BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang T, Liu M, Zheng SJ, Bian DD, Zhang JY, Yao J, Zheng QF, Shi AM, Li WH, Li L, Chen Y, Wang JH, Duan ZP, Dong L. Tumor-associated autoantibodies are useful biomarkers in immunodiagnosis of α-fetoprotein-negative hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2017; 23(19): 3496-3504 [PMID: 28596685 DOI: 10.3748/wjg.v23.i19.3496]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i19/3496.htm
Number Citing Articles
1
Keyan Wang, Miao Li, Jiejie Qin, Guiying Sun, Liping Dai, Peng Wang, Hua Ye, Jianxiang Shi, Lin Cheng, Qian Yang, Cuipeng Qiu, Di Jiang, Xiao Wang, Jianying Zhang. Serological Biomarkers for Early Detection of Hepatocellular Carcinoma: A Focus on Autoantibodies against Tumor-Associated Antigens Encoded by Cancer Driver GenesCancers 2020; 12(5): 1271 doi: 10.3390/cancers12051271
2
Shu Zhang, Yuming Liu, Jing Chen, Hong Shu, Siyun Shen, Yin Li, Xinyuan Lu, Xinyi Cao, Liangqing Dong, Jieyi Shi, Ya Cao, Xiaoying Wang, Jian Zhou, Yinkun Liu, Lei Chen, Jia Fan, Guangyu Ding, Qiang Gao. Autoantibody signature in hepatocellular carcinoma using seromicsJournal of Hematology & Oncology 2020; 13(1) doi: 10.1186/s13045-020-00918-x
3
Jeong-Su Park, Hwan Ma, Yoon-Seok Roh. Ubiquitin pathways regulate the pathogenesis of chronic liver diseaseBiochemical Pharmacology 2021; 193: 114764 doi: 10.1016/j.bcp.2021.114764
4
Ting Wang, Kun-He Zhang. New Blood Biomarkers for the Diagnosis of AFP-Negative Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.01316
5
Julia Y. Wang, Wei Zhang, Victor B. Roehrl, Michael W. Roehrl, Michael H. Roehrl. An Autoantigen Atlas From Human Lung HFL1 Cells Offers Clues to Neurological and Diverse Autoimmune Manifestations of COVID-19Frontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.831849
6
Lavinia Alice Balaceanu. Biomarkers <i>vs</i> imaging in the early detection of hepatocellular carcinoma and prognosisWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(12): 1367-1382 doi: 10.12998/wjcc.v7.i12.1367
7
Yue Chang, Baiqing Liu, Haiyan Niu, Zhenguo Wang, Shihai Xia, Hai Li. Value of anti-p53 antibody as a biomarker for hepatocellular carcinomaMedicine 2020; 99(34): e21887 doi: 10.1097/MD.0000000000021887
8
Wei Zhang, Shao-Lv Lai, Jie Chen, Dong Xie, Fei-Xiang Wu, Guan-Qiao Jin, Dan-Ke Su. Validated preoperative computed tomography risk estimation for postoperative hepatocellular carcinoma recurrenceWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(35): 6467-6473 doi: 10.3748/wjg.v23.i35.6467
9
Walter Gottlieb Land. Damage-Associated Molecular Patterns in Human Diseases2023; : 383 doi: 10.1007/978-3-031-21776-0_6
10
Jinyu Wu, Peng Wang, Zhuo Han, Tiandong Li, Chuncheng Yi, Cuipeng Qiu, Qian Yang, Guiying Sun, Liping Dai, Jianxiang Shi, Keyan Wang, Hua Ye. A novel immunodiagnosis panel for hepatocellular carcinoma based on bioinformatics and the autoantibody‐antigen systemCancer Science 2022; 113(2): 411 doi: 10.1111/cas.15217
11
Minoru Satoh, Angela Ceribelli, Tomoko Hasegawa, Shin Tanaka. Clinical Significance of Antinucleolar Antibodies: Biomarkers for Autoimmune Diseases, Malignancies, and othersClinical Reviews in Allergy & Immunology 2022; 63(2): 210 doi: 10.1007/s12016-022-08931-3
12
Linlin Wei, Ting Wang, Sisi Chen, Yeying Liu, Xueying Huang, Sujun Zheng, Bin Xu, Feng Ren, Mei Liu. Serum Anti-Fumarate Hydratase Autoantibody as a Biomarker for Predicting Prognosis of Acute-on-Chronic Liver FailureGut and Liver 2023; 17(5): 795 doi: 10.5009/gnl220022
13
Y. Li, J. Chen, S. Weng, H. Sun, C. Yan, X. Xu, R. Ye, J. Hong. Small hepatocellular carcinoma: using MRI to predict histological grade and Ki-67 expressionClinical Radiology 2019; 74(8): 653.e1 doi: 10.1016/j.crad.2019.05.009
14
Rei Okada, Yuichiro Otsuka, Taiga Wakabayashi, Masahiro Shinoda, Takeshi Aoki, Masahiko Murakami, Shunichi Arizumi, Masakazu Yamamoto, Osamu Aramaki, Tadatoshi Takayama, Shigeki Wakiyama, Katsuhiko Yanaga, Katsumi Amikura, Hironori Kaneko, Hideaki Shimada. Six autoantibodies as potential serum biomarkers of hepatocellular carcinoma: A prospective multicenter studyInternational Journal of Cancer 2020; 147(9): 2578 doi: 10.1002/ijc.33165
15
Mengtao Xing, Xinzhi Wang, Robert Kirken, Ling He, Jian-Ying Zhang. Immunodiagnostic Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma (HCC): The First Step in Detection and TreatmentInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(11): 6139 doi: 10.3390/ijms22116139
16
Julia Y. Wang, Wei Zhang, Victor B. Roehrl, Michael W. Roehrl, Michael H. Roehrl, Mibel Aguilar. An autoantigen-ome from HS-Sultan B-Lymphoblasts offers a molecular map for investigating autoimmune sequelae of COVID-19Australian Journal of Chemistry 2023; 76(8): 525 doi: 10.1071/CH22267
17
Jenna McGowan, Cara Peter, Saurabh Chattopadhyay, Ritu Chakravarti. 14-3-3ζ-A Novel Immunogen Promotes Inflammatory Cytokine ProductionFrontiers in Immunology 2019; 10 doi: 10.3389/fimmu.2019.01553
18
Fabiana Zappala, Elizabeth Higbee-Dempsey, Bian Jang, Joann Miller, Lesan Yan, Nicholas G. Minutolo, Gabriela T. Rosado González, Andrew Tsourkas, Burcin Altun Ozdemir. Rapid, site-specific labeling of “off-the-shelf” and native serum autoantibodies with T cell–redirecting domainsScience Advances 2022; 8(18) doi: 10.1126/sciadv.abn4613
19
Xiao Wang, Keyan Wang, Cuipeng Qiu, Bofei Wang, Xiaojun Zhang, Yangcheng Ma, Liping Dai, Jian-Ying Zhang. Autoantibody to GNAS in Early Detection of Hepatocellular Carcinoma: A Large-Scale Sample Study Combined with Verification in Serial Sera from HCC PatientsBiomedicines 2022; 10(1): 97 doi: 10.3390/biomedicines10010097