BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: He M, Wang C, Long XH, Peng JJ, Liu DF, Yang GY, Jensen MD, Zhang LL. Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor ameliorates steatosis in HepG2 cells by regulating hepatic lipid metabolism. World J Gastroenterol 2020; 26(10): 1029-1041 [PMID: 32205994 DOI: 10.3748/wjg.v26.i10.1029]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i10/1029.htm
Number Citing Articles
1
Rong-Bin Chen, Qi-Yu Wang, Yuan-Yuan Wang, Ya-Di Wang, Jiang-Hua Liu, Zhe-Zhen Liao, Xin-Hua Xiao. Feeding-induced hepatokines and crosstalk with multi-organ: A novel therapeutic target for Type 2 diabetesFrontiers in Endocrinology 2023; 14 doi: 10.3389/fendo.2023.1094458
2
Qin Tang, Yanping Li, Jinhan He. MANF: an emerging therapeutic target for metabolic diseasesTrends in Endocrinology & Metabolism 2022; 33(4): 236 doi: 10.1016/j.tem.2022.01.001
3
Yang Yu, Dan-yang Liu, Xue-shen Chen, Ling Zhu, Li-hong Wan, Fushun Wang. MANF: A Novel Endoplasmic Reticulum Stress Response Protein—The Role in Neurological and Metabolic DisordersOxidative Medicine and Cellular Longevity 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6467679
4
Yuan-Yuan Liu, Da Huo, Lv-Tao Zeng, Guo-Qing Fan, Tao Shen, Tie-Mei Zhang, Jian-Ping Cai, Ju Cui. Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor (MANF): Structure, functions and therapeutic potentialAgeing Research Reviews 2022; 82: 101763 doi: 10.1016/j.arr.2022.101763
5
Caiyun Wang, Chanlin Fang, Caihong Wang, Cuiyuan Jin, Mingrong Qian, Yuanxiang Jin. Maternal Sodium p-Perfluorous Nonenoxybenzene Sulfonate Exposure Disturbed Lipid Metabolism and Induced an Imbalance in Tyrosine Metabolism in the F1 Generation of MiceChemical Research in Toxicology 2022; 35(4): 651 doi: 10.1021/acs.chemrestox.1c00424
6
Jili Fu, Kija Malale, Xie Luo, Min Chen, Qicong Liu, Wei Cheng, Dongfang Liu. The relationship of mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor with hyperlipidemia in patients with or without type 2 diabetes mellitusHormones 2021; 20(3): 537 doi: 10.1007/s42000-021-00272-8
7
Qin Tang, Qinhui Liu, Jiahui Li, Jiamin Yan, Xiandan Jing, Jinhang Zhang, Yan Xia, Ying Xu, Yanping Li, Jinhan He. MANF in POMC Neurons Promotes Brown Adipose Tissue Thermogenesis and Protects Against Diet-Induced ObesityDiabetes 2022; 71(11): 2344 doi: 10.2337/db21-1128
8
Neuza S. Sousa, Margarida F. Brás, Inês B. Antunes, Päivi Lindholm, Joana Neves, Pedro Sousa-Victor. Aging disrupts MANF-mediated immune modulation during skeletal muscle regenerationNature Aging 2023; 3(5): 585 doi: 10.1038/s43587-023-00382-5
9
Maria Jӓntti, Brandon K. Harvey. Trophic activities of endoplasmic reticulum proteins CDNF and MANFCell and Tissue Research 2020; 382(1): 83 doi: 10.1007/s00441-020-03263-0
10
Caixia Zhang, Mi Zhang, Xueqin Cao, Bo Jiao, Wencui Zhang, Shangchen Yu, Xianwei Zhang. Navigating the Landscape of MANF Research: A Scientometric Journey with CiteSpace AnalysisCellular and Molecular Neurobiology 2023; 43(8): 3897 doi: 10.1007/s10571-023-01412-x
11
Ruilin Li, Chunli Wang, Yue Chen, Nannan Li, Qirou Wang, Min Zhang, Chengwei He, Haixia Chen. A combined network pharmacology and molecular biology approach to investigate the active ingredients and potential mechanisms of mulberry (Morus alba L.) leaf on obesityPhytomedicine 2021; 92: 153714 doi: 10.1016/j.phymed.2021.153714
12
Jie Zhang, Jie Tan, Mengke Wang, Yifen Wang, Mengzhen Dong, Xuefeng Ma, Baokai Sun, Shousheng Liu, Zhenzhen Zhao, Lizhen Chen, Kai Liu, Yongning Xin, Likun Zhuang. Lipid-induced DRAM recruits STOM to lysosomes and induces LMP to promote exosome release from hepatocytes in NAFLDScience Advances 2021; 7(45) doi: 10.1126/sciadv.abh1541
13
So Young Gwon, Jiyun Ahn, Chang Hwa Jung, BoKyung Moon, Tae-Youl Ha. Shikonin Attenuates Hepatic Steatosis by Enhancing Beta Oxidation and Energy Expenditure via AMPK ActivationNutrients 2020; 12(4): 1133 doi: 10.3390/nu12041133
14
Jiamin Yan, Qinhui Liu, Qin Tang, Jinhang Zhang, Xiandan Jing, Yan Xia, Ying Xu, Jiahui Li, Yanping Li, Jinhan He. Mesencephalic astrocyte‐derived neurotrophic factor alleviates non‐alcoholic steatohepatitis induced by Western diet in miceThe FASEB Journal 2022; 36(6) doi: 10.1096/fj.202101975R
15
Han-yang Xu, Yan-hong Jiao, Shi-yu Li, Xu Zhu, Sheng Wang, Yu-yang Zhang, Yi-jun Wei, Yu-jun Shen, Wei Wang, Yu-xian Shen, Jun-tang Shao. Hepatocyte-derived MANF mitigates ethanol-induced liver steatosis in mice via enhancing ASS1 activity and activating AMPK pathwayActa Pharmacologica Sinica 2023; 44(1): 157 doi: 10.1038/s41401-022-00920-8