BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yu Z. Neuromechanism of acupuncture regulating gastrointestinal motility. World J Gastroenterol 2020; 26(23): 3182-3200 [PMID: 32684734 DOI: 10.3748/wjg.v26.i23.3182]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i23/3182.htm
Number Citing Articles
1
Lili Zhang, Cheng Yu, Biwei Chen, Yuqiao Chao, Haiyan Zhang, Qinyu Zhao, Kaiwei Yang, Yujiao Zhang, Shaozong Chen. Modulation of colonic function in irritable bowel syndrome rats by electroacupuncture at ST25 and the neurobiological links between ST25 and the colonFrontiers in Neuroscience 2022; 16 doi: 10.3389/fnins.2022.930489
2
Charles Savona-Ventura, Tahir Mahmood. The role of traditional complementary physical interventions in obstetrics – A scientific review commissioned by the European board and college of obstetrics and gynaecology (EBCOG)European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2022; 279: 84 doi: 10.1016/j.ejogrb.2022.10.009
3
Peter Karl Mayer, Pei-Yu Kao, Yu-Chen Lee, Yi-Fang Liao, Wen-Chao Ho, Eyal Ben-Arie. Acupuncture effect on dumping syndrome in esophagus cancer patients with feeding jejunostomy: A study protocol for a single blind randomized control trialMedicine 2023; 102(23): e33895 doi: 10.1097/MD.0000000000033895
4
Jing-Wen Yang, Jia-Kai Shao, Yu Wang, Qian Liu, Jian-Wei Liang, Shiyan Yan, Si-Cheng Zhou, Na-Na Yang, Li-Qiong Wang, Guang-Xia Shi, Wei Pei, Cunzhi Liu. Effect of Acupuncture on Postoperative Ileus After Laparoscopic Elective Colorectal Surgery: A Prospective Randomised Controlled StudySSRN Electronic Journal 2021;  doi: 10.2139/ssrn.3991628
5
Dong-ping Xie, Geng-biao Zhou, Rui-lan Chen, Xiao-lian Qin, Jiong-dong Du, Yan Zhang, Yan-na Weng, Shu-tao Mai, Fang Lai, Yun Han, Carmen Mannucci. Effect of Electroacupuncture at Zusanli (ST36) on Sepsis Induced by Cecal Ligation Puncture and Its Relevance to SpleenEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/1914031
6
Ningcen Li, Yi Guo, Yinan Gong, Yue Zhang, Wen Fan, Kaifang Yao, Zhihan Chen, Baomin Dou, Xiaowei Lin, Bo Chen, Zelin Chen, Zhifang Xu, Zhongxi Lyu. The Anti-Inflammatory Actions and Mechanisms of Acupuncture from Acupoint to Target Organs via Neuro-Immune RegulationJournal of Inflammation Research 2021; : 7191 doi: 10.2147/JIR.S341581
7
Jiajie Zhu, Jicheng Li, Liangjun Yang, Shan Liu. Acupuncture, from the ancient to the currentThe Anatomical Record 2021; 304(11): 2365 doi: 10.1002/ar.24625
8
Jing-Wen Yang, Jia-Kai Shao, Yu Wang, Qian Liu, Jian-Wei Liang, Shi-Yan Yan, Si-Cheng Zhou, Na-Na Yang, Li-Qiong Wang, Guang-Xia Shi, Wei Pei, Cun-Zhi Liu. Effect of acupuncture on postoperative ileus after laparoscopic elective colorectal surgery: A prospective, randomised, controlled trialeClinicalMedicine 2022; 49: 101472 doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101472
9
Marcos Aurélio Teixeira, Juliana Zampoli Boava Papini, Aguinaldo Garcez, Giovana Radomille Tofoli. Comparative analysis of two laser wavelengths in the stimulation of acupuncture points for analgesic effects in an animal modelJournal of Biophotonics 2022; 15(1) doi: 10.1002/jbio.202100213
10
