BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao Z, Yin XN, Wang J, Chen X, Cai ZL, Zhang B. Prognostic significance of hemoglobin, albumin, lymphocyte, platelet in gastrointestinal stromal tumors: A propensity matched retrospective cohort study. World J Gastroenterol 2022; 28(27): 3476-3487 [PMID: 36158264 DOI: 10.3748/wjg.v28.i27.3476]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v28/i27/3476.htm
Number Citing Articles
1
Hang Xu, Xiaonan Zheng, Jianzhong Ai, Lu Yang. Hemoglobin, albumin, lymphocyte, and platelet (HALP) score and cancer prognosis: A systematic review and meta-analysis of 13,110 patientsInternational Immunopharmacology 2023; 114: 109496 doi: 10.1016/j.intimp.2022.109496
2
Ranran Ding, Yusong Zeng, Zhimei Wei, Zitong He, Zhixin Jiang, Jinguo Yu, Caiyun You. The L-shape relationship between hemoglobin, albumin, lymphocyte, platelet score and the risk of diabetic retinopathy in the US populationFrontiers in Endocrinology 2024; 15 doi: 10.3389/fendo.2024.1356929
3
Bo Li, Hui Chen, Shaohua Yang, Feng Chen, Liangliang Xu, Yan Li, Mingzhe Li, Chengming Zhu, Fangyuan Shao, Xinhua Zhang, Chuxia Deng, Leli Zeng, Yulong He, Changhua Zhang. Advances in immunology and immunotherapy for mesenchymal gastrointestinal cancersMolecular Cancer 2023; 22(1) doi: 10.1186/s12943-023-01770-6
4
Rong Zhao, Zhongguo Liang, Kaihua Chen, Xiaodong Zhu. Nomogram Based on Hemoglobin, Albumin, Lymphocyte and Platelet Score to Predict Overall Survival in Patients with T3-4N0-1 Nasopharyngeal CarcinomaJournal of Inflammation Research 2023; : 1995 doi: 10.2147/JIR.S411194
5
Jinxin Xu, Zhinuan Hong, Yingjie Cai, Zhen Chen, Jingping Lin, Xi Yuan, Shuchen Chen, Jinbiao Xie, Mingqiang Kang, Sunkui Ke. Prognostic value of inflammatory nutritional scores in locally advanced esophageal squamous cell carcinoma patients undergoing neoadjuvant chemoimmunotherapy: a multicenter study in ChinaFrontiers in Oncology 2024; 14 doi: 10.3389/fonc.2024.1279733
6
Jing Zhou, Daofeng Yang. Prognostic Significance of Hemoglobin, Albumin, Lymphocyte and Platelet (HALP) Score in Hepatocellular CarcinomaJournal of Hepatocellular Carcinoma 2023; : 821 doi: 10.2147/JHC.S411521
7
Hong Pan, Shasha Lin. Association of hemoglobin, albumin, lymphocyte, and platelet score with risk of cerebrovascular, cardiovascular, and all-cause mortality in the general population: results from the NHANES 1999-2018Frontiers in Endocrinology 2023; 14 doi: 10.3389/fendo.2023.1173399
8
Yu Ito, Atsushi Abe, Hiroki Hayashi. Impact of preoperative haemoglobin, albumin, lymphocyte, and platelet score on oral cancer prognosisOral Diseases 2024;  doi: 10.1111/odi.14950
9
Wei Wu, Wenbin Lu, Dongmei Hong, Xiya Yu, Lize Xiong. Association Between Hemoglobin-Albumin-Lymphocyte-Platelet Index and Mortality in Hospitalized COVID-19 Omicron BA.2 Infected PatientsInfection and Drug Resistance 2024; : 1467 doi: 10.2147/IDR.S451613