BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zyoud SH, Smale S, Waring WS, Sweileh W, Al-Jabi SW. Global research trends in the microbiome related to irritable bowel syndrome: A bibliometric and visualized study. World J Gastroenterol 2021; 27(13): 1341-1353 [PMID: 33833487 DOI: 10.3748/wjg.v27.i13.1341]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i13/1341.htm
Number Citing Articles
1
Pan Chen, Ling Zhang, Yuan Feng, Yu-Fei Liu, Tong Leong Si, Zhaohui Su, Teris Cheung, Gabor S. Ungvari, Chee H. Ng, Yu-Tao Xiang. Brain-gut axis and psychiatric disorders: A perspective from bibliometric and visual analysisFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1047007
2
Samah W Al-Jabi. Current global research landscape on COVID-19 and depressive disorders: Bibliometric and visualization analysisWorld Journal of Psychiatry 2021; 11(6): 253-264 doi: 10.5498/wjp.v11.i6.253
3
Faris Abushamma, Abdulkarim Barqawi, Samah W Al-Jabi, Maha Akkawi, Mosab Maree, Sa’ed H Zyoud. Global Analysis of Research Trends on Kidney Function After Nephron-Sparing Surgery: A Bibliometric and Visualised StudyCancer Management and Research 2021; : 7479 doi: 10.2147/CMAR.S324284
4
Abdulkarim Barqawi, Faris AK Abushamma, Maha Akkawi, Samah W Al-Jabi, Moyad Jamal Shahwan, Ammar Abdulrahman Jairoun, Sa'ed H Zyoud. Global trends in research related to sleeve gastrectomy: A bibliometric and visualized studyWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2021; 13(11): 1509-1522 doi: 10.4240/wjgs.v13.i11.1509
5
Sa’ed H Zyoud, Muna Shakhshir, Amer Koni, Amani S Abushanab, Moyad Shahwan, Ammar Abdulrahman Jairoun, Rand Al Subu, Adham Abu Taha, Samah W Al-Jabi. Mapping the global research landscape on insulin resistance: Visualization and bibliometric analysisWorld Journal of Diabetes 2022; 13(9): 786-798 doi: 10.4239/wjd.v13.i9.786
6
Sa'ed H Zyoud, Amer Koni, Samah W Al-Jabi, Riad Amer, Muna Shakhshir, Rand Al Subu, Husam Salameh, Razan Odeh, Sultan Musleh, Faris Abushamma, Adham Abu Taha. Current global research landscape on COVID-19 and cancer: Bibliometric and visualization analysisWorld Journal of Clinical Oncology 2022; 13(10): 835-847 doi: 10.5306/wjco.v13.i10.835
7
Boxun Zhang, Zishan Jin, Tiangang Zhai, Qiyou Ding, Haoyu Yang, Jia Wang, Lili Zhang, Linhua Zhao. Global research trends on the links between the gut microbiota and diabetes between 2001 and 2021: A bibliometrics and visualized studyFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.1011050
8
Galina I. Smirnova, Vladimir S. Labinov, Anatoliy A. Korsunskiy. Irritable bowel syndrome in children: pathogenetic significance of disorders of intestinal microbiotaRussian Pediatric Journal 2024; 27(1): 49 doi: 10.46563/1560-9561-2024-27-1-49-54
9
Sa’ed H. Zyoud, Muna Shakhshir, Amani S. Abushanab, Amer Koni, Moyad Shahwan, Ammar A. Jairoun, Samah W. Al-Jabi. Mapping the output of the global literature on the links between gut microbiota and COVID-19Journal of Health, Population and Nutrition 2023; 42(1) doi: 10.1186/s41043-023-00346-w
10
Sa'ed H Zyoud, Muna Shakhshir, Amani S Abushanab, Samah W Al-Jabi, Amer Koni, Moyad Shahwan, Ammar Abdulrahman Jairoun, Adham Abu Taha. Mapping the global research landscape on nutrition and the gut microbiota: Visualization and bibliometric analysisWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(25): 2981-2993 doi: 10.3748/wjg.v28.i25.2981
11
