BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Fujita N, Nishie A, Asayama Y, Ishigami K, Ushijima Y, Takayama Y, Okamoto D, Shirabe K, Yoshizumi T, Kotoh K, Furusyo N, Hida T, Oda Y, Fujioka T, Honda H. Fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease: Noninvasive assessment using computed tomography volumetry. World J Gastroenterol 2016; 22(40): 8949-8955 [PMID: 27833386 DOI: 10.3748/wjg.v22.i40.8949]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i40/8949.htm
Number Citing Articles
1
Meng Xu, Ke Che, Cong Wang, Ya-Ru Chen, Meng-Yuan Chen, Guang-Lei Zhang, Hao Yu, Hao-Nan Xu, Ya-Bao Li, Ping Sheng, Hao Chen. Gardenia Iridoid Glucosides Protect Against α-Naphthalene Isothiocya-Nate-Induced Cholestatic Rats Through Activation of the FXR-SHP Signaling PathwayClinical and Experimental Gastroenterology 2023; : 225 doi: 10.2147/CEG.S438234
2
Nicolás Salva-Pastor, Norberto C. Chávez-Tapia, Misael Uribe, Natalia Nuño-Lámbarri. Understanding the association of polycystic ovary syndrome and non-alcoholic fatty liver diseaseThe Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2019; 194: 105445 doi: 10.1016/j.jsbmb.2019.105445
3
Georgiana-Diana Cazac, Cristina-Mihaela Lăcătușu, Cătălina Mihai, Elena-Daniela Grigorescu, Alina Onofriescu, Bogdan-Mircea Mihai. Ultrasound-Based Hepatic Elastography in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Focus on Patients with Type 2 DiabetesBiomedicines 2022; 10(10): 2375 doi: 10.3390/biomedicines10102375
4
Naoko Sekiguchi, Hidenori Takahashi, Hirofumi Akita, Daisaku Yamada, Yoshito Tomimaru, Takehiro Noda, Yosuke Mukai, Shinichiro Hasegawa, Shogo Kobayashi, Yuichiro Doki, Hidetoshi Eguchi, Hiroshi Wada. Long-term impact of replaced right hepatic artery resection in pancreaticoduodenectomyUpdates in Surgery 2024;  doi: 10.1007/s13304-024-01811-9
5
Monica C. Preciado-Puga, Yeniley Ruiz-Noa, Juana R. Garcia-Ramirez, Benjamin Jordan-Perez, Serafin Garnelo-Cabañas, Maria L. Lazo de la Vega-Monroy, Karen I. Gutierrez-Aguirre, Lorena R. Ibarra-Reynoso. Non-invasive diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease using an algorithm combining clinical indexes and ultrasonographic measuresAnnals of Hepatology 2021; 21: 100264 doi: 10.1016/j.aohep.2020.09.008
6
Ashish Verma, Ishan Kumar, Manish Indal, Sunit Shukla, Pramod Kumar Singh, Ram Chandra Shukla. Variation in hepatic segmental portal venous pulsed wave Doppler flow distribution in patients with NAFLD: A pilot studyUltrasound 2023; 31(4): 300 doi: 10.1177/1742271X231154862
7
Gao-Xiong Ouyang, Yu-mei Zhang, Shao-Liang Zhu, Peng Wang, Yuan Ren, Jia-Hao Li, Yu-Kai Liu, Jun Chen, Bang-De Xiang, Le-Qun Li, Jian-Yong Liu, Zhi-Ming Zhang. A novel, non-invasive model for diagnosing liver fibrosis stage in patients with hepatocellular carcinomaScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-31351-3
8
Yan Geng, Wei-qing Shao, Jing Lin. Spleen to non-cancerous liver volume ratio predicts liver cirrhosis in hepatocellular carcinoma patientsAbdominal Radiology 2022; 48(2): 543 doi: 10.1007/s00261-022-03727-7
9
Jad AbiMansour, Jerry Yung-Lun Chin, Jyotroop Kaur, Eric J. Vargas, Barham K. Abu Dayyeh, Ryan Law, Vishal Garimella, Michael J. Levy, Andrew C. Storm, Ross Dierkhising, Alina Allen, Sudhakar Venkatesh, Vinay Chandrasekhara. Endoscopic Ultrasound-based Shear Wave Elastography for Detection of Advanced Liver DiseaseJournal of Clinical Gastroenterology 2024;  doi: 10.1097/MCG.0000000000002013