BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ren RR, Sun G, Yang YS, Peng LH, Wang SF, Shi XH, Zhao JQ, Ban YL, Pan F, Wang XH, Lu W, Ren JL, Song Y, Wang JB, Lu QM, Bai WY, Wu XP, Wang ZK, Zhang XM, Chen Y. Chinese physicians’ perceptions of fecal microbiota transplantation. World J Gastroenterol 2016; 22(19): 4757-4765 [PMID: 27217707 DOI: 10.3748/wjg.v22.i19.4757]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i19/4757.htm
Number Citing Articles
1
Yi-Chao Shi, Yun-Sheng Yang. Fecal microbiota transplantation: Current status and challenges in ChinaJGH Open 2018; 2(4): 114 doi: 10.1002/jgh3.12071
2
Petru C. Madar, Oana Petre, Adriana Baban, Dan L. Dumitrascu. Medical students’ perception on fecal microbiota transplantationBMC Medical Education 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12909-019-1804-7
3
Xia Wu, Min Dai, Heena Buch, Jianling Bai, Wenwu Long, Chuyan Long, Xianyan Tang, Hua Tu, Renjie Zhang, Cairong Zhu, Shaoqi Yang, Bota Cui, Guozhong Ji, Faming Zhang. The recognition and attitudes of postgraduate medical students toward fecal microbiota transplantation: a questionnaire studyTherapeutic Advances in Gastroenterology 2019; 12: 175628481986914 doi: 10.1177/1756284819869144
4
Min Zhong, Yang Sun, Hong-Gang Wang, Cicilia Marcella, Bo-Ta Cui, Ying-Lei Miao, Fa-Ming Zhang. Awareness and attitude of fecal microbiota transplantation through transendoscopic enteral tubing among inflammatory bowel disease patientsWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(17): 3786-3796 doi: 10.12998/wjcc.v8.i17.3786
5
Qing Wang, Yuqi Luo, K Ray Chaudhuri, Richard Reynolds, Eng-King Tan, Sven Pettersson. The role of gut dysbiosis in Parkinson’s disease: mechanistic insights and therapeutic optionsBrain 2021; 144(9): 2571 doi: 10.1093/brain/awab156
6
Darren Fernandes, Jervoise Andreyev. The Role of the Human Gut Microbiome in Inflammatory Bowel Disease and Radiation EnteropathyMicroorganisms 2022; 10(8): 1613 doi: 10.3390/microorganisms10081613
7
Mingxia Zhou, Jing He, Yujie Shen, Cong Zhang, Jiazheng Wang, Yingwei Chen. New Frontiers in Genetics, Gut Microbiota, and Immunity: A Rosetta Stone for the Pathogenesis of Inflammatory Bowel DiseaseBioMed Research International 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/8201672
8
Shabarinath Srikumar, Séamus Fanning. Role of Microbes in Human Health and Diseases2019;  doi: 10.5772/intechopen.80881
9
Pratik Panchal, Shrish Budree, Alex Scheeler, Geraldine Medina, Monica Seng, Wing Fei Wong, Ryan Eliott, Thomas Mitchell, Zain Kassam, Jessica R. Allegretti, Majdi Osman. Scaling Safe Access to Fecal Microbiota Transplantation: Past, Present, and FutureCurrent Gastroenterology Reports 2018; 20(4) doi: 10.1007/s11894-018-0619-8
10
Gaochen Lu, Weihong Wang, Pan Li, Quan Wen, Bota Cui, Faming Zhang. Washed preparation of faecal microbiota changes the transplantation related safety, quantitative method and deliveryMicrobial Biotechnology 2022;  doi: 10.1111/1751-7915.14074
11
Giovanni Cammarota, Gianluca Ianiro, Herbert Tilg, Mirjana Rajilić-Stojanović, Patrizia Kump, Reetta Satokari, Harry Sokol, Perttu Arkkila, Cristina Pintus, Ailsa Hart, Jonathan Segal, Marina Aloi, Luca Masucci, Antonio Molinaro, Franco Scaldaferri, Giovanni Gasbarrini, Antonio Lopez-Sanroman, Alexander Link, Pieter de Groot, Willem M de Vos, Christoph Högenauer, Peter Malfertheiner, Eero Mattila, Tomica Milosavljević, Max Nieuwdorp, Maurizio Sanguinetti, Magnus Simren, Antonio Gasbarrini. European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practiceGut 2017; 66(4): 569 doi: 10.1136/gutjnl-2016-313017
12
Faming Zhang, Bota Cui, Xingxiang He, Yuqiang Nie, Kaichun Wu, Daiming Fan. Microbiota transplantation: concept, methodology and strategy for its modernizationProtein & Cell 2018; 9(5): 462 doi: 10.1007/s13238-018-0541-8
13
B. Gu, G.Z. Bo, C. Ke. Exploration of Fecal Microbiota Transplantation in the Treatment of Refractory Diarrhea After Renal TransplantationTransplantation Proceedings 2018; 50(5): 1326 doi: 10.1016/j.transproceed.2018.03.013
14
Nicolas Benech, Pierre Legendre, Lise Radoszycki, Pasquale Varriale, Harry Sokol. Patient knowledge of gut microbiota and acceptability of fecal microbiota transplantation in various diseasesNeurogastroenterology & Motility 2022; 34(8) doi: 10.1111/nmo.14320
15
Yongping Jian, Dan Zhang, Mingdi Liu, Yishu Wang, Zhi-Xiang Xu. The Impact of Gut Microbiota on Radiation-Induced EnteritisFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 11 doi: 10.3389/fcimb.2021.586392
16
Yanghua Liu, Kal Alnababtah, Simon Cook, Ying Yu. Healthcare providers’ perception of faecal microbiota transplantation with clostridium difficile infection and inflammatory bowel disease: a quantitative systematic reviewTherapeutic Advances in Gastroenterology 2021; 14: 175628482110426 doi: 10.1177/17562848211042679