BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yan X, Lu QG, Zeng L, Li XH, Liu Y, Du XF, Bai GM. Synergistic protection of astragalus polysaccharides and matrine against ulcerative colitis and associated lung injury in rats. World J Gastroenterol 2020; 26(1): 55-69 [PMID: 31933514 DOI: 10.3748/wjg.v26.i1.55]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i1/55.htm
Number Citing Articles
1
Yanjun Chen, Jiayu Wang, Juntao Li, Jinghan Zhu, Ruoqin Wang, Qinhua Xi, Hongya Wu, Tongguo Shi, Weichang Chen. Astragalus polysaccharide prevents ferroptosis in a murine model of experimental colitis and human Caco-2 cells via inhibiting NRF2/HO-1 pathwayEuropean Journal of Pharmacology 2021; 911: 174518 doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174518
2
Sihao Zheng, Yuanyang Chen, Zhiwei Wang, Yanjia Che, Qi Wu, Shun Yuan, Xiaohan Zhong. Combination of matrine and tacrolimus alleviates acute rejection in murine heart transplantation by inhibiting DCs maturation through ROS/ERK/NF-κB pathwayInternational Immunopharmacology 2021; 101: 108218 doi: 10.1016/j.intimp.2021.108218
3
Aimei Chen, Defang Fang, Yan Ren, Zhiyong Wang. Matrine protects colon mucosal epithelial cells against inflammation and apoptosis via the Janus kinase 2 /signal transducer and activator of transcription 3 pathwayBioengineered 2022; 13(3): 6490 doi: 10.1080/21655979.2022.2031676
4
Fang‐Li Gu, Ren‐Shu Huang, Xiao‐Mei He, Nai‐Fu Chen, Bang‐Xing Han, Hui Deng. Dendrobium huoshanense Polysaccharides Prevent Inflammatory Response of Ulcerative Colitis Rat through Inhibiting the NF‐κB Signaling Pathway Chemistry & Biodiversity 2021; 18(7) doi: 10.1002/cbdv.202100130
5
Jing Wang, Lin Luo, Xingtao Zhao, Xinyan Xue, Li Liao, Ying Deng, Mengting Zhou, Cheng Peng, Yunxia Li. Forsythiae Fructuse extracts alleviates LPS-induced acute lung injury in mice by regulating PPAR-γ/RXR-α in lungs and colonsJournal of Ethnopharmacology 2022; 293: 115322 doi: 10.1016/j.jep.2022.115322
6
Huixiang Yao, Yan Shi, Junqing Yuan, Ri Sa, Wei Chen, Xinjian Wan. Matrine protects against DSS-induced murine colitis by improving gut barrier integrity, inhibiting the PPAR-α signaling pathway, and modulating gut microbiotaInternational Immunopharmacology 2021; 100: 108091 doi: 10.1016/j.intimp.2021.108091
7
Bianca Feitosa Holanda, Diego Freitas de Araujo, José Nilo R. da Silva, Maria Gonçalves Pereira, Alana de Freitas Pires, Ana Maria Assreuy. Polysaccaride-rich extract of Caesalpina ferrea stem barks attenuates mice acute inflammation induced by zymosan: Oxidative stress modulationJournal of Ethnopharmacology 2021; 267: 113501 doi: 10.1016/j.jep.2020.113501
8
Bo Liang, Yong-Chun Zhu, Jia Lu, Ning Gu, Marcio Carocho. Effects of Traditional Chinese Medication-Based Bioactive Compounds on Cellular and Molecular Mechanisms of Oxidative StressOxidative Medicine and Cellular Longevity 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/3617498
9
Linshan Duan, Shuyu Cheng, Long Li, Yanling Liu, Dan Wang, Guoyan Liu. Natural Anti-Inflammatory Compounds as Drug Candidates for Inflammatory Bowel DiseaseFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.684486
10
Xin Gao, Jia Li, Xueping Pang, Kaiyuan Cong, Chunlei Jiang, Bingxuan Han, Jiawei Gao, Zhihao Wang, Jiangshan Hu, Kaijun Wen, Xinfa Ye, Liwen Dou, Min Tang. Animal Models and Pathogenesis of Ulcerative ColitisComputational and Mathematical Methods in Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5927384