BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Qi XS, Bai M, Fan DM. Nonselective β-blockers may induce development of portal vein thrombosis in cirrhosis. World J Gastroenterol 2014; 20(32): 11463-11466 [PMID: 25170238 DOI: 10.3748/wjg.v20.i32.11463]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v20/i32/11463.htm
Number Citing Articles
1
Sara Blasco-Algora, José Masegosa-Ataz, Sonia Alonso, Maria-Luisa Gutiérrez, Conrado Fernández-Rodriguez. Non-selective β-blockers in advanced cirrhosis: a critical review of the effects on overall survival and renal functionBMJ Open Gastroenterology 2016; 3(1): e000104 doi: 10.1136/bmjgast-2016-000104
2
Jie Chen, Xiao Qing Zeng, Li Li Ma, Xiao Quan Huang, Yu Jen Tseng, Jian Wang, Tian Cheng Luo, Shi Yao Chen. Long‐term efficacy of endoscopic ligation plus cyanoacrylate injection with or without sclerotherapy for variceal bleedingJournal of Digestive Diseases 2016; 17(4): 252 doi: 10.1111/1751-2980.12331
3
Yong Lv, Xingshun Qi, Chuangye He, Zhengyu Wang, Zhanxin Yin, Jing Niu, Wengang Guo, Wei Bai, Hongbo Zhang, Huahong Xie, Liping Yao, Jianhong Wang, Tao Li, Qiuhe Wang, Hui Chen, Haibo Liu, Enxing Wang, Dongdong Xia, Bohan Luo, Xiaomei Li, Jie Yuan, Na Han, Ying Zhu, Jielai Xia, Hongwei Cai, Zhiping Yang, Kaichun Wu, Daiming Fan, Guohong Han. Covered TIPS versus endoscopic band ligation plus propranolol for the prevention of variceal rebleeding in cirrhotic patients with portal vein thrombosis: a randomised controlled trialGut 2018; 67(12): 2156 doi: 10.1136/gutjnl-2017-314634
4
Filipe Nery. Vascular Disorders of the Liver2022; : 111 doi: 10.1007/978-3-030-82988-9_8
5
Jaume Bosch, Annalisa Berzigotti. Letter: nonselective beta‐blockers, endoscopic therapy and portal vein thrombosis in cirrhosisAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2019; 49(10): 1370 doi: 10.1111/apt.15236
6
Xiangbo Xu, Shixue Xu, Massimo Primignani, Valerio De Stefano, Yanglan He, Fangfang Yi, Xiaozhong Guo, Dominique Valla, Xingshun Qi. Nonselective β-Blockers May Progress the Thrombosis of Portal Venous System in Cirrhotic Patients: A Retrospective Observational StudyAdvances in Therapy 2020; 37(4): 1452 doi: 10.1007/s12325-020-01250-z
7
Zhenqian Wang, Jiawen Lu, Jingyi Hu. Association between antihypertensive drugs and hepatocellular carcinoma: A trans‐ancestry and drug‐target Mendelian randomization studyLiver International 2023; 43(6): 1320 doi: 10.1111/liv.15566
8
Xingshun Qi, Hongyu Li, Xu Liu, Hui Yao, Guohong Han, Fengrong Hu, Lichun Shao, Xiaozhong Guo. Novel insights into the development of portal vein thrombosis in cirrhosis patientsExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2015; 9(11): 1421 doi: 10.1586/17474124.2015.1083856
9
A. Kumar, P. Sharma, A. Arora. Review article: portal vein obstruction – epidemiology, pathogenesis, natural history, prognosis and treatmentAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2015; 41(3): 276 doi: 10.1111/apt.13019
10
Mohammad Amin Fallahzadeh, Sumeet K Asrani, Elliot B Tapper, Giovanna Saracino, Robert S Rahimi. Nonselective beta-blocker use is associated with increased hepatic encephalopathy-related readmissions in cirrhosisWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(23): 8097-8106 doi: 10.12998/wjcc.v10.i23.8097
11
Ki Tae Yoon, Hongqun Liu, Samuel S. Lee. β-blockers in advanced cirrhosis: More friend than enemyClinical and Molecular Hepatology 2021; 27(3): 425 doi: 10.3350/cmh.2020.0234
12
Xing-Shun Qi, Yong-Xin Bao, Ming Bai, Wen-Da Xu, Jun-Na Dai, Xiao-Zhong Guo. Nonselective beta-blockers in cirrhotic patients with no or small varices: A meta-analysisWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(10): 3100-3108 doi: 10.3748/wjg.v21.i10.3100
13
Huiwen Guo, Jiangqiang Xiao, Yi Wang, Ming Zhang, Yuzheng Zhuge, Feng Zhang, Barbara Azzimonti. Increase in Free Hepatic Venous Pressure Response to Beta-Blockers Predicts Variceal Bleeding in Cirrhotic PatientsBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5587566
14
Leona von Köckritz, Andrea De Gottardi, Jonel Trebicka, Michael Praktiknjo. Portal vein thrombosis in patients with cirrhosisGastroenterology Report 2017; 5(2): 148 doi: 10.1093/gastro/gox014
15
Wen Tang, Yu Wang, Xinyan Zhao, Xiaoming Wang, Tao Zhang, Xiaojuan Ou, Weiling Shou, Hong You, Jidong Jia. Procoagulant imbalance aggravated with falling liver function reserve, but not associated with the presence of portal vein thrombosis in cirrhosisEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2015; 27(6): 672 doi: 10.1097/MEG.0000000000000352
16
Filipe Nery, Sofia Correia, Carlos Macedo, Judit Gandara, Vítor Lopes, Diana Valadares, Sofia Ferreira, João Oliveira, Manuel Teixeira Gomes, Raquel Lucas, Pierre‐Emmanuel Rautou, Helena Pessegueiro Miranda, Dominique Valla. Nonselective beta‐blockers and the risk of portal vein thrombosis in patients with cirrhosis: results of a prospective longitudinal studyAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2019; 49(5): 582 doi: 10.1111/apt.15137
17
Xiangbo Xu, Xiaozhong Guo, Valerio De Stefano, Gilberto Silva-Junior, Hemant Goyal, Zhaohui Bai, Qingchun Zhao, Xingshun Qi. Nonselective beta-blockers and development of portal vein thrombosis in liver cirrhosis: a systematic review and meta-analysisHepatology International 2019; 13(4): 468 doi: 10.1007/s12072-019-09951-6
18
Xiangbo Xu, Xiaozhong Guo, Frank Tacke, Xiaodong Shao, Xingshun Qi. Use of nonselective β blockers after variceal eradication in cirrhotic patients undergoing secondary prophylaxis of esophageal variceal bleeding: a critical review of current evidenceTherapeutic Advances in Chronic Disease 2019; 10: 204062231986269 doi: 10.1177/2040622319862693