BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Jiang QL, Lu Y, Zhang MJ, Cui ZY, Pei ZM, Li WH, Lu LG, Wang JJ, Lu YY. Mucosal bacterial dysbiosis in patients with nodular lymphoid hyperplasia in the terminal ileum. World J Gastroenterol 2022; 28(8): 811-824 [PMID: 35317097 DOI: 10.3748/wjg.v28.i8.811]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v28/i8/811.htm
Number Citing Articles
1
Naghmeh Salarieh, Armitasadat Emami Meibodi, Samira Alipour, Masoumeh Azimirad, Mehdi Azizmohammad Looha, Hamid Asadzadeh Aghdaei, Abbas Yadegar, Shabnam Shahrokh, Mohammad Reza Zali. Characterization of the mucosal microbiota in patients with nodular lymphoid hyperplasia with concurrent irritable bowel syndrome compared to healthy controlsMolecular Biology Reports 2023; 50(1): 145 doi: 10.1007/s11033-022-07974-1
2
Simon Yersin, Pascale Vonaesch. Small intestinal microbiota: from taxonomic composition to metabolismTrends in Microbiology 2024;  doi: 10.1016/j.tim.2024.02.013
3
Jianglong Wang, Yufen Xie, Guangdi Zhang, Lin Pan. Microbial community structure and diversity in fish-flower (mint) symbiosisAMB Express 2023; 13(1) doi: 10.1186/s13568-023-01549-4
4
Bi-Yu Wu, Ping Xu, Li Cheng, Qian-Qian Wang, Hong-Yi Qiu, Xiu-Juan Yan, Sheng-Liang Chen. Mucosa-Associated Microbiota Dysbiosis in the Terminal Ileum Correlates With Bowel Symptoms in Diarrhea-Predominant Irritable Bowel SyndromeClinical and Translational Gastroenterology 2024; 15(2): e00658 doi: 10.14309/ctg.0000000000000658
5
Qing-Ao Xiao, Lei Qin, Jing Yu, Yin-Tao Hu, Lin-Feng Ai, De-Cheng Wang, Xuan Xia, Xiao-Lin Zhang. The causality between gut microbiome and chronic regional pain: a Mendelian randomization analysisFrontiers in Microbiology 2024; 15 doi: 10.3389/fmicb.2024.1329521
6
Yanan Cao, Tianzi Zang, Tianlai Qiu, Zhihu Xu, Xiangxu Chen, Xiaoxiao Fan, Qianping Zhang, Yingjuan Huang, Jun Liu, Ni Wu, Natalie Shen, Jinbing Bai, Guoxing Li, Jing Huang, Yanqun Liu. Does PM1 exposure during pregnancy impact the gut microbiota of mothers and neonates?Environmental Research 2023; 231: 116304 doi: 10.1016/j.envres.2023.116304