BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Deng P, Sun M, Zhao WY, Hou B, Li K, Zhang T, Gu F. Circular RNA circVAPA promotes chemotherapy drug resistance in gastric cancer progression by regulating miR-125b-5p/STAT3 axis. World J Gastroenterol 2021; 27(6): 487-500 [PMID: 33642823 DOI: 10.3748/wjg.v27.i6.487]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i6/487.htm
Number Citing Articles
1
Aida Kazemi, Masomeh Goodarzi, Kosar Daneshipour, Hoda Sarabadani, Zahra Shahpar, Bahareh Salmanian Hajiagha, Hadis Kheradjoo, Saman Mohammadzadehsaliani. Unrevealing the vital role of ncRNAs in Gastric Cancer chemoresistancePathology - Research and Practice 2023; 250: 154761 doi: 10.1016/j.prp.2023.154761
2
Jie-Chun Lin, Nan-Xing Zhu, Ling-Fei Wu. Research progress of circRNAs in chemotherapy resistance of digestive system neoplasmsWorld Chinese Journal of Digestology 2021; 29(21): 1237 doi: 10.11569/wcjd.v29.i21.1237
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
3
Man Wang, Fei Yu, Yuan Zhang, Lei Zhang, Wenguang Chang, Kun Wang. The Emerging Roles of Circular RNAs in the Chemoresistance of Gastrointestinal CancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.821609
4
Song Wang, Long Qian, Tingting Cao, Li Xu, Yan Jin, Hao Hu, Qingsheng Fu, Qian Li, Ye Wang, Jiawei Wang, Yabin Xia, Xiaoxu Huang. Advances in the Study of CircRNAs in Tumor Drug ResistanceFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.868363
5
Yang Yang, Yueyuan Chen, Jiajia Liu, Bo Zhang, Linlin Yang, Jianhua Xue, Zexu Zhang, Lili Qin, Rongpeng Bian, Muhammad Muddassir Ali. MiR-125b-5p/STAT3 Axis Regulates Drug Resistance in Osteosarcoma Cells by Acting on ABC TransportersStem Cells International 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/9997676
6
Si-Yuan Tang, Pei-Jun Zhou, Yu Meng, Fu-Rong Zeng, Guang-Tong Deng. Gastric cancer: An epigenetic viewWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(1): 90-109 doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.90
7
Fei Jiang, Xueju Hu, Hongyong Cao, Xiaobing Shen. Hsa_circ_0000081 promotes the function of gastric cancer through sponging hsa-miR-423-5p to influence 3-phosphoinositide-dependent kinase 1 expressionBioengineered 2022; 13(4): 8277 doi: 10.1080/21655979.2022.2053796
8
Zi-Ning Lei, Qiu-Xu Teng, Qin Tian, Wei Chen, Yuhao Xie, Kaiming Wu, Qianlin Zeng, Leli Zeng, Yihang Pan, Zhe-Sheng Chen, Yulong He. Signaling pathways and therapeutic interventions in gastric cancerSignal Transduction and Targeted Therapy 2022; 7(1) doi: 10.1038/s41392-022-01190-w
9
Hongdong Chen, Zhenjie Xu, Yuan Wang, Jianguo Xu, Ke He, Hui Wang, Xiaochun Bai, Guoan Xiang. CircVAPA contributes to hyper-proliferation and inflammation of keratinocytes through miR-125b-5p/sirt6 axis in psoriasisInternational Immunopharmacology 2023; 115: 109632 doi: 10.1016/j.intimp.2022.109632
10
Neda Baghban, Arezoo Khoradmehr, Iraj Nabipour, Amin Tamadon, Mujib Ullah. The potential of marine-based gold nanomaterials in cancer therapy: a mini-reviewGold Bulletin 2022; 55(1): 53 doi: 10.1007/s13404-021-00304-6
11
Milad Ashrafizadeh, Chakrabhavi D. Mohan, Shobith Rangappa, Ali Zarrabi, Kiavash Hushmandi, Alan Prem Kumar, Gautam Sethi, Kanchugarakoppal S. Rangappa. Noncoding RNAs as regulators of STAT3 pathway in gastrointestinal cancers: Roles in cancer progression and therapeutic responseMedicinal Research Reviews 2023; 43(5): 1263 doi: 10.1002/med.21950
12
Soudeh Ghafouri-Fard, Kasra Honarmand Tamizkar, Elena Jamali, Mohammad Taheri, Seyed Abdulmajid Ayatollahi. Contribution of circRNAs in gastric cancerPathology - Research and Practice 2021; 227: 153640 doi: 10.1016/j.prp.2021.153640
