei Zhang, Jun Zhou, Ya Jie Lin, Jianlin Wu. Assessment of efficacy and prognostic factors by Gelfoam for DEB-TACE in unresectable large hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus: a multi-center retrospective studyExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2022; 16(7): 673 doi: 10.1080/17474124.2022.2091545
5
S. Li, J.-H. Guo, J. Lu, C. Wang, H. Wu, H. Wang, J. Zha, R. Fan. I125 irradiation stent for treatment of hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis: A meta-analysisCancer/Radiothérapie 2021; 25(4): 340 doi: 10.1016/j.canrad.2020.12.003
6
Fangzhou Luo, Mengxia Li, Jun Ding, Shusen Zheng. The Progress in the Treatment of Hepatocellular Carcinoma With Portal Vein Tumor ThrombusFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.635731
7
Lei Zhang, Bo Hu, Wei Li, Peng Huang, Shen Zhang, Bin-Yan Zhong, Cai-Fang Ni. 125I Irradiation Stent for Hepatocellular Carcinoma with Main Portal Vein Tumor Thrombosis: A Systematic ReviewCardioVascular and Interventional Radiology 2020; 43(2): 196 doi: 10.1007/s00270-019-02346-y
8
Yuting Hu, Wei Qiu, Zhijun Kong, Siyuan Wu, Yi Liu, Chunfu Zhu, Xihu Qin, Aaron Bell. LncRNA GSTM3TV2 Promotes Cell Proliferation and Invasion via miR-597/FOSL2 Axis in Hepatocellular CarcinomaBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/3445970
9
Jian Zhao, Yu Xie. Progress in research of hepatocellular carcinoma with tumor thrombusWorld Chinese Journal of Digestology 2019; 27(20): 1239 doi: 10.11569/wcjd.v27.i20.1239
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
10
Shuheng Bai, YinYing Wu, Yanli Yan, Rong Li, Haojing Kang, Jiangzhou Zhang, Wen Ma, Ying Gao, Beina Hui, Hailin Ma, Xiaozhi Zhang, Juan Ren. Evaluation of the Efficacy and Toxicity of Radiotherapy for Type III-IV Portal Vein Tumor ThrombiTechnology in Cancer Research & Treatment 2021; 20: 153303382199528 doi: 10.1177/1533033821995286
11
Zongrui Jin, Guolin Wu, Banghao Xu, Jilong Wang, Hai Zhu, Ya Guo, Minhao Peng, Tao Peng, Zhang Wen. Case Report: Combining liver partition and portal vein ligation after thrombectomy for tumor isolation (CLAPT) to treat advanced hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosisFrontiers in Surgery 2022; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.928452
12
Abdul Rehman Khan, Xuyong Wei, Xiao Xu. Portal Vein Tumor Thrombosis and Hepatocellular Carcinoma – The Changing TidesJournal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 1089 doi: 10.2147/JHC.S318070
13
Kazuhiro Takahashi, Jaejeong Kim, Amane Takahashi, Shinji Hashimoto, Manami Doi, Kinji Furuya, Ryosuke Hashimoto, Yohei Owada, Koichi Ogawa, Yusuke Ohara, Yoshimasa Akashi, Katsuji Hisakura, Tsuyoshi Enomoto, Osamu Shimomura, Masayuki Noguchi, Tatsuya Oda. Conversion hepatectomy for hepatocellular carcinoma with main portal vein tumour thrombus after lenvatinib treatment: A case reportWorld Journal of Hepatology 2021; 13(3): 384-392 doi: 10.4254/wjh.v13.i3.384
14
Jung Wan Choe, Hye Yoon Lee, Chai Hong Rim. Will the collaboration of surgery and external radiotherapy open new avenues for hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis?World Journal of Gastroenterology 2022; 28(7): 704-714 doi: 10.3748/wjg.v28.i7.704
15
Tao Li, Yuanzi Yu, Juan Liu, Xiangguo Tian, Meng Kong, Lei Wu, Shaocan Tang, Shengqing Gu, Jingfang Zhao, Yi Cui, Jinhua Hu. PIVKA-II level is correlated to development of portal vein tumor thrombus in patients with HBV-related hepatocellular carcinomaInfectious Agents and Cancer 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13027-019-0229-6
16
Xiaodong Song, Yong He, Huihong Liang, Menling Han, Zili Shao. INTRABEAM intraoperative radiotherapy combined with portal vein infusion chemotherapy for treating hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombusBMC Surgery 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12893-020-00836-2
17
Yukun Zheng, Xiaoyi Wang, Xiaoliang Wang. High Ribonucleotide Reductase M2 Expression as an Independent Prognostic Biomarker and Correlated with Immune Infiltrates in Live Hepatocellular CarcinomaJournal of Biomedical Nanotechnology 2023; 19(7): 1181 doi: 10.1166/jbn.2023.3622
18
Hao Sun, Bing Ma, Ning Sun, Han Bai, Xuejian Li, Chengshuo Zhang. Survival benefit of perioperative locoregional adjuvant treatment for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis: A systematic review and Bayesian network meta-analysisCritical Reviews in Oncology/Hematology 2023; 189: 104083 doi: 10.1016/j.critrevonc.2023.104083