BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: He XX, Li YH, Yan PG, Meng XC, Chen CY, Li KM, Li JN. Relationship between clinical features and intestinal microbiota in Chinese patients with ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2021; 27(28): 4722-4737 [PMID: 34366632 DOI: 10.3748/wjg.v27.i28.4722]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i28/4722.htm
Number Citing Articles
1
Janiece S. Glover, Brittney D. Browning, Taylor D. Ticer, Amy C. Engevik, Melinda A. Engevik. Acinetobacter calcoaceticus is Well Adapted to Withstand Intestinal Stressors and Modulate the Gut EpitheliumFrontiers in Physiology 2022; 13 doi: 10.3389/fphys.2022.880024
2
Min-Na Zhang, Rui Xie, Hong-Gang Wang, Xin Wen, Jing-Yi Wang, Le He, Meng-Hui Zhang, Xiao-Zhong Yang. Cepharanthine Alleviates DSS-Induced Ulcerative Colitis via Regulating Aconitate Decarboxylase 1 Expression and Macrophage InfiltrationMolecules 2023; 28(3): 1060 doi: 10.3390/molecules28031060
3
Luoyi Zhu, Xin Zong, Xiao Xiao, Yuanzhi Cheng, Jie Fu, Zeqing Lu, Mingliang Jin, Fengqin Wang, Yizhen Wang. Multi-Omics Analysis of the Gut-Liver Axis Reveals the Mechanism of Liver Injury in Colitis MiceFrontiers in Immunology 2022; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.773070
4
Xue Guo, Chen Huang, Jing Xu, Haoming Xu, Le Liu, Hailan Zhao, Jiaqi Wang, Wenqi Huang, Wu Peng, Ye Chen, Yuqiang Nie, Yongjian Zhou, Youlian Zhou. Gut Microbiota Is a Potential Biomarker in Inflammatory Bowel DiseaseFrontiers in Nutrition 2022; 8 doi: 10.3389/fnut.2021.818902
5
Yansheng Shang, Zhenzhen Zhai, Jiaguo Huang, Lixiang Li, Xiuli Zuo. Specific alterations in mucosa-associated bacterial composition in ulcerative colitis (UC) patients with different degrees of inflammationBiotechnology & Biotechnological Equipment 2022; 36(1): 200 doi: 10.1080/13102818.2022.2060134
6
Daphne M. Rodriguez, Korry J. Hintze, Giovanni Rompato, Arnaud J. Van Wettere, Robert E. Ward, Sumira Phatak, Canyon Neal, Tess Armbrust, Eliza C. Stewart, Aaron J. Thomas, Abby D. Benninghoff. Dietary Supplementation with Black Raspberries Altered the Gut Microbiome Composition in a Mouse Model of Colitis-Associated Colorectal Cancer, although with Differing Effects for a Healthy versus a Western Basal DietNutrients 2022; 14(24): 5270 doi: 10.3390/nu14245270
7
Siqi Yao, Yiming Zhao, Hao Chen, Ruizheng Sun, Liyu Chen, Jing Huang, Zheng Yu, Shuijiao Chen. Exploring the Plasticity of Diet on Gut Microbiota and Its Correlation with Gut HealthNutrients 2023; 15(15): 3460 doi: 10.3390/nu15153460
8
Chenrui Peng, Jinxing Li, Zhonghua Miao, Yunyi Wang, Simou Wu, Yimei Wang, Silu Wang, Ruyue Cheng, Fang He, Xi Shen. Early life administration of Bifidobacterium bifidum BD-1 alleviates long-term colitis by remodeling the gut microbiota and promoting intestinal barrier developmentFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.916824
9
Yu. M. Dekhtiar, L. L. Butenko, H. Yu. Shevchuk, M. M. Kurtova. STATE OF INTESTINAL BIOCENOSIS IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITISBulletin of Problems Biology and Medicine 2023; 1(2): 353 doi: 10.29254/2077-4214-2023-2-169-353-359
10
Siying Zhu, Muzhou Han, Simao Liu, Liqiaona Fan, Haiyun Shi, Peng Li. Composition and diverse differences of intestinal microbiota in ulcerative colitis patientsFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.953962
11
Qiyu Yang, Jing Ouyang, Damao Pi, Li Feng, Jiadan Yang. Malassezia in Inflammatory Bowel Disease: Accomplice of Evoking TumorigenesisFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.846469
12
Lu Zhang, Shuai Xiong, Fengchen Jin, Fan Zhou, Hongjun Zhou, Jinhong Guo, Chuanbiao Wen, Biao Huang. Global trends in intestinal flora and ulcerative colitis research during the past 10 years: A bibliometric analysisFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.1003905
13
Zhenxing Zhu, Dongtao Zhou, Yi Yin, Zhun Li, Zhen Guo, Yongchun Pan, Yanfeng Gao, Jingjing Yang, Weiming Zhu, Yujun Song, Yi Li. Oral pyroptosis nanoinhibitor for the treatment of inflammatory bowel diseaseNano Research 2023;  doi: 10.1007/s12274-023-5969-3
14
Meng-Meng Niu, Huan-Xin Guo, Jun-Wu Cai, Xiang-Chen Meng. Bifidobacterium breve Alleviates DSS-Induced Colitis in Mice by Maintaining the Mucosal and Epithelial Barriers and Modulating Gut MicrobesNutrients 2022; 14(18): 3671 doi: 10.3390/nu14183671
15
Gabriela Gama Freire Alberca, Naiane Samira Souza Cardoso, Rosa Liliana Solis-Castro, Viviane Nakano, Ricardo Wesley Alberca. Intestinal inflammation and the microbiota: Beyond diversityWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(26): 3274-3278 doi: 10.3748/wjg.v28.i26.3274
16
Shuo Yang, Jiacui Shang, Lijun Liu, Zongxin Tang, Xiangchen Meng. Strains producing different short-chain fatty acids alleviate DSS-induced ulcerative colitis by regulating intestinal microecologyFood & Function 2022; 13(23): 12156 doi: 10.1039/D2FO01577C
17
Jing Cong, Peng Wang, Huirong Gai, Siyu Zhou, Yun Zhang, Tianyu Zhao. Effects of compound prebiotics as prophylactic and therapeutic supplementation in a mouse model of acute colitisApplied Microbiology and Biotechnology 2023; 107(7-8): 2597 doi: 10.1007/s00253-023-12453-z
18
Li Ge, Shuman Liu, Sha Li, Jing Yang, Guangran Hu, Changqing Xu, Wengang Song. Psychological stress in inflammatory bowel disease: Psychoneuroimmunological insights into bidirectional gut–brain communicationsFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1016578