BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang YL, Cai LT, Qi JY, Lin YZ, Dai YC, Jiao N, Chen YL, Zheng L, Wang BB, Zhu LX, Tang ZP, Zhu RX. Gut microbiota contributes to the distinction between two traditional Chinese medicine syndromes of ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2019; 25(25): 3242-3255 [PMID: 31333315 DOI: 10.3748/wjg.v25.i25.3242]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i25/3242.htm
Number Citing Articles
1
Laila Aldars-García, Alicia C. Marin, María Chaparro, Javier P. Gisbert. The Interplay between Immune System and Microbiota in Inflammatory Bowel Disease: A Narrative ReviewInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(6): 3076 doi: 10.3390/ijms22063076
2
Yu Hu, Zhen Ye, Yingqi She, Linzhen Li, Mingquan Wu, Kaihua Qin, Yuzheng Li, Haiqing He, Zhipeng Hu, Maoyi Yang, Fating Lu, Qiaobo Ye. Efficacy and Safety of Probiotics Combined With Traditional Chinese Medicine for Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Meta-AnalysisFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.844961
3
Lixiang Zhai, Jiao Peng, Min Zhuang, Yao-yao Chang, Ka Wing Cheng, Zi-wan Ning, Tao Huang, Chengyuan Lin, Hoi Leong Xavier Wong, Yan Y. Lam, Hor Yue Tan, Hai-tao Xiao, Zhao-xiang Bian. Therapeutic effects and mechanisms of Zhen-Wu-Bu-Qi Decoction on dextran sulfate sodium-induced chronic colitis in mice assessed by multi-omics approachesPhytomedicine 2022; 99: 154001 doi: 10.1016/j.phymed.2022.154001
4
Wenquan Su, Yawei Du, Fengmei Lian, Hui Wu, Xinrong Zhang, Wenli Yang, Yunfeng Duan, Yuanming Pan, Weijng Liu, Aiming Wu, Bowen Zhao, Chongming Wu, Shengxian Wu. Standards for Collection, Preservation, and Transportation of Fecal Samples in TCM Clinical TrialsFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.783682
5
Chen Yang, Youlan Tan, Fengzhu Li, Hongbin Wang, Ying Lin, Fuping Lu, Huabing Zhao. Intestinal Microecology of Mice Exposed to TiO2 Nanoparticles and Bisphenol AFoods 2022; 11(12): 1696 doi: 10.3390/foods11121696
6
Yi-Hao Che, Zheng-Yong Yu, Fu-Neng Geng, Miao He, Zhi-Bin Yang, Yuan-Yuan Zheng, Cheng-Gui Zhang, Yu Zhao, Xiu-Mei Wu, Heng Liu. Effects of the Traditional Chinese Medicine Formula Ento-PB in Experimental Models of Ulcerative ColitisNatural Product Communications 2022; 17(3): 1934578X2210784 doi: 10.1177/1934578X221078453
7
Roberto de Paula do Nascimento, Ana Paula da Fonseca Machado, Julio Galvez, Cinthia Baú Betim Cazarin, Mario Roberto Maróstica Junior. Ulcerative colitis: Gut microbiota, immunopathogenesis and application of natural products in animal modelsLife Sciences 2020; 258: 118129 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118129
8
Zi-xing Yan, You-mei Liu, Teng Ma, Meng-jun Xu, Xiao-bin Zhang, Xiao-jing Zha, Jian-hua Yang, Peng Jiang, Xi Chen, Zhen-wen Lin, Yan-hua Wu, Ruo-zhen Zu, Wei-ran Lin, Xiao-ying Lin. Efficacy and safety of retention enema with traditional Chinese medicine for ulcerative colitis: A meta-analysis of randomized controlled trialsComplementary Therapies in Clinical Practice 2021; 42: 101278 doi: 10.1016/j.ctcp.2020.101278
9
De-Liang Chen, Yan-Cheng Dai, Lie Zheng, You-Lan Chen, Ya-Li Zhang, Zhi-Peng Tang. Features of the gut microbiota in ulcerative colitis patients with depressionMedicine 2021; 100(7): e24845 doi: 10.1097/MD.0000000000024845
10
