BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Jiang XY, Huang B, Huang DP, Wei CS, Zhong WC, Peng DT, Huang FR, Tong GD. Long-term follow-up of cumulative incidence of hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus patients without antiviral therapy. World J Gastroenterol 2021; 27(11): 1101-1116 [PMID: 33776376 DOI: 10.3748/wjg.v27.i11.1101]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i11/1101.htm
Number Citing Articles
1
Philippa C. Matthews, Tongai Maponga, Indrajit Ghosh, Maud Lemoine, Ponsiano Ocama, Ibrahim Abubakar, Alistair Story, Stuart Flanagan, Eleanor Ochodo. Hepatitis B Virus: Infection, liver disease, carcinogen or syndemic threat? Remodelling the clinical and public health responsePLOS Global Public Health 2022; 2(12): e0001359 doi: 10.1371/journal.pgph.0001359
2
Yuanyuan Kong, Tingting Lv, Min Li, Lianghui Zhao, Tongtong Meng, Shanshan Wu, Wei Wei, Qian Zhang, Sha Chen, Hong You, Sabela Lens, Hitoshi Yoshiji, Sven Francque, Emmanouil Tsochatzis, Shiv K. Sarin, Mattias Mandorfer, Jidong Jia. Systematic review and meta-analysis: impact of anti-viral therapy on portal hypertensive complications in HBV patients with advanced chronic liver diseaseHepatology International 2022; 16(5): 1052 doi: 10.1007/s12072-022-10369-w
3
Carol Forbes, Louis Lavoie, Sacha Satram, Ling Shen, Vaidehi Thanawala, Andre Arizpe, Norah Terrault. Global importance of new treatment strategies to efforts to control hepatitis B virusExpert Review of Anti-infective Therapy 2023; 21(8): 847 doi: 10.1080/14787210.2023.2225771
4
Huijuan Li, Minyan Yang, Mina Ma, Zijun Li, Meixuan Li, LongDong Zhu, Liang Yao, Junfeng Li, Linda Zhong, Kehu Yang. Tenofovir for children and adults with chronic hepatitis BCochrane Database of Systematic Reviews 2023; 2023(9) doi: 10.1002/14651858.CD015586
5
Mojisola Ogunnaike, Srijanee Das, Samiksha S. Raut, Ashrafi Sultana, Mohammad Ullah Nayan, Murali Ganesan, Benson J. Edagwa, Natalia A. Osna, Larisa Y. Poluektova. Chronic Hepatitis B Infection: New Approaches towards CureBiomolecules 2023; 13(8): 1208 doi: 10.3390/biom13081208
6
Dandan Yin, Tao Zhou, Xuyang Xia, Chang Han, Zhaoqian Liu, Qiu Li, Yang Shu, Heng Xu. Novel insights into HBV‐hepatocellular carcinoma at single‐cell sequencingMedComm – Oncology 2023; 2(4) doi: 10.1002/mog2.60
7
Zhan Zeng, Hongxiao Hao, Xiaoyue Bi, Yanjie Lin, Liu Yang, Shiyu Wang, Ge Shen, Min Chang, Tingting Jiang, Wen Deng, Huihui Lu, Fangfang Sun, Yao Lu, Yuanjiao Gao, Ruyu Liu, Mengjiao Xu, Xiaoxue Chen, Leiping Hu, Lu Zhang, Minghui Li, Yao Xie. Study on liver histopathology of chronic HBV infected patients with different normal ALT valuesFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1069752