BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chu LY, Peng YH, Weng XF, Xie JJ, Xu YW. Blood-based biomarkers for early detection of esophageal squamous cell carcinoma. World J Gastroenterol 2020; 26(15): 1708-1725 [PMID: 32351288 DOI: 10.3748/wjg.v26.i15.1708]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i15/1708.htm
Number Citing Articles
1
Xuan Zheng, Wei Liu, Yingze Zhu, Wenyue Kong, Xin Su, Lanxiang Huang, Yishuang Cui, Guogui Sun. Development and Validation of the Oxidative Stress Related lncRNAs for Prognosis in Esophageal Squamous Cell CarcinomaCancers 2023; 15(17): 4399 doi: 10.3390/cancers15174399
2
Nayuta Seto, Kouichi Miura, Ling Jin, Moriyasu Nakahara. A Case of Esophageal Cancer With Markedly Elevated Soluble Interleukin-2 Receptor: A Potential of Soluble Interleukin-2 Receptor as a BiomarkerCureus 2024;  doi: 10.7759/cureus.57477
3
Tiandong Li, Junfen Xia, Huan Yun, Guiying Sun, Yajing Shen, Peng Wang, Jianxiang Shi, Keyan Wang, Hongwei Yang, Hua Ye. A novel autoantibody signatures for enhanced clinical diagnosis of pancreatic ductal adenocarcinomaCancer Cell International 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12935-023-03107-1
4
Haiou Yang, Xuewei Li, Wenhui Yang. Advances in targeted therapy and immunotherapy for esophageal cancerChinese Medical Journal 2023; 136(16): 1910 doi: 10.1097/CM9.0000000000002768
5
Shahriar Mostufa, Bahareh Rezaei, Parsa Yari, Kanglin Xu, Jenifer Gómez-Pastora, Jiajia Sun, Zongqian Shi, Kai Wu. Giant Magnetoresistance Based Biosensors for Cancer Screening and DetectionACS Applied Bio Materials 2023; 6(10): 4042 doi: 10.1021/acsabm.3c00592
6
Di Huang, Yujin Chu, Jiaoyan Qiu, Xiaoshuang Chen, Junhua Zhao, Yu Zhang, Shunjia Li, Yufeng Cheng, Han Shi, Lin Han, Jianbo Wang. A novel diagnostic signature of circulating tsRNAs and miRNAs in esophageal squamous cell carcinoma detected with a microfluidic platformAnalytica Chimica Acta 2023; 1272: 341520 doi: 10.1016/j.aca.2023.341520
7
Miaomiao Cheng, Qi Xin, Saiyu Ma, Mengyue Ge, Feng Wang, Xiyun Yan, Bing Jiang. Advances in the Theranostics of Oesophageal Squamous CarcinomaAdvanced Therapeutics 2023; 6(7) doi: 10.1002/adtp.202200251
8
Bharathi Muruganantham, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi, Periyanaina Kesika, Subramanian Thangaleela, Chaiyavat Chaiyasut. Bioinformatics Characterization of Candidate Genes Associated with Gene Network and miRNA Regulation in Esophageal Squamous Cell Carcinoma PatientsApplied Sciences 2022; 12(3): 1083 doi: 10.3390/app12031083
9
Qiuning Yu, Namei Xia, Yanteng Zhao, Huifang Jin, Renyin Chen, Fanglei Ye, Liyinghui Chen, Ying Xie, Kangkang Wan, Jun Zhou, Dihan Zhou, Xianping Lv. Genome-wide methylation profiling identify hypermethylated HOXL subclass genes as potential markers for esophageal squamous cell carcinoma detectionBMC Medical Genomics 2022; 15(1) doi: 10.1186/s12920-022-01401-x
10
Yuyao Yuan, Zitong Zhao, Liyan Xue, Guangxi Wang, Huajie Song, Ruifang Pang, Juntuo Zhou, Jianyuan Luo, Yongmei Song, Yuxin Yin. Identification of diagnostic markers and lipid dysregulation in oesophageal squamous cell carcinoma through lipidomic analysis and machine learningBritish Journal of Cancer 2021; 125(3): 351 doi: 10.1038/s41416-021-01395-w
11
Hsueh‐Chien Chiang, Michael Hughes, Wei‐Lun Chang. The role of microbiota in esophageal squamous cell carcinoma: A review of the literatureThoracic Cancer 2023; 14(28): 2821 doi: 10.1111/1759-7714.15096
12
Wen-Ting Zhang, Yan-Jun Wang, Guo-Xun Zhang, Ya-Hui Zhang, Shuai-Shuai Gao. Diagnostic value of circulating microRNAs for esophageal cancer: a meta-analysis based on Asian dataRevista Española de Enfermedades Digestivas 2022;  doi: 10.17235/reed.2022.8348/2021