13
Tian-Ning Yang, Ruo-Wen Xiao, Fei Su, Huan-Yu Dai, Da Zhao, Chen-Hao Guo, Kai-Li Zhu, Nan Jiang, Quan-Lin Guan, Xiao-Ming Hou. CircVDAC3 sequesters microRNA-592 and elevates EIF4E3 expression to inhibit the progression of gastric cancerTranslational Oncology 2024; 45: 101972 doi: 10.1016/j.tranon.2024.101972
14
Ying Zheng, Zhe Li, Yao Wang, Wanjiao Chen, Yifan Lin, Junming Guo, Guoliang Ye. CircRNA: A new class of targets for gastric cancer drug resistance therapyPathology and Oncology Research 2023; 29 doi: 10.3389/pore.2023.1611033
15
Jitendra Gupta, Abdulrahman T. Ahmed, Nahla A. Tayyib, Rahman S. Zabibah, Qakhramon Shomurodov, Mostafai N. Kadheim, Fahad Alsaikhan, Pushpamala Ramaiah, Lathamangeswari Chinnasamy, Saeed Samarghandian. A state-of-art of underlying molecular mechanisms and pharmacological interventions/nanotherapeutics for cisplatin resistance in gastric cancerBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 166: 115337 doi: 10.1016/j.biopha.2023.115337
16
Bing Wang, Yueping Wang, Xuedong Wang, Juan Gu, Wenyong Wu, Huaiguo Wu, Qingping Wang, Daoping Zhou, Rohit Gundamaraju. Extracellular Vesicles Carrying miR-887-3p Promote Breast Cancer Cell Drug Resistance by Targeting BTBD7 and Activating the Notch1/Hes1 Signaling PathwayDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5762686
17
Qiang Ma, Feifei Yang, Bin Xiao, Xiaolan Guo. Emerging roles of circular RNAs in tumorigenesis, progression, and treatment of gastric cancerJournal of Translational Medicine 2024; 22(1) doi: 10.1186/s12967-024-05001-4
18
Xiaolin Wang, Jiahui Zhang, Guozhen Cao, Jinghan Hua, Ge Shan, Wenchu Lin. Emerging roles of circular RNAs in gastric cancer metastasis and drug resistanceJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2022; 41(1) doi: 10.1186/s13046-022-02432-z
19
Yi Wang, Zhongshi Hong, Jintian Song, Peilin Zhong, Liang Lin. METTL3 promotes drug resistance to oxaliplatin in gastric cancer cells through DNA repair pathwayFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1257410
20
Anna Emilia Kern, Gregor Ortmayr, Alice Assinger, Patrick Starlinger. The role of microRNAs in the different phases of liver regenerationExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2023; 17(10): 959 doi: 10.1080/17474124.2023.2267422
21
Zhenjie Fu, Yuqin Xu, Yan Chen, Hang Lv, Guiping Chen, Yitao Chen, Gerard M. Moloney. Construction of miRNA-mRNA-TF Regulatory Network for Diagnosis of Gastric CancerBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9121478
22
Md Sadique Hussain, Ehssan Moglad, Muhammad Afzal, Pooja Bansal, Harpreet Kaur, Mahamedha Deorari, Haider Ali, Moyad Shahwan, Waleed Hassan almalki, Imran Kazmi, Sami I. Alzarea, Sachin Kumar Singh, Kamal Dua, Gaurav Gupta. Circular RNAs in the KRAS pathway: Emerging players in cancer progressionPathology - Research and Practice 2024; 256: 155259 doi: 10.1016/j.prp.2024.155259
23
Yi-Ping Liu, Zhong-Zhi Qiu, Xu-Hui Li, En-You Li. Propofol induces ferroptosis and inhibits malignant phenotypes of gastric cancer cells by regulating miR-125b-5p/STAT3 axisWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(12): 2114-2128 doi: 10.4251/wjgo.v13.i12.2114
24
Sadra Samavarchi Tehrani, Fataneh Esmaeili, Moein Shirzad, Golnaz Goodarzi, Tooba Yousefi, Mahmood Maniati, Mortaza Taheri‐Anganeh, Amir Anushiravani. The critical role of circular RNAs in drug resistance in gastrointestinal cancersMedical Oncology 2023; 40(4) doi: 10.1007/s12032-023-01980-4