Shanshan Yang, Shaodong Hao, Qin Wang, Yanni Lou, Liqun Jia, Dongmei Chen. The interactions between traditional Chinese medicine and gut microbiota: Global research status and trendsFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.1005730
11
Xingjiang Hu, Nana Xu, Xi Yang, Xi Hu, Yunliang Zheng, Qiao Zhang. Nigella A ameliorates inflammation and intestinal flora imbalance in DSS induced colitis miceAMB Express 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13568-020-01114-3
12
Lie Zheng, Yong-Yi Ji, Xin-Li Wen, Sheng-Lei Duan. Fecal microbiota transplantation in the metabolic diseases: Current status and perspectivesWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(23): 2546-2560 doi: 10.3748/wjg.v28.i23.2546
13
Qiao Zhang, NaNa Xu, Xingjiang Hu, Yunliang Zheng. Anti-colitic effects of Physalin B on dextran sodium sulfate-induced BALB/c mice by suppressing multiple inflammatory signaling pathwaysJournal of Ethnopharmacology 2020; 259: 112956 doi: 10.1016/j.jep.2020.112956
14
Yu Hu, Zhen Ye, Mingquan Wu, Yingqi She, Linzhen Li, Yujie Xu, Kaihua Qin, Zhipeng Hu, Maoyi Yang, Fating Lu, Qiaobo Ye. The Communication Between Intestinal Microbiota and Ulcerative Colitis: An Exploration of Pathogenesis, Animal Models, and Potential Therapeutic StrategiesFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.766126
15
Laila Aldars-García, María Chaparro, Javier P. Gisbert. Systematic Review: The Gut Microbiome and Its Potential Clinical Application in Inflammatory Bowel DiseaseMicroorganisms 2021; 9(5): 977 doi: 10.3390/microorganisms9050977
16
Wan Feng, Lei Zhu, Hong Shen, Jin-Yi Wan. Traditional Chinese Medicine Alleviates Ulcerative Colitis via Modulating Gut MicrobiotaEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8075344
17
Zhongmei Sun, Junxiang Li, Yi Dai, Wenting Wang, Rui Shi, Zhibin Wang, Panghua Ding, Qiongqiong Lu, Hui Jiang, Wenjing Pei, Xingjie Zhao, Yi Guo, Jiali Liu, Xiang Tan, Tangyou Mao. Indigo Naturalis Alleviates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Rats via Altering Gut MicrobiotaFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.00731
18
Zhen-Huan Yang, Fang Liu, Xiao-Ran Zhu, Fei-Ya Suo, Zi-jun Jia, Shu-Kun Yao. Altered profiles of fecal bile acids correlate with gut microbiota and inflammatory responses in patients with ulcerative colitisWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(24): 3609-3629 doi: 10.3748/wjg.v27.i24.3609
19
Zhang Tao, Xiaoqing Zhou, Yan Zhang, Wenfeng Pu, Yi Yang, Fuxia Wei, Qian Zhou, Lin Zhang, Zhonghan Du, Ji Wu, Francesco Giudici. Xi Lei San Attenuates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Rats and TNF-α-Stimulated Colitis in CACO2 Cells: Involvement of the NLRP3 Inflammasome and AutophagyMediators of Inflammation 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/1610251
20
Chang Liu, Hui Wu, Heng Fan. Progress in understanding of mechanism of dietary therapy for ulcerative colitis with regard to intestinal microbiotaWorld Chinese Journal of Digestology 2021; 29(3): 146 doi: 10.11569/wcjd.v29.i3.146
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
21
Tzu-Lung Lin, Chia-Chen Lu, Wei-Fan Lai, Ting-Shu Wu, Jang-Jih Lu, Young-Mao Chen, Chi-Meng Tzeng, Hong-Tao Liu, Hong Wei, Hsin-Chih Lai. Role of gut microbiota in identification of novel TCM-derived active metabolitesProtein & Cell 2021; 12(5): 394 doi: 10.1007/s13238-020-00784-w