13
Xiao Mou, Zhenglin Peng, Tao Yin, Xingwang Sun. Non-endoscopic Screening for Esophageal Squamous Cell Carcinoma: Recent AdvancesJournal of Gastrointestinal Cancer 2024; 55(1): 118 doi: 10.1007/s12029-023-00980-x
14
Tiejun Liu, Xin Wang, Wei Guo, Fei Shao, Zitong Li, Yang Zhou, Zhihong Zhao, Liyan Xue, Xiaoli Feng, Yin Li, Fengwei Tan, Kai Zhang, Qi Xue, Shugeng Gao, Yibo Gao, Jie He. RNA Sequencing of Tumor-Educated Platelets Reveals a Three-Gene Diagnostic Signature in Esophageal Squamous Cell CarcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.824354
15
Rongsheng Xiong, Ke Xu, Xiaoyan Feng. SPC25 Promotes the Proliferation and Migration of Esophageal Carcinoma by Activating the MAPK/ERK PathwayJournal of Biomedical Nanotechnology 2023; 19(3): 424 doi: 10.1166/jbn.2023.3540
16
Adrianna Romanowicz, Marta Lukaszewicz-Zajac, Barbara Mroczko. Exploring Potential Biomarkers in Oesophageal Cancer: A Comprehensive AnalysisInternational Journal of Molecular Sciences 2024; 25(8): 4253 doi: 10.3390/ijms25084253
17
EMELIN PAPPEN, ANA PAULA MORSCHBACHER, CAMILLE E. GRANADA, VERÔNICA CONTINI, JOÃO ANTONIO P. HENRIQUES. Evolution of the scientific literature on esophageal cancer from 1945 to 2020: a bibliometric analysisAnais da Academia Brasileira de Ciências 2023; 95(1) doi: 10.1590/0001-3765202320220716
18
Muftah Mahmud, Ananya Munjal, Malvi Savani, Hninyee Win, Umbreen Rozell, Junaid Arshad. Biomarker Testing and Role of Tyrosine Kinase Inhibitors and Immunotherapy for Esophageal Squamous Cell CarcinomaForegut: The Journal of the American Foregut Society 2024;  doi: 10.1177/26345161241238748
19
Hans Scherübl. Tobacco Smoking and Gastrointestinal Cancer RiskVisceral Medicine 2022; 38(3): 217 doi: 10.1159/000523668
20
Di Huang, Yujin Chu, Han Shi, Junhua Zhao, Yu Zhang, Shunjia Li, Lin Han, Jianbo Wang, Yufeng Cheng. A Novel Circulating Diagnostic Signature of tsRNAs and miRNAs in Esophageal Squamous Cell Carcinoma with a Multiplex and Rapid Microfluidic Detection PlatformSSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4198092
21
M. Constanza Camargo, Minkyo Song, Hidemi Ito, Isao Oze, Yuriko N. Koyanagi, Yumiko Kasugai, Charles S. Rabkin, Keitaro Matsuo. Associations of circulating mediators of inflammation, cell regulation and immune response with esophageal squamous cell carcinomaJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2021; 147(10): 2885 doi: 10.1007/s00432-021-03687-3
22
Mahdi Sheikh, Gholamreza Roshandel, Valerie McCormack, Reza Malekzadeh. Current Status and Future Prospects for Esophageal CancerCancers 2023; 15(3): 765 doi: 10.3390/cancers15030765
23
Danlei Song, Yongjian Wei, Yuping Hu, Yueting Sun, Min Liu, Qian Ren, Zenan Hu, Qinghong Guo, Yuping Wang, Yongning Zhou. Identification of immunophenotypes in esophageal squamous cell carcinoma based on immune gene setsClinical and Translational Oncology 2022; 24(6): 1100 doi: 10.1007/s12094-021-02749-9
24
Razvan Iacob, Matei Mandea, Speranta Iacob, Catalina Pietrosanu, Doru Paul, Razvan Hainarosie, Cristian Gheorghe. Liquid Biopsy in Squamous Cell Carcinoma of the Esophagus and of the Head and NeckFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.827297
25
Chuanfeng Zhang, Zhen Guo, Zhao Jing. Prediction of Response to Chemoradiotherapy by Dynamic Changes of Circulating Exosome Levels in Patients with Esophageal Squamous Cell CarcinomaInternational Journal of Nanomedicine 2024; : 1351 doi: 10.2147/IJN.S440684
26
Yuan Mi, Liying Chen, Cong Wang, Yuxin Miao, Chuntao Song, Jie Su, Lei Wang. AURKA knockdown inhibits esophageal squamous cell carcinoma progression through ferroptosisHeliyon 2024; 10(7): e28365 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28365
27
