BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen MY, Juengpanich S, Hu JH, Topatana W, Cao JS, Tong CH, Lin J, Cai XJ. Prognostic factors and predictors of postoperative adjuvant transcatheter arterial chemoembolization benefit in patients with resected hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2020; 26(10): 1042-1055 [PMID: 32205995 DOI: 10.3748/wjg.v26.i10.1042]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i10/1042.htm
Number Citing Articles
1
Anxin Chen, Shijie Li, Zhiyuan Yao, Jiahao Hu, Jiasheng Cao, Win Topatana, Sarun Juengpanich, Hong Yu, Jiliang Shen, Mingyu Chen. Adjuvant transarterial chemoembolization to sorafenib in unresectable hepatocellular carcinoma: A meta‐analysisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 36(2): 302 doi: 10.1111/jgh.15180
2
Xinming Li, Xiangjing Liang, Zhipeng Li, Jianye Liang, Zhendong Qi, Liming Zhong, Zhijun Geng, Wen Liang, Xianyue Quan, Changhong Liang, Zaiyi Liu. A novel stratification scheme combined with internal arteries in CT imaging for guiding postoperative adjuvant transarterial chemoembolization in hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort studyInternational Journal of Surgery 2024; 110(5): 2556 doi: 10.1097/JS9.0000000000001191
3
Yuxin Liang, Ruoyi Yang, Jin Shang, Deyuan Zhong, Qinyan Yang, Yuhao Su, Ying Shi, Xiaolun Huang. Lung immune prognostic index‑based nomogram for recurrence of hepatocellular carcinoma after postoperative adjuvant TACEJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2023; 149(18): 16461 doi: 10.1007/s00432-023-05413-7
4
Guo-Ying Feng, Zheng-Rong Shi, Yu-Fei Zhao, Kai Chen, Jie Tao, Xu-Fu Wei, Yu Cheng. Therapeutic effect of postoperative adjuvant transcatheter arterial chemoembolization based on the neutrophil-to-lymphocyte ratioFrontiers in Surgery 2023; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.1072451
5
Jianwei Liu, Minmin Sun, Kunpeng Fang, Jie Wang, Bowen Ma, Li Song, Ting Liu, Ming Tang, Kui Wang, Yong Xia. Effect of Different Liver Resection Modalities on the Prognosis of Patients with Hepatocellular Carcinoma on the Left Lateral LobeJournal of Hepatocellular Carcinoma 2023; : 997 doi: 10.2147/JHC.S412554
6
Ali Mo, Qiao Zhang, Feng Xia, Zhiyuan Huang, Shasha Peng, Wenjing Cao, Hongliang Mei, Li Ren, Yang Su, Hengyi Gao, Weiqiang Chen. Preoperative transcatheter arterial chemoembolization and prognosis of patients with solitary large hepatocellular carcinomas (≥5 cm): Multicenter retrospective studyCancer Medicine 2023; 12(7): 7734 doi: 10.1002/cam4.5529
7
Jie Tao, Xiaoli Shi, Xu Feng, Xinhua Wu, Shiguai Qi, Guoying Feng, Xu Yang, Yufei Zhao, Hangjia Zuo, Zhengrong Shi. Development and Validation of a Risk Prediction Algorithm for Evaluating the Efficacy of Postoperative Adjuvant TACE Therapy for Hepatocellular CarcinomaCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2024; 27(8): 1111 doi: 10.2174/1386207326666230824090204
8
Desheng Chen, Qi Zhu, Tiewen Li, Xuhui Fan, Yichao Lou, Yi Zhang, Kejie Huang, Hongcheng Sun. KLF4 loss in hepatocellular carcinoma: Improving prognostic prediction and correlating immune infiltratesFrontiers in Genetics 2023; 14 doi: 10.3389/fgene.2023.1106952
9
Xinyue Tu, Jie Zhang, Minjun Li, Fei Lu, Ting Wang, Wenfeng Gong, Bangde Xiang. Development and Validation of a Prediction Model for Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma Patients Receiving Postoperative Adjuvant Transarterial ChemoembolizationJournal of Hepatocellular Carcinoma 2023; : 1881 doi: 10.2147/JHC.S422565