Rapid Communication
Copyright ©2008 The WJG Press and Baishideng. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Jan 7, 2008; 14(1): 90-94
Published online Jan 7, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.90
Are there tumor suppressor genes on chromosome 4p in sporadic colorectal carcinoma?
Hai-Tao Zheng, Li-Xin Jiang, Zhong-Chuan Lv, Da-Peng Li, Chong-Zhi Zhou, Jian-Jun Gao, Lin He, Zhi-Hai Peng
Hai-Tao Zheng, Li-Xin Jiang, Zhong-Chuan Lv, Department of Abdominal Surgery, The Affiliated Yantai Yuhuangding Hospital of Qingdao University Medical College, Yantai 264000, Shangdong Province, China
Zhi-Hai Peng, Da-Peng Li, Chong-Zhi Zhou, Department of General Surgery, The Affiliated Shanghai First People’s Hospital of Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200080, China
Jian-Jun Gao, Lin He, Shanghai Bio-X Center, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200031, China
Correspondence to: Dr. Zhi-Hai Peng, Department of General Surgery, The Affiliated Shanghai First People’s Hospital of Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200080, China. pengzh@hotmail.com
Telephone: +86-21-63250090-4312
Received: April 11, 2007
Revised: September 24, 2007
Published online: January 7, 2008
Core Tip