Ji-Han Qi, Shi-Ling Huang, Shi-Zhu Jin. Novel milestones for early esophageal carcinoma: From bench to bedWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2024; 16(4): 1104-1118 doi: 10.4251/wjgo.v16.i4.1104
28
Yanbo Zhu, Fang Li, Yilong Wan, Hansi Liang, Si Li, Bo Peng, Liqun Shao, Yunyun Xu, Dong Jiang. Cancer-Secreted Exosomal MiR-620 Inhibits ESCC Aerobic Glycolysis via FOXM1/HER2 Pathway and Promotes MetastasisFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.756109
29
Hao Tan, Lidong Wang, Zhen Liu. Suprabasin: Role in human cancers and other diseasesMolecular Biology Reports 2022; 49(2): 1453 doi: 10.1007/s11033-021-06897-7
30
Martin C.S. Wong, Yunyang Deng, Junjie Huang, Yijun Bai, Harry H.X. Wang, Jinqiu Yuan, Lin Zhang, Hon Chi Yip, Philip Wai Yan Chiu. Performance of screening tests for esophageal squamous cell carcinoma: a systematic review and meta-analysisGastrointestinal Endoscopy 2022; 96(2): 197 doi: 10.1016/j.gie.2022.04.005
31
Shun Ke, Jing Wang, Jun Lu, Minghao Fang, Ruichao Li. Long intergenic non-protein coding RNA 00858 participates in the occurrence and development of esophageal squamous cell carcinoma through the activation of the FTO-m6A-MYC axis by recruiting ZNF184Genomics 2023; 115(3): 110593 doi: 10.1016/j.ygeno.2023.110593
32
Fengyun Wang, Ming Luo, Yufeng Cheng. KLF5 promotes esophageal squamous cell cancer through the transcriptional activation of FGFBP1Medical Oncology 2023; 41(1) doi: 10.1007/s12032-023-02244-x
33
Zhifeng Ma, Ting Zhu, Haiyong Wang, Bin Wang, Linhai Fu, Guangmao Yu. Investigation of serum markers of esophageal squamous cell carcinoma based on machine learning methods The Journal of Biochemistry 2022; 172(1): 29 doi: 10.1093/jb/mvac030
34
Uttam Sharma, Tushar Singh Barwal, Akanksha Khandelwal, Manjit Kaur Rana, Amrit Pal Singh Rana, Karuna Singh, Aklank Jain. Circulating Long Non-Coding RNAs LINC00324 and LOC100507053 as Potential Liquid Biopsy Markers for Esophageal Squamous Cell Carcinoma: A Pilot StudyFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.823953
35
Jipeng Zhang, Nian Zhang, Xin Yang, Xiangbin Xin, Cheng-hui Jia, Sen Li, Qiang Lu, Tao Jiang, Tao Wang, Zhongjie Shi. Machine Learning and Novel Biomarkers Associated with Immune Infiltration for the Diagnosis of Esophageal Squamous Cell CarcinomaJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6732780
36
Ahmed S. Doghish, Ahmed A. El-Husseiny, Nourhan M. Abdelmaksoud, Hesham A. El-Mahdy, Elsayed G.E. Elsakka, Sherif S. Abdel Mageed, Abdulla M.A. Mahmoud, Ahmed Amr Raouf, Mohammed S. Elballal, Walaa A. El-Dakroury, Mohamed M.M. AbdelRazek, Mina Noshy, Hussein M. El-Husseiny, Ahmed I. Abulsoud. The interplay of signaling pathways and miRNAs in the pathogenesis and targeted therapy of esophageal cancerPathology - Research and Practice 2023; 246: 154529 doi: 10.1016/j.prp.2023.154529
37
Ze Kong, Fei Sun, Qinghong Meng, Mengyun Zhou, Jingping Yu, Lijun Hu. Investigating the predictive value of vascular endothelial growth factor in the evaluation of treatment efficacy and prognosis for patients with non-surgical esophageal squamous cell carcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.843250
38
Vikrant Rai, Joe Abdo, Devendra K. Agrawal. Biomarkers for Early Detection, Prognosis, and Therapeutics of Esophageal CancersInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(4): 3316 doi: 10.3390/ijms24043316
39
Pierfrancesco Visaggi, Brigida Barberio, Matteo Ghisa, Mentore Ribolsi, Vincenzo Savarino, Matteo Fassan, Michele Valmasoni, Santino Marchi, Nicola de Bortoli, Edoardo Savarino. Modern Diagnosis of Early Esophageal Cancer: From Blood Biomarkers to Advanced Endoscopy and Artificial IntelligenceCancers 2021; 13(13): 3162 doi: 10.3390/cancers13133162