Ji-Liang Shen, Zheng Zhou, Jia-Sheng Cao, Bin Zhang, Jia-Hao Hu, Jia-Ying Li, Xiao-Ming Liu, Sarun Juengpanich, Ming-Song Li, Xu Feng. Biologic therapy for Crohn’s disease over the last 3 decadesWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(2): 594-606 doi: 10.12998/wjcc.v10.i2.594
12
Arezoo Ghamgosar, Sirous Panahi, Leila Nemati-Anaraki. Cancer and COVID-19 research studies with team science: a bibliometric studyJournal of Interprofessional Care 2023; 37(4): 568 doi: 10.1080/13561820.2022.2115986
13
Sa’ed H. Zyoud, Muna Shakhshir, Amani S. Abushanab, Amer Koni, Moyad Shahwan, Ammar A. Jairoun, Adham Abu Taha, Samah W. Al-Jabi. Gut microbiota and autism spectrum disorders: where do we stand?Gut Pathogens 2023; 15(1) doi: 10.1186/s13099-023-00575-8
14
Yan-Chen Liu, Zhi-Cheng Gong, Chao-Qun Li, Peng Teng, Yan-Yan Chen, Zhao-Hui Huang. Global research trends and prospects of cellular metabolism in colorectal cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2024; 16(2): 527-542 doi: 10.4251/wjgo.v16.i2.527
15
Sa’ed H Zyoud, Muna Shakhshir, Amani S Abushanab, Amer Koni, Moyad Shahwan, Ammar Abdulrahman Jairoun, Adham Abu Taha, Samah W Al-Jabi. Unveiling the hidden world of gut health: Exploring cutting-edge research through visualizing randomized controlled trials on the gut microbiotaWorld Journal of Clinical Cases 2023; 11(26): 6132-6146 doi: 10.12998/wjcc.v11.i26.6132
16
Michael Ganci, Emra Suleyman, Henry Butt, Michelle Ball. Associations between self-reported psychological symptom severity and gut microbiota: further support for the microgenderomeBMC Psychiatry 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12888-022-03947-7
17
Peng-Ning Wu, Shuai Xiong, Peng Zhong, Wan-Qing Yang, Min Chen, Tai-Chun Tang. Global trends in research on irritable bowel syndrome and the brain–gut axis: Bibliometrics and visualization analysisFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.956204
18
Tai Zhang, Beihua Zhang, Xiangxue Ma, Jiaqi Zhang, Yuchen Wei, Fengyun Wang, Xudong Tang. Research trends in the field of the gut-brain interaction: Functional dyspepsia in the spotlight – An integrated bibliometric and science mapping approachFrontiers in Neuroscience 2023; 17 doi: 10.3389/fnins.2023.1109510
19
Sa’ed H. Zyoud, Muna Shakhshir, Amani S. Abushanab, Amer Koni, Adham Abu Taha, Faris Abushamma, Ali Sabateen, Samah W. Al-Jabi. Global trends in research related to the links between microbiota and antibiotics: a visualization studyScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-34187-8
20
Keyu Guo, Jiaqi Li, Xia Li, Juan Huang, Zhiguang Zhou. Emerging trends and focus on the link between gut microbiota and type 1 diabetes: A bibliometric and visualization analysisFrontiers in Microbiology 2023; 14 doi: 10.3389/fmicb.2023.1137595
21
Miguel Cabanillas-Lazo, Carlos Quispe-Vicuña, John Barja-Ore, Alicia Fernandez-Giusti, Arnaldo Munive-Degregori, Yesenia Retamozo-Siancas, Maria Eugenia Guerrero, Frank Mayta-Tovalino, Gessica Sala. A 10-Year Bibliometric Analysis of Global Research on Gut Microbiota and Parkinson’s Disease: Characteristics, Impact, and TrendsBioMed Research International 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4144781
22
Ya Wang, Dandan Li, Zijun Jia, Jiaqi Hui, Qiqi Xin, Qingbing Zhou, Weihong Cong, Fengqin Xu. A Bibliometric Analysis of Research on the Links Between Gut Microbiota and AtherosclerosisFrontiers in Cardiovascular Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fcvm.2022.941607