Haoming Huang, Xiaomei Yue, Xi Huang, Wenjie Long, Shangyu Kang, Yawen Rao, Jingchun Zeng, Junling Zuo, Lin Wang, Hongjuan Li, Yeqing Wang, Shijun Qiu, Weixuan Zhao. Brain Activities Responding to Acupuncture at ST36 (zusanli) in Healthy Subjects: A Systematic Review and Meta-Analysis of Task-Based fMRI StudiesFrontiers in Neurology 2022; 13 doi: 10.3389/fneur.2022.930753
11
Xi-yang Wang, Xiao-qi Chen, Guo-quan Wang, Rong-lin Cai, Hao Wang, Hai-tao Wang, Xiao-qi Peng, Meng-ting Zhang, Shun Huang, Guo-ming Shen. A neural circuit for gastric motility disorders driven by gastric dilation in miceFrontiers in Neuroscience 2023; 17 doi: 10.3389/fnins.2023.1069198
12
Xueling Wang, Lingyun Lu, Liu Zi, Hangqi Hu, Hao Li, Ying He, Ning Li, Qian Wen, Zewei Sun. Electroacupuncture at Acupoint ST36 (Zusanli) Improves Intestinal Motility Dysfunction Via Increasing the Proportion of Cholinergic Neurons in Rat Ileal Myenteric Ganglia after Severe Acute PancreatitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7837711
13
Amelia Munsterman. Integrative Veterinary Medicine2023; : 251 doi: 10.1002/9781119823551.ch26
14
Dilek Yildirim, Vildan Kocatepe, Gül Köknel Talu. The efficacy of acupressure in managing opioid-induced constipation in patients with cancer: A single-blind randomized controlled trialSupportive Care in Cancer 2022; 30(6): 5201 doi: 10.1007/s00520-022-06947-1
15
Qiufu Ma. Somatotopic organization of autonomic reflexes by acupunctureCurrent Opinion in Neurobiology 2022; 76: 102602 doi: 10.1016/j.conb.2022.102602
16
Fengya Zhu, Shao Yin, Xinyun Zhu, Deya Che, Zimeng Li, Yue Zhong, Hui Yan, Daohui Gan, Lanying Yang, Xiaohan Wu, Liuying Li. Acupuncture for Relieving Abdominal Pain and Distension in Acute Pancreatitis: A Systematic Review and Meta-AnalysisFrontiers in Psychiatry 2021; 12 doi: 10.3389/fpsyt.2021.786401
17
Yunhong Liu, Carmen W.H. Chan, Ka Ming Chow, Binbin Zhang, Xue Zhang, Chao Wang, Guangzhong Du. Nurse-delivered acupressure on early postoperative gastrointestinal function in patients undergoing colorectal cancer surgeryAsia-Pacific Journal of Oncology Nursing 2023; 10(5): 100229 doi: 10.1016/j.apjon.2023.100229
18
Sarah El Iskandarani, Gary Deng. Acupuncture in hematologic malignancies and hematopoietic cell transplantationBlood Reviews 2022; 56: 100985 doi: 10.1016/j.blre.2022.100985
19
Carrie A.M. Wegh, Desiree F. Baaleman, Merit M. Tabbers, Hauke Smidt, Marc A. Benninga. Nonpharmacologic Treatment for Children with Functional Constipation: A Systematic Review and Meta-analysisThe Journal of Pediatrics 2022; 240: 136 doi: 10.1016/j.jpeds.2021.09.010
20
Jeret Benson, Lindsey Fry, Jessica Rychel. Use of Rehabilitation Therapy in Palliative Care PatientsVeterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 2023; 53(4): 897 doi: 10.1016/j.cvsm.2023.02.016
21
Huaijin Cheng, Ling Zhao, Ziyong Ju, Fan Wang, Meng Qin, Huijuan Mao, Xueyong Shen. Effects of 10.6-μm laser moxibustion and electroacupuncture at ST36 in a 5-Fu-induced diarrhea rat modelSupportive Care in Cancer 2021; 29(5): 2561 doi: 10.1007/s00520-020-05788-0
22
Xi‐yang Wang, Hao Wang, Yuan‐yuan Guan, Rong‐lin Cai, Guo‐ming Shen. Acupuncture for functional gastrointestinal disorders: A systematic review and meta‐analysisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 36(11): 3015 doi: 10.1111/jgh.15645