BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Fan WD, Chen T, Liu PJ. NIMA related kinase 2 promotes gastric cancer cell proliferation via ERK/MAPK signaling. World J Gastroenterol 2019; 25(23): 2898-2910 [PMID: 31249448 DOI: 10.3748/wjg.v25.i23.2898]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i23/2898.htm
Number Citing Articles
1
Yun-Qiang Zhang, Kai Li, Qiang Guo, Dan Li. A New Risk Model Based on 7 Quercetin-Related Target Genes for Predicting the Prognosis of Patients With Lung AdenocarcinomaFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.890079
2
Jiao Yang, Yuhua Hu, Jianliang Wu, Shiqi Kong. Effects of IGFBP-3 and GalNAc-T14 on proliferation and cell cycle of glioblastoma cells and its mechanismJournal of Pharmacy and Pharmacology 2020; 72(2): 218 doi: 10.1111/jphp.13187
3
Huihui Hu, Hangdi Xu, Fen Lu, Jisong Zhang, Li Xu, Shan Xu, Hanliang Jiang, Qingxin Zeng, Enguo Chen, Zhengfu He. RETRACTED: Exosome-Derived miR-486-5p Regulates Cell Cycle, Proliferation and Metastasis in Lung Adenocarcinoma via Targeting NEK2Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 2020; 8 doi: 10.3389/fbioe.2020.00259
4
Jiamei Zhang, Huihui Sun, KunXiu Jiang, Xingzhuo Song, Xirui Wang, Yuqian Yang, Hanying Liu, Qingxuan Ji, Xue Yu, Yonggang Liu, Jing Han, Wei Wang. Cudraxanthone L inhibits gastric cancer by regulating the MAPK signalling and promoting FAS-mediated pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 141: 111876 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111876
5
Jianyong Wu, Desheng Luo, Laizhen Tou, Hongtao Xu, Chuan Jiang, Dan Wu, Haifeng Que, Jingjing Zheng. NEK2 affects the ferroptosis sensitivity of gastric cancer cells by regulating the expression of HMOX1 through Keap1/Nrf2Molecular and Cellular Biochemistry 2024;  doi: 10.1007/s11010-024-04960-y
6
Zeyu Xing, Menglu Zhang, Xin Wang, Jiaqi Liu, Gang Liu, Kexin Feng, Xiang Wang. Silencing of Nek2 suppresses the proliferation, migration and invasion and induces apoptosis of breast cancer cells by regulating ERK/MAPK signalingJournal of Molecular Histology 2021; 52(4): 809 doi: 10.1007/s10735-021-09979-9
7
Ewelina Motylewska, Marcin Braun, Henryk Stępień. High Expression of NEK2 and PIM1, but Not PIM3, Is Linked to an Aggressive Phenotype of Bronchopulmonary Neuroendocrine NeoplasmsEndocrine Pathology 2020; 31(3): 264 doi: 10.1007/s12022-020-09629-y
8
Yue Zhang, Man Yan, Yongjun Yu, Jiangping Wang, Yuqi Jiao, Minying Zheng, Shiwu Zhang. 14–3-3ε: a protein with complex physiology function but promising therapeutic potential in cancerCell Communication and Signaling 2024; 22(1) doi: 10.1186/s12964-023-01420-w
9
Xuemei Zeng, Juan Xiao, Xue Bai, Yiwen Liu, Meilan Zhang, Jiangrong Liu, Zixuan Lin, Zhiwei Zhang. Research progress on the circRNA/lncRNA-miRNA-mRNA axis in gastric cancerPathology - Research and Practice 2022; 238: 154030 doi: 10.1016/j.prp.2022.154030
10
Yao Cheng, Xinyan Yang, Lichun Liang, Hua Xin, Xinyu Dong, Weidong Li, Jie Li, Xiaoli Guo, Yue Li, Jian He, Chunbin Zhang, Weiqun Wang. Elevated expression of CXCL3 in colon cancer promotes malignant behaviors of tumor cells in an ERK-dependent mannerBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-11655-y
11
Hao Wan, Lin Xu, Huangbin Zhang, Feixiang Wu, Weiqiang Zeng, Taiyuan Li. High expression of NEK2 promotes gastric cancer progression via activating AKT signalingJournal of Physiology and Biochemistry 2021; 77(1): 25 doi: 10.1007/s13105-020-00776-8
12
Xing Huang, Gang Zhang, Tianyu Tang, Xiang Gao, Tingbo Liang. One shoot, three birds: Targeting NEK2 orchestrates chemoradiotherapy, targeted therapy, and immunotherapy in cancer treatmentBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2022; 1877(2): 188696 doi: 10.1016/j.bbcan.2022.188696
13
Jingjing Liu, Zhenwei Tian, Tianzhou Liu, Dacheng Wen, Zhiming Ma, Yuanda Liu, Jiaming Zhu. CHSY1 is upregulated and acts as tumor promotor in gastric cancer through regulating cell proliferation, apoptosis, and migrationCell Cycle 2021; 20(18): 1861 doi: 10.1080/15384101.2021.1963553