BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yoon JH, Goo YJ, Lim CJ, Choi SK, Cho SB, Shin SS, Jun CH. Features of extrahepatic metastasis after radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2020; 26(32): 4833-4845 [PMID: 32921960 DOI: 10.3748/wjg.v26.i32.4833]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i32/4833.htm
Number Citing Articles
1
Angioletta Lasagna, Fabrizio Cuzzocrea, Gaia Maccario, Antonio Mahagna, Paolo Sacchi, Mario U Mondelli. Bone Metastases and Hepatocellular Carcinoma: Some Food for ThoughtFuture Oncology 2021; 17(29): 3777 doi: 10.2217/fon-2021-0689
2
Quanwei Cui, Xuben Wang, Yongwei Zhang, Yiqing Shen, Yeben Qian. Macrophage-Derived MMP-9 and MMP-2 are Closely Related to the Rupture of the Fibrous Capsule of Hepatocellular Carcinoma Leading to Tumor InvasionBiological Procedures Online 2023; 25(1) doi: 10.1186/s12575-023-00196-0
3
Yunxiu Luo, Xiaopeng Huang, Jiawei Chen, Shuai Zhang. Evaluation of the Clinical Efficacy of Intensity-Modulated Radiotherapy Combined with Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma with Extrahepatic Oligometastasis and Prognostic Factors for Patient SurvivalInternational Journal of General Medicine 2023; : 1271 doi: 10.2147/IJGM.S403316
4
Gang Peng, Xiaojing Cao, Xiaoyu Huang, Xiang Zhou. Radiomics and machine learning based on preoperative MRI for predicting extrahepatic metastasis in hepatocellular carcinoma patients treated with transarterial chemoembolizationEuropean Journal of Radiology Open 2024; 12: 100551 doi: 10.1016/j.ejro.2024.100551
5
Mei Liao, Hongjun Zhang, Jieyang Jin, Huanyi Guo, Shuhong Yi, Jie Ren. Sonographic features of thoracoabdominal wall metastases of liver cancer after liver transplantationHeliyon 2023; 9(6): e16460 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e16460
6
Xianggao Zhu, Hongfang Yu, Hong Li, Wei Zhang, Liping Sun, Ting Dou, Zhenfei Wang, Haiping Zhao, Hao Yang. lncRNA SNHG1 promotes the progression of hepatocellular carcinoma by regulating the miR-7-5p/IGF2BP2 axisHeliyon 2024; 10(6): e27631 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e27631
7
Jae Hyun Yoon, Won Jae Lee, Sun Min Kim, Kwang Tack Kim, Sung Bum Cho, Hee Joon Kim, Yang Seok Ko, Hyun Yi Kook, Chung Hwan Jun, Sung Kyu Choi, Ban Seok Kim, Seo Yeon Cho, Hye-Su You, Yohan Lee, Seyeong Son. Simple parameters predicting extrahepatic recurrence after curative hepatectomy for hepatocellular carcinomaScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-92503-6
8
Jae Hyun Yoon, Sung Kyu Choi, Sung Bum Cho, Hee Joon Kim, Yang Seok Ko, Chung Hwan Jun. Early extrahepatic recurrence as a pivotal factor for survival after hepatocellular carcinoma resection: A 15-year observational studyWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(36): 5351-5363 doi: 10.3748/wjg.v28.i36.5351
9
Huidan Zhang, Xueli Yuan, Yaxin Yang, Yangke Wanyan, Liping Tao, Yuqing Chen. Cathelicidin LL-37 promotes EMT, migration and metastasis of hepatocellular carcinoma cells in vitro and mouse modelCell Adhesion & Migration 2023; 17(1): 20 doi: 10.1080/19336918.2023.2168231
10
Xiangcheng Wang, Ruilong Niu, Hao Yang, Yu Lin, Hui Hou, Hong Yang. Fibroblast activation protein promotes progression of hepatocellular carcinoma via regulating the immunityCell Biology International 2024; 48(5): 577 doi: 10.1002/cbin.12154
11
Tian-Tian Dong, Lan Wang, Ming Li, Ci Yin, Yuan-Yuan Li, Fang Nie. Clinical Results, Risk Factors, and Future Directions of Ultrasound-Guided Percutaneous Microwave Ablation for Hepatocellular CarcinomaJournal of Hepatocellular Carcinoma 2023; : 733 doi: 10.2147/JHC.S409011