BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cao X, Shang QH, Chi XL, Zhang W, Xiao HM, Sun MM, Chen G, An Y, Lv CL, Wang L, Nan YM, Chen CY, Tan ZN, Liu XE, Zhuang H. Serum N-glycan markers for diagnosing liver fibrosis induced by hepatitis B virus. World J Gastroenterol 2020; 26(10): 1067-1079 [PMID: 32205997 DOI: 10.3748/wjg.v26.i10.1067]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i10/1067.htm
Number Citing Articles
1
Chengyun Zou, Chenjun Huang, Li Yan, Xin Li, Meng Xing, Bin Li, Chunfang Gao, Haiying Wang. Serum N‐glycan profiling as a diagnostic biomarker for the identification and assessment of psoriasisJournal of Clinical Laboratory Analysis 2021; 35(4) doi: 10.1002/jcla.23711
2
Jun Wang, Yong-guo Huang, Ye Zeng, Qin-zhen Cai, Mo Wu, Xin Shen, Wen-bin Tuo, Si Xie, Xiang Ma, Yun Xiang, Chun-hui Yuan, Cong Yao. Epidemiological and clinical profile of pediatric hepatitis B virus infections in Wuhan: a retrospective cohort studyBMC Pediatrics 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12887-023-04460-w
3
Zeyu Wang, Yonghe Zhou, Pengzhi Yu, Yonggang Liu, Mei Mei, Zhuo Bian, Wei Shao, Jinxia Lv, Xin Li, Wei Lu, Liang Xu. Retrospective Evaluation of Non-Invasive Assessment Based on Routine Laboratory Markers for Assessing Advanced Liver Fibrosis in Chronic Hepatitis B PatientsInternational Journal of General Medicine 2022; : 5159 doi: 10.2147/IJGM.S364216
4
Hara Jang, Dong-Heon Lee, Hyun Goo Kang, Seung Jae Lee. Concanavalin A targetingN-linked glycans in spike proteins influence viral interactionsDalton Transactions 2020; 49(39): 13538 doi: 10.1039/D0DT02932G
5
Lin Xu, Qianwen Zhao, Jiao Luo, Wanli Ma, Yuan Jin, Chuanhai Li, Yufei Hou, Meiyao Feng, Ying Wang, Jing Chen, Jinquan Zhao, Yuxin Zheng, Dianke Yu. Integration of proteomics, lipidomics, and metabolomics reveals novel metabolic mechanisms underlying N, N-dimethylformamide induced hepatotoxicityEcotoxicology and Environmental Safety 2020; 205: 111166 doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.111166
6
Lin Wang, Yiqi Liu, Qixin Gu, Chi Zhang, Lei Xu, Lei Wang, Cuiying Chen, Xueen Liu, Hong Zhao, Hui Zhuang. Serum N-Glycan Markers for Diagnosing Significant Liver Fibrosis and Cirrhosis in Chronic Hepatitis B Patients with Normal Alanine Aminotransferase LevelsEngineering 2023; 26: 151 doi: 10.1016/j.eng.2023.03.008
7
Danielle A. Scott, Mengjun Wang, Stephane Grauzam, Sarah Pippin, Alyson Black, Peggi M. Angel, Richard R. Drake, Stephen Castellino, Yuko Kono, Don C. Rockey, Anand S. Mehta. GlycoFibroTyper: A Novel Method for the Glycan Analysis of IgG and the Development of a Biomarker Signature of Liver FibrosisFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.797460
8
Irena Trbojević-Akmačić, Guinevere S. M. Lageveen-Kammeijer, Bram Heijs, Tea Petrović, Helena Deriš, Manfred Wuhrer, Gordan Lauc. High-Throughput Glycomic MethodsChemical Reviews 2022; 122(20): 15865 doi: 10.1021/acs.chemrev.1c01031
9
Yehia Mechref, Wenjing Peng, Sakshi Gautam, Parisa Ahmadi, Yu Lin, Jianhui Zhu, Jie Zhang, Suyu Liu, Amit G. Singal, Neehar D. Parikh, David M. Lubman. Novel Methods and Pathways in Cancer Glycobiology ResearchAdvances in Cancer Research 2023; 157: 23 doi: 10.1016/bs.acr.2022.07.005
10
Shuying Yuan, Yanwen Chen, Lin Zou, Xinrong Lu, Ruijie Liu, Shaoxing Zhang, Yuxin Zhang, Cuiying Chen, Dongqing Cheng, Li Chen, Guiqin Sun. Functional prediction of the potential NGLY1 mutations associated with rare disease CDGHeliyon 2024; 10(8): e28